Home Dưỡng Linh Ngày 22 – Những Lời Khấn Nguyện (1): Con Người, Súc Vật Và Nhà Cửa

Ngày 22 – Những Lời Khấn Nguyện (1): Con Người, Súc Vật Và Nhà Cửa

by SU Việt Nam
30 đọc

Một người khấn nguyện dâng một người, một con vật hoặc một căn nhà lên cho Đức Chúa Trời một cách tình nguyện, có thể dâng một lượng tiền giá trị tương đương đến đền thờ và thậm chí có thể rút lại lời khấn nguyện.

Lê-vi Ký 27:1-15

1 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: 2 “Con hãy truyền bảo dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Nếu người nào có lời khấn nguyện đặc biệt liên quan đến việc dâng con người lên Đức Giê-hô-va, thì con phải tính theo giá trị tương đương mà dâng. 3 Nếu là nam giới từ hai mươi đến sáu mươi tuổi thì định giá gần sáu trăm gam bạc, theo siếc-lơ chuẩn của Nơi Thánh. 4 Nếu là nữ giới thì định giá khoảng ba trăm năm mươi gam bạc. 5 Nếu là thanh thiếu niên từ năm đến hai mươi tuổi thì định giá khoảng hai trăm ba mươi gam bạc cho một đứa con trai và một trăm mười lăm gam bạc cho một đứa con gái. 6 Trẻ con từ một tháng đến năm tuổi thì định giá gần sáu mươi gam cho một bé trai và gần ba mươi lăm gam bạc cho một bé gái. 7 Người già từ sáu mươi tuổi trở lên thì định giá khoảng một trăm bảy mươi gam bạc cho nam giới và một trăm mười lăm gam bạc cho nữ giới. 8 Nếu người khấn nguyện quá nghèo khó, không trả nổi số tiền quy định, thì hãy đem người ấy đến trước mặt thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ tùy theo khả năng của người khấn nguyện mà định giá.

9 Nếu một người hứa dùng con vật làm tế lễ dâng lên Đức Giê-hô-va thì con thú được dâng lên Đức Giê-hô-va sẽ trở thành vật thánh. 10 Không được đổi hay thay thế con vật tốt bằng một con xấu hay một con xấu bằng một con tốt. Nếu cứ thay thế con nầy bằng một con khác thì cả hai con vật đều trở thành vật thánh. 11 Nếu con vật hứa dâng thuộc loài ô uế, không được dùng làm tế lễ dâng lên Đức Giê-hô-va, thì phải đem con vật đó đến trước mặt thầy tế lễ, 12 rồi thầy tế lễ sẽ đánh giá tốt hay xấu; thầy tế lễ định giá nào thì theo giá nấy. 13 Còn nếu muốn chuộc lại thì phải trả thêm một phần năm giá đã định.

14 Nếu có người muốn hiến dâng ngôi nhà mình làm vật thánh cho Đức Giê-hô-va thì thầy tế lễ sẽ tùy theo nhà tốt hay xấu mà định giá; thầy tế lễ định giá nào phải theo giá nấy. 15 Còn nếu người đã hiến dâng ngôi nhà đó muốn chuộc lại thì phải trả thêm một phần năm giá đã định, và nhà sẽ thuộc về người ấy.

Suy ngẫm và hiểu

Khi dân Y-sơ-ra-ên lâm vào những hoàn cảnh khó khăn, họ sẽ khấn nguyện dâng bất kỳ thứ gì cho Đức Chúa Trời, nếu họ có thể được cứu. Nhiều người khấn nguyện dâng chính mình, trong trường hợp đó người đưa ra lời khấn nguyện có thể đổi lao động của mình thành tiền và trả điều đó cho đền thờ. Trong trường hợp là các con vật, thứ được dâng lên có thể được thay thế hoặc mua lại hoặc bán lại. Nếu có một mong muốn chuộc lại con vật, một phần năm giá phải phụ thêm vào trị giá. Việc này cũng tương tự đối với việc dâng một căn nhà (c. 1-15).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

8, 12 Trong trường hợp người đưa ra lời khấn nguyện là người nghèo, thầy tế lễ sẽ định giá họ. Bằng cách định giá hợp lý, thầy tế lễ có thể giúp bất cứ ai, những người đưa ra một lời khấn nguyện giữ lời khấn nguyện đó. Cho dù chúng ta không có gì để dâng từ một cách nhìn của thế gian, Đức Chúa Trời vẫn vui lòng chấp nhận tấm lòng tận hiến của chúng ta và mong muốn tấm lòng của chúng ta không thay đổi.

13, 15 Nếu một người đưa ra một sự khấn nguyện, mong muốn có lại thứ họ khấn nguyện dâng, cho dù đó là chính họ, một con vật hoặc một căn nhà, họ phải phụ thêm một phần năm trị giá. Đây có thể là một giải pháp được thực hiện nhằm ngăn chặn mọi người khỏi việc vội vã đưa ra sự khấn nguyện mà họ không thực sự mong muốn. Dầu vậy, Đức Chúa Jêsus phán bảo chúng ta không thề thốt gì cả, nhưng phải trở nên những người đủ trung thực trước Đức Chúa Trời và những người khác để không phải đưa ra một sự thề ước.

Tham khảo

27:1-8 Ở Y-sơ-ra-ên, một người có thể khẩn nguyện với Chúa, dâng chính mình hoặc một thành viên của gia đình mình để phục vụ Chúa. Lời hứa nguyện này đòi hỏi sự phục vụ ở trong đền thờ. Bởi vì những người không phải là người Lê-vi, thì không thể phục vụ trong khuôn viên đền thờ, người đó có thể được giải phóng khỏi sự phục vụ này bằng cách trả một số tiền cho nơi thánh.

Cầu nguyện: Vì Ngài đã kêu gọi chúng con làm con cái của Ngài, thưa Chúa, xin hãy giúp chúng con không quên quyết định ban đầu của chúng con sống theo cách phù hợp với ý muốn của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Mác 1-4

Bình Luận:

You may also like