Home Dưỡng Linh Ngày 07 – Ai Thực Sự Mù Lòa

Ngày 07 – Ai Thực Sự Mù Lòa

by SU Việt Nam
30 đọc

Người mù thực sự không phải là người không thể nhìn thấy trước mặt anh ta, nhưng là những người không thể nhận biết Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ.

Giăng 9:35-41

35 Đức Chúa Jêsus nghe họ đã đuổi anh ta ra, nên khi gặp anh, Ngài hỏi: “Anh có tin Con Người không?” 36 Anh trả lời: “Thưa Chúa, người ấy là ai, để tôi có thể tin vào người?” 37 Đức Chúa Jêsus đáp: “Anh đã thấy người, và ấy là người đang nói với anh.” 38 Anh nói: “Thưa Chúa, tôi tin,” rồi thờ lạy Ngài. 39 Đức Chúa Jêsus nói: “Ta đến thế gian nầy để phán xét, khiến cho người mù được thấy, còn kẻ thấy lại hóa mù.”

40 Những người Pha-ri-si đang ở gần đó nghe vậy thì nói với Ngài: “Chúng tôi cũng mù cả sao?” 41 Đức Chúa Jêsus đáp: “Nếu các ngươi mù thì không có tội gì, nhưng vì các ngươi nói: ‘Chúng tôi thấy,’ nên tội các ngươi vẫn còn.”

Suy ngẫm và hiểu

Khi nghe tin người đã từng bị mù bị những người Pha-ri-si đuổi ra, Đức Chúa Jêsus đã đi ra ngoài tìm anh ấy. Lần đầu tiên họ gặp nhau cách tình cờ trên đường (c.1). Bây giờ, Đức Chúa Jêsus một cách chủ ý tìm kiếm anh ấy và tỏ chính mình Ngài cho anh. Trong cuộc gặp gỡ lần thứ hai này, người mà thị lực đã được phục hồi, xưng nhận đức tin của anh nơi Đức Chúa Jêsus cách không do dự. Trước đó, anh ấy đã thấy Đức Chúa Jêsus là một người tốt (c.11) và gọi Ngài là một đấng tiên tri (c.17), nhưng cuối cùng anh ấy đã tin rằng Đức Chúa Jêsus là người Đức Chúa Trời sai đến, và xưng nhận rằng Đức Chúa Jêsus là Chúa. Mặt khác, con mắt thuộc linh của người Pha-ri-si đã bị đóng chặt, và vì thế cho đến tận cuối cùng họ không thể nhận biết được Đức Chúa Jêsus là người Đức Chúa Trời đã gửi đến (c.35-41).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.37-41 Đức Chúa Jêsus đã tới làm Con người được Đức Chúa Trời gửi đến để phán xét thế giới này. Vậy nên, không có đức tin nơi Đức Chúa Jêsus, Đấng Phán Xét (Chúa Cứu Thế), chúng ta không thể nhận được sự tha thứ cho tội lỗi của mình hoặc thoát được sự phán xét. Để biết và tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Phán Xét, con mắt thuộc linh của chúng ta phải được mở ra. Hãy cầu nguyện để có thể thấy được Đức Chúa Jêsus một cách đúng đắn bằng đôi mắt được làm cho sáng và đi theo Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.35-38 Đức tin của chúng ta trở nên sâu sắc hơn, khi chúng ta biết Đức Chúa Jêsus nhiều hơn. Những người được Đức Chúa Jêsus chữa lành, đến nhận biết Đức Chúa Jêsus sâu sắc hơn và cuối cùng xưng nhận và tin rằng Đức Chúa Jêsus là Chúa. Tôi là một môn đồ thực sự, nếu tôi biết Đức Chúa Jêsus bằng mức đức tin của tôi trưởng thành và đi theo Ngài như tôi biết Ngài.

Tham khảo

9:41 Nếu các ngươi mù có nghĩa là nếu họ hoàn toàn không có tri thức về lời của Đức Chúa Trời hoặc luật pháp của Ngài, và không có sự hiểu biết Đức Chúa Jêsus là ai. Các ngươi không có tội không có nghĩa là họ sẽ được giải phóng khỏi bản tính tội lỗi thừa kế từ A-đam, mà là họ sẽ không có “tội” vì vi phạm những sự dạy dỗ hoặc mạng lệnh cụ thể  mà họ đã nhận được.

Phao-lô đã có một tranh luận tương tự trong Rô-ma 1:18-3:20, có thể nói rằng tất cả đã nhận được một số tri thức về Đức Chúa Trời (xem Rô-ma 1:18-20, 32; 2:14-15).

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy mở mắt con để con có thể thấy Ngài và biết Ngài sâu sắc hơn.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Dân Số Ký 5-7

Bình Luận:

You may also like