Home Dưỡng Linh Ngày 09 – Chức Thầy Tế Lễ Không Tì Vết

Ngày 09 – Chức Thầy Tế Lễ Không Tì Vết

by SU Việt Nam
30 đọc

Những người có khuyết tật trên thân thể hoặc có sự ô uế không được phép phục vụ trong đền thờ.

Lê-vi Ký 21:16-22:9

16 Đức Giê-hô-va còn phán với Môi-se: 17 “Hãy nói với A-rôn rằng: ‘Qua mọi thế hệ, không một người nào trong dòng dõi ngươi có khuyết tật mà được đến gần để dâng thức ăn lên Đức Chúa Trời mình. 18 Không một ai có khuyết tật như sau mà được đến gần: người mù lòa, què quặt, dị tướng, dị dạng; 19 người bị gãy chân hay gãy tay, 20 gù lưng, còi cọc, mắt có tật, ghẻ chốc, vảy nấm, hay tinh hoàn bị giập. 21 Bất cứ người nào trong dòng dõi thầy tế lễ A-rôn bị khuyết tật đều không được đến gần để dùng lửa dâng tế lễ lên Đức Giê-hô-va. Vì bị khuyết tật, người đó cũng không được đến gần dâng thức ăn lên Đức Chúa Trời mình. 22 Người ấy được ăn thức ăn của Đức Chúa Trời, cả các vật chí thánh lẫn các vật biệt riêng ra thánh, 23 nhưng không được lại gần bức màn hay đến bên bàn thờ vì bị khuyết tật. Như vậy người ấy không xúc phạm các nơi thánh Ta, vì Ta là Đức Giê-hô-va, Đấng thánh hóa các nơi ấy.’”

24 Môi-se nói như thế với A-rôn và các con trai ông ấy cùng toàn thể con dân Y-sơ-ra-ên.

221 Đức Giê-hô-va lại phán với Môi-se: 2 “Hãy bảo A-rôn và các con trai người phải thận trọng với những lễ vật thánh mà dân Y-sơ-ra-ên cung hiến cho Ta để không xúc phạm đến danh thánh Ta. Ta là Đức Giê-hô-va. 3 Hãy bảo họ rằng: ‘Qua mọi thế hệ, bất cứ người nào trong dòng dõi A-rôn đang trong tình trạng ô uế mà đến gần các lễ vật thánh do dân Y-sơ-ra-ên cung hiến lên Đức Giê-hô-va, thì người đó sẽ bị khai trừ khỏi sự hiện diện của Ta. Ta là Đức Giê-hô-va. 4 Không một người nào trong dòng dõi A-rôn mắc bệnh phong hủi hay bệnh lậu được phép ăn những lễ vật thánh cho đến khi người ấy được thanh sạch. Người nào chạm vào bất cứ thứ gì đã bị ô uế bởi xác chết, người mắc chứng di tinh, 5 kẻ bị ô uế vì đụng đến loài sâu bọ, hay người bị ô uế vì chạm vào một kẻ nào đó, hoặc bất cứ thứ ô uế nào, 6 thì người ấy sẽ bị ô uế đến chiều tối và không được ăn lễ vật thánh khi chưa tắm mình trong nước. 7 Khi mặt trời lặn, người ấy được thanh sạch, và sau đó được ăn các lễ vật thánh, là thức ăn của mình. 8 Người ấy không được ăn thịt thú vật chết hay bị thú dữ xé để khỏi bị ô uế. Ta là Đức Giê-hô-va. 9 Vậy, họ phải tuân giữ điều Ta truyền phán, nếu không họ sẽ mắc tội và chết vì đã phỉ báng các lễ vật thánh. Ta là Đức Giê-hô-va, Đấng thánh hóa họ.

Suy ngẫm và hiểu

Phần này của luật trong sách Lê-vi Ký cho một danh mục những khiếm khuyết trên thân thể, điều khiến một người không đủ tiêu chuẩn thực hiện những nhiệm vụ của thầy tế lễ trong đền thờ. Giống như những con sinh tế cũng phải không tì vết, những người dâng những sinh tế này cũng phải như vậy. Không chỉ những người có khuyết tật trên thân thể bị cấm không được phục vụ, mà còn cả những người tạm thời bị ô uế nữa. Thú vị là danh mục những khiếm khuyết bao gồm cả những bệnh tật được Đức Chúa Jêsus Christ chữa lành trong thời gian chức vụ trên đất của Ngài. Đây là một bức tranh về cách Đức Chúa Jêsus chữa lành cho những người bị bệnh tật bởi tội lỗi, và vì vậy, khiến họ nên chức thầy tế lễ thánh để phục vụ Ngài (21:16-22:9).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

21:23 Đức Chúa Trời là hoàn toàn thánh khiết, và điều này có nghĩa là không một sự ô uế nào có thể vào được sự hiện diện và sự sống của Ngài. Với sự cần thiết này về sự thanh sạch trong tâm trí, Đức Chúa Trời phán hứa thanh tẩy đền thờ của Ngài, điều chúng ta biết từ trong Tân Ước, cuối cùng đó là Hội Thánh.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

22:3 Mặc dù Các Cơ Đốc nhân cảm thấy khó áp dụng những phân đoạn như thế này trong luật của Môi-se, một dòng của sự ứng dụng ở đây là các tín hữu phải tìm kiếm sự thanh sạch của Hội Thánh, đền thờ theo giao ước mới của Đức Chúa Trời. Chúng ta làm như vậy, khi bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, chúng ta trước tiên giải quyết với sự ô uế do tội lỗi trong tấm lòng của chính chúng ta, và sau đó, khi chúng ta kêu gọi một cách yêu thương anh chị em mình ăn năn.

Tham khảo   

21:21-24 vì Ta là Đức Giê-hô-va, Đấng thánh hóa chúng (c.23c). Cho dù từ “chúng” có thể nói đến các thầy tế lễ có khuyết tật trên thân thể (c.17-23a), có khả năng nhiều hơn nó đề cập đến những nơi thánh của Ta (c.23b). Trong khi “những nơi thánh của Ta” phù hợp với từ “chúng” số nhiều, những sự đề cập đến các thầy tế lễ có khuyết tật trên thân thể tất cả đều là số ít.

Cầu nguyện: Cha ôi, chúng con cầu xin sự thanh sạch của Hội Thánh và cầu xin Ngài thanh tẩy hội chúng của các tín hữu địa phương, nơi Ngài kêu gọi chúng con thờ phượng.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Xa-cha-ri 5-8

Bình Luận:

You may also like