Home Dưỡng Linh Ngày 12 – Đức Chúa Jêsus Đi Đánh Thức La-Xa-Rơ

Ngày 12 – Đức Chúa Jêsus Đi Đánh Thức La-Xa-Rơ

by SU Việt Nam
30 đọc

Hai người phụ nữ đã sai một người báo tin tới Đức Chúa Jêsus để nài xin Ngài đến và cứu La-xa-rơ, người anh bị bệnh của họ. Cho dù Đức Chúa Jêsus phán rằng bệnh của La-xa-rơ là vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, nhưng La-xa-rơ đã chết. Tuy nhiên Đức Chúa Jêsus đã đi đánh thức anh ấy.

Giăng 11:1-16

1 Có một người bệnh tên là La-xa-rơ, quê ở Bê-tha-ni, làng của Ma-ri và chị là Ma-thê. 2 Ma-ri là người đã xức dầu thơm cho Chúa và dùng tóc mình lau chân Ngài; chính anh cô là La-xa-rơ đang bị bệnh. 3 Vậy, hai chị em sai người đến thưa với Đức Chúa Jêsus rằng: “Thưa Chúa, người Chúa yêu thương đang bệnh.” 4 Nhưng khi Đức Chúa Jêsus nghe điều nầy thì nói rằng: “Bệnh nầy không đến nỗi chết đâu, nhưng ấy là vì vinh quang của Đức Chúa Trời, để Con Đức Chúa Trời nhờ đó được tôn vinh.” 5 Đức Chúa Jêsus yêu thương Ma-thê, em gái cô ấy, và La-xa-rơ. 6 Tuy nhiên, khi nghe La-xa-rơ bệnh thì Ngài ở nán lại hai ngày nữa tại nơi Ngài đang ở. 7 Sau đó, Ngài bảo các môn đồ: “Chúng ta hãy trở về miền Giu-đê.” 8 Các môn đồ thưa rằng: “Thưa Thầy, người Do Thái đang tìm ném đá Thầy mà sao bây giờ Thầy còn trở lại nơi ấy?” 9 Đức Chúa Jêsus đáp: “Không phải mỗi ngày có mười hai giờ sao? Nếu ai đi trong ban ngày thì không vấp, vì thấy ánh sáng của thế giới nầy. 10 Nhưng nếu ai đi trong ban đêm thì bị vấp, vì không có ánh sáng.” 11 Sau khi nói điều nầy, Đức Chúa Jêsus lại bảo: “La-xa-rơ, bạn của chúng ta, đang ngủ nhưng Ta đi đánh thức anh ấy.” 12 Các môn đồ thưa: “Thưa Chúa, nếu anh ấy ngủ, chắc sẽ khỏi bệnh.” 13 Đức Chúa Jêsus nói về sự chết của La-xa-rơ, nhưng các môn đồ lại tưởng Ngài nói về giấc ngủ bình thường. 14 Vì thế, Đức Chúa Jêsus nói rõ ràng với họ: “La-xa-rơ đã chết rồi. 15 Nhưng vì các con, Ta mừng bởi không có Ta tại đó để các con tin. Bây giờ, chúng ta hãy đi đến với anh ấy.” 16 Do đó, Thô-ma gọi là Đi-đim nói với các môn đồ khác rằng: “Chúng ta hãy đi đến đó cùng chết với Ngài.”

Suy ngẫm và hiểu

La-xa-rơ, anh của Ma-ri và Ma-thê, người Đức Chúa Jêsus yêu quý và gần gũi, bị bệnh nặng. Hai chị em đã cầu xin Đức Chúa Jêsus đến nhanh, nhưng Đức Chúa Jêsus vẫn ở lại nơi Ngài đang có mặt thêm hai ngày nữa, nói rằng bệnh của La-xa-rơ không đến nỗi chết, nhưng sẽ bày tỏ sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Sau hai ngày đó, Đức Chúa Jêsus phán bảo các môn đồ Ngài rằng La-xa-rơ đã ngủ và rằng họ sẽ đi đánh thức anh ấy. Các môn đồ, những người sợ quay về xứ Giu-đê, tranh luận rằng La-xa-rơ sẽ sớm bình phục, nếu anh ấy chỉ đơn giản ngủ thiếp đi, vì thế Đức Chúa Jêsus đã phán một cách rõ ràng rằng La-xa-rơ đã chết. Dầu vậy, Ngài cũng phán với họ rằng họ sẽ đi đến chỗ tin Ngài nhiều hơn qua việc này (c.1-16).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.5-6, 15 Mặc dù Đức Chúa Jêsus yêu thương La-xa-rơ, nhưng Ngài đã chậm trễ đến với anh ấy. Điều này là bởi vì Đức Chúa Jêsus trông đợi thời điểm của Đức Chúa Trời, chứ không phải của con người. Điều tương tự áp dụng với chúng ta ngày nay. Cho dù ngược lại với những mong đợi của chúng ta, hoặc cho dù chúng ta không được vui với kết quả, nhưng một đời sống tìm kiếm thời điểm của Đức Chúa Trời không bao giờ trì trệ hoặc lãng phí.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-4 Thậm chí những người Đức Chúa Trời yêu mến, cũng vẫn trải qua những lúc khó khăn. Tuy vậy, không bệnh tật, thảm họa hoặc sự thất bại nào có thể cất đi được tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta hoặc làm cho nó mất hiệu lực. Cho dù những việc xảy đến với những người Ngài yêu thương, là tốt hay xấu, nhưng Đức Chúa Jêsus sẽ sử dụng những việc này vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ biến những lần thử nghiệm này thành những cơ hội nhận được tình yêu thương của Đức Chúa Trời và để đức tin của chúng ta tăng trưởng.

Tham khảo

11:4 Đức Chúa Jêsus có thể phán rằng căn bệnh của La-xa-rơ không đến nỗi chết với nghĩa là nó cuối cùng không dẫn đến cái chết, nhưng nó dẫn qua sự chết đến chỗ được dấy lên từ kẻ chết vài ngày sau đó. Đức Chúa Jêsus đưa ra một lời công bố tương tự trong Mác 5:39. Đức Chúa Jêsus biết điều gì sẽ diễn ra, và trong Giăng 11:11-14 Ngài phán một cách rõ ràng với các môn đồ Ngài rằng La-xa-rơ đã chết.

11:11 Ngủ có nghĩa là “chết”, như câu chuyện sau đó (c.12–14) làm rõ. Cách diễn đạt tương đương trong Cựu Ước là “yên giấc cùng tổ phụ” (xem, ví dụ I Các Vua 2:10 và khắp I-II Các Vua và I-II Sử Ký). Đôi khi, sự chết được so sánh với một giấc ngủ say mà khi đó vào một ngày người ta sẽ được đánh thức dậy (ví dụ, Đa-ni-ên 12:2).

Cầu nguyện: Chúa ôi, cho dù có chuyện gì xảy ra với chúng con, thì chúng con sẽ không nghi ngờ về tình yêu thương Ngài dành cho chúng con.  

Đọc Kinh Thánh trong năm: Dân Số Ký 21-23

Bình Luận:

You may also like