Home Dưỡng Linh Ngày 10 – Người Chăn Chiên Nhân Lành Và Mạnh Mẽ

Ngày 10 – Người Chăn Chiên Nhân Lành Và Mạnh Mẽ

by SU Việt Nam
30 đọc

Người Do Thái đề nghị Đức Chúa Jêsus nói cho họ biết một cách đơn giản liệu Ngài có phải là Đấng Mê-si-a (Đấng Christ) hay không. Đức Chúa Jêsus phán rằng Ngài đã nói cho họ tất cả, nhưng họ không tin Ngài bởi vì họ không phải là chiên của Ngài.

Giăng 10:22-30 

22 Khi ấy tại thành Giê-ru-sa-lem có lễ kỷ niệm Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông, 23 Đức Chúa Jêsus đang đi trong khuôn viên đền thờ, dưới hành lang Sa-lô-môn thì 24 những người Do Thái vây quanh Ngài và hỏi: “Thầy để chúng tôi phải chờ đợi đến bao giờ? Nếu Thầy là Đấng Christ thì hãy nói rõ cho chúng tôi đi.” 25 Đức Chúa Jêsus đáp: “Ta đã nói cho các ngươi rồi nhưng các ngươi không tin; những việc Ta thực hiện trong danh Cha đều làm chứng cho Ta. 26 Nhưng các ngươi không tin, vì các ngươi không phải là chiên của Ta. 27 Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. 28 Ta ban cho chúng sự sống đời đời, chúng chẳng hư mất bao giờ, và chẳng ai cướp được chúng khỏi tay Ta. 29 Cha Ta, Đấng vĩ đại hơn tất cả, đã cho Ta những chiên ấy, và chẳng ai cướp được chúng khỏi tay Cha. 30 Ta với Cha là một.”

Suy ngẫm và hiểu

Người Do Thái, những người tụ tập trong đền thờ để kỷ niệm Lễ Cung Hiến Đền Thờ, đã vây quanh Đức Chúa Jêsus và đề nghị Ngài nói một cách rõ ràng, liệu Ngài có phải là Đấng Christ hay không. Dầu vậy, lời đề nghị này không phải là để họ có thể thừa nhận Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ và tin Ngài, nhưng là để buộc tội Đức Chúa Jêsus là một kẻ phạm thượng và bắt Ngài (xem câu 31). Bởi vì họ không phải là chiên của Đức Chúa Jêsus, nên họ không tin Đức Chúa Jêsus. Đức Chúa Jêsus một lần nữa nhấn mạnh rằng chiên của Ngài hiểu lời của Đấng Chăn Chiên của mình và phán rằng Ngài sẽ ban cho chiên của Ngài sự sống đời đời và canh giữ họ, để không ai có thể cướp họ đi được (c.22-30).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.27-29 Đức Chúa Jêsus chăm sóc cho chiên của Ngài cho đến cuối cùng. Không ai có thể cướp đi chiên của Ngài khỏi tay Ngài. Cũng không ai có thể lấy đi được sự sống đời đời mà những chiên này đã nhận được. Cho dù thế giới này lấy đi khỏi chúng ta những gì đi nữa, hãy đừng nghi ngờ sự bảo vệ của Đức Chúa Jêsus. Hãy cầu xin một cách sốt sắng để có thể ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng mọi lúc và vui hưởng sự sống đời đời một cách dư dật.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.26-27 Một con chiên nhận biết và đáp ứng với tiếng của người chăn là một con chiên thuộc về người chăn. Cho dù người chăn có thể gọi to và bao nhiêu lần đi nữa, nếu chiên không thuộc về người chăn, thì nó không nghe anh ta. Liệu chúng ta có đang nhận ra tiếng (lời) của Đức Chúa Jêsus hơn nhiều thứ tiếng khác hay không? Chúng ta có đang đáp lại lời chúng ta đã nghe thấy hay không?

Tham khảo   

10:23 trong khuôn viên đền thờ biểu thị khu lớn hơn của đền thờ. Có thể bởi vì thời tiết mùa đông lạnh (xem 10:22), Đức Chúa Jêsus không giảng dạy ở ngoài trời, nhưng ở khu vực gọi là hành lang Sa-lô-môn.

Trong khi cấu trúc này không được đề cập đến theo tên trong những nguồn hiện có, dường như điều này phải được phân biệt bằng cổng vòm (lối đi được che) ở phía đông của Núi Đền Thờ, bởi vì ở đây những phần cũ của đền thờ vẫn được nhớ là thuộc về Sa-lô-môn.

Cầu nguyện: Chúa ôi, ngày nay Chúng con sẽ sống tự tin, đi theo tiếng của Đấng Chăn Chiên của chúng con, là Cha, Đấng vĩ đại hơn cả cõi tạo vật, ở cùng chúng con.  

Đọc Kinh Thánh trong năm: Dân Số Ký 15-17

Bình Luận:

You may also like