Home Dưỡng Linh Ngày 15 – Sự Chữa Lành Và Phục Hồi Thật

Ngày 15 – Sự Chữa Lành Và Phục Hồi Thật

by SU Việt Nam
30 đọc

Một người tàn tật đã sống trong suốt 38 năm không có hy vọng được Đức Chúa Jêsus chữa lành và đã được vui hưởng sự an nghỉ thật. Đây chính là lý do Đức Chúa Jêsus đã đến thế gian.

Giăng 5:1-9

1 Sau đó, vào một ngày lễ của dân Do Thái, Đức Chúa Jêsus đi lên thành Giê-ru-sa-lem. 2 Tại Giê-ru-sa-lem, gần cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Bê-tết-đa. Hồ có năm vòm cửa. 3 Rất nhiều người đau ốm, mù lòa, què quặt, bại liệt nằm tại đó. 5 Có một người mắc bệnh đã ba mươi tám năm. 6 Đức Chúa Jêsus thấy người nầy nằm đó và biết bị bệnh đã lâu nên hỏi: “Ngươi có muốn được lành không?” 7 Người bệnh trả lời: “Thưa ông, không có ai giúp ném tôi xuống hồ lúc nước động, khi tôi đến thì người khác đã xuống trước tôi rồi.” 8 Đức Chúa Jêsus bảo: “Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi.” 9 Người ấy liền được lành bệnh, vác giường và đi. Hôm ấy là ngày sa-bát.

Suy ngẫm và hiểu

Ao Bê-tết-đa ở Giê-ru-sa-lem chỉ là một “nhà thương xót” theo tên gọi. Thực chất, nó là “nhà tàn nhẫn”. Mặc dù thật tự nhiên khi cho rằng người tàn tật nặng nhất lẽ ra phải là người đầu tiên nhận được những lợi ích, nhưng tại Bê-tết-đa việc xảy ra khác hẳn. Người đàn ông tàn tật suốt 38 năm thất vọng vì anh đã liên tục bị khước từ cơ hội được lành. Tuy nhiên, khi Đức Chúa Jêsus đến với anh ấy, thì anh ấy được lành và được phục hồi. Đây là một công việc lạ lùng của Chúa, điều đã thay đổi “nhà tàn nhẫn” thành điều mà lẽ ra nó nên là – “nhà thương xót” (c.1-9).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.2-5 Vào ngày lễ, Đức Chúa Jêsus đã đi đến ao Bê-tết-đa, nơi đầy những tiếng rên la và những mùi khó chịu của người bệnh. Đức Chúa Jêsus đi đến đó vì tấm lòng Ngài ở cùng với kẻ bệnh và những người bị xa lánh, là những người sống ở những nơi thấp hèn và đáy sâu nhất. Tấm lòng của chúng ta ở đâu? Chúng ta đừng đánh mất tấm lòng của mình vào việc sùng bái giả tạo, điều tạo động lực nhằm giàu có và thành công, nhưng thay vào đó chúng ta hãy theo Đức Chúa Jêsus đến những nơi hèn hạ nhất.

C.5-9 Đức Chúa Jêsus ban sự chữa lành và phục hồi thật cho người tàn tật, người không có khả năng cạnh tranh với thế gian, nơi mà sự tranh đua là cách duy nhất để sống sót. Mặc dù người tàn tật đã cầu xin Đức Chúa Jêsus giúp anh ấy chiến thắng cuộc cạnh tranh để xuống ao trước hết, nhưng Đức Chúa Jêsus lại chữa lành cho anh khiến anh có thể sống sót ngay cả khi không cạnh tranh. Thậm chí ngày nay, thế gian đang lừa dối chúng ta, nói với chúng ta rằng chúng ta có thể nghỉ ngơi chỉ khi chúng ta chiến thắng. Tuy nhiên, sự an nghỉ thật chỉ có thể tìm thấy được trong Đức Chúa Jêsus và chỉ đến với những ai tìm kiếm ân điển của Ngài.

Tham khảo

5:3 Lời công bố trong chú thích Kinh Thánh Bản Tiếng Anh Chuẩn về một thiên sứ của Chúa làm cho nước động và người đầu tiên xuống ao được lành được tìm thấy trong một số thủ bản đầu tiên, nhưng không phải trong những bản sớm nhất. Cho nên câu 4 bỏ sót không nên xem là phần của Kinh Thánh, mặc dù câu 7 (là câu có trong mọi thủ bản) cho thấy rằng những người tin vào điều gì đó giống như điều lời công bố này thuật lại.

5: 5 Người bị bệnh (tiếng Hy Lạp là astheneia), trong ánh sáng của câu 7, có lẽ có nghĩa là “bị bại liệt”, “bị què”, hoặc “cực kỳ yếu” (cụm từ tiếng Hy Lạp là sự diễn đạt chung về tình trạng “tàn tật”). Người đã bị bệnh 38 năm, lâu hơn so với nhiều người sống trong thời cổ xưa. Đối với một sự chữa lành tương tự, xem Ma-thi-ơ 9:1-8.

Cầu nguyện: Hỡi Chúa, xin hãy giúp chúng con sống bằng cách theo gương của đời sống Ngài, và đi đến những nơi thấp hèn nhất để mang đến sự chữa lành.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Sáng Thế Ký 49-50

Bình Luận:

You may also like