Home Dưỡng Linh Ngày 01 – Huyết Của Sự Chuộc Tội

Ngày 01 – Huyết Của Sự Chuộc Tội

by SU Việt Nam
30 đọc

Dân Y-sơ-ra-ên và người ngoại quốc chỉ được phép giết các con vật ở cửa Lều Hội Kiến. Thêm vào đó, họ cũng không được ăn huyết, bởi vì sự sống ở trong huyết và tội lỗi chỉ được huyết làm sạch.

Lê-vi Ký 17:1-16

1 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: 2 “Hãy nói với A-rôn và các con trai người cùng toàn dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Đây là lời Đức Giê-hô-va phán truyền: 3 Bất cứ một người nam nào thuộc nhà Y-sơ-ra-ên giết một con bò, một con chiên con hoặc một con dê trong trại hay ngoài trại, 4 thay vì đem đến cửa Lều Hội Kiến để dâng lên Đức Giê-hô-va trước Đền Tạm của Ngài, thì người ấy sẽ bị kể là mắc tội làm đổ máu; người làm đổ máu sẽ bị truất khỏi cộng đồng dân cư. 5 Luật nầy nhằm chấm dứt việc dân Y-sơ-ra-ên dâng sinh tế giết ngoài đồng. Họ phải mang sinh tế đến cho thầy tế lễ để dâng lên Đức Giê-hô-va làm tế lễ bình an tại cửa Lều Hội Kiến. 6 Thầy tế lễ sẽ rảy máu con sinh trên bàn thờ của Đức Giê-hô-va tại cửa Lều Hội Kiến và thiêu mỡ cho có mùi thơm dâng lên Đức Giê-hô-va. 7 Họ không được dâng tế lễ cho ma quỷ là những thần họ thông dâm nữa. Đây là một quy định đời đời cho họ trải qua các thế hệ.’

8 Vậy con hãy nói với dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Bất cứ người nào thuộc nhà Y-sơ-ra-ên, hoặc các ngoại kiều ở giữa họ, dâng một tế lễ thiêu hay sinh tế 9 mà không đem đến cửa Lều Hội Kiến để dâng lên Đức Giê-hô-va, thì người đó sẽ bị truất khỏi dân tộc mình.’

10 ‘Người nào thuộc nhà Y-sơ-ra-ên hoặc các ngoại kiều ở giữa họ mà ăn huyết thì Ta sẽ chống lại kẻ đó, và truất nó khỏi dân tộc mình. 11 Vì sinh mạng của xác thịt ở trong huyết, và Ta đã ban huyết cho các con rảy trên bàn thờ để làm lễ chuộc tội linh hồn các con. Vì chính huyết là sinh mạng nên mới chuộc tội được. 12 Vì thế, Ta phán với dân Y-sơ-ra-ên rằng không một ai trong các con được ăn huyết, và cả các ngoại kiều đang sống giữa các con cũng không được ăn huyết. 13 Nếu có một người trong dân Y-sơ-ra-ên hoặc trong các ngoại kiều đang sống giữa họ đi săn được một con thú hay con chim có thể ăn thịt được thì phải đổ huyết nó ra hết rồi lấy bụi đất lấp lại, 14 vì sinh mạng của mọi xác thịt ở trong huyết của nó. Vì vậy, Ta phán với dân Y-sơ-ra-ên: “Các con không được ăn huyết của bất cứ loài sinh vật nào vì sinh mạng của mọi sinh vật chính là huyết của nó; ai ăn huyết sẽ bị trục xuất.” 15 Người nào, dù là dân bản địa hay ngoại kiều, ăn thịt của một con thú chết tự nhiên hoặc chết vì bị thú dữ xé, thì phải giặt quần áo, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối mới được tinh sạch lại. 16 Còn người nào không giặt quần áo và không tắm rửa thì sẽ mắc tội.’”

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời cấm dân Y-sơ-ra-ên giết các con vật, dùng làm của lễ và dâng chúng làm bất cứ của lễ nào, ở ngoài trại. Ngài cũng truyền lệnh họ không được ăn huyết ở bất cứ hình thức nào. Có hai lý do đối với việc này. Thứ nhất, bởi vì huyết giống như sự sống của một sinh vật. Thứ hai, bởi vì Đức Chúa Trời cho phép dân Ngài được làm sạch khỏi tội lỗi nhờ huyết. Ngoài những con vật nuôi, nguyên tắc này cũng được áp dụng với những con vật săn được để làm thức ăn, và nó phải được tuân giữ không chỉ đối với những người Y-sơ-ra-ên, mà cả đối với các  ngoại kiều sống cùng với người Y-sơ-ra-ên (c.1-16).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.10-16 Bởi vì sự sống của thân thể ở trong huyết và mạng sống chỉ được làm sạch khỏi tội lỗi nhờ  huyết, không một hậu duệ nào của dân Y-sơ-ra-ên hoặc của các ngoại kiều ở giữa họ được phép ăn huyết (Sáng Thế Ký 9:4). Nếu bất cứ ai vi phạm luật này, họ đều bị truất ra khỏi dân sự. Thậm chí cả những con vật săn bắt được cũng chỉ được phép ăn khi đã làm đổ huyết của chúng ra và lấp đất lại. Nguyên tắc này về việc tội lỗi được làm sạch bởi huyết là một sự báo trước về tế lễ chuộc tội được Đức Chúa Jêsus Christ thực hiện thông qua sự chết (Hê-bơ-rơ 9:22). Bây giờ, qua việc “uống huyết của Đấng Christ”, chúng ta có được sự sống đời đời và sống trông đợi sự phục sinh cuối cùng (Giăng 6:54).

Tham khảo

17:11 và Ta đã ban nó. Tiếng Hê-bơ-rơ đọc theo nghĩa đen, “Và Ta, Ta đã ban nó”. Điều này nhấn mạnh đến hành động của chính Chúa trong việc cung ứng phương tiện của sự chuộc tội. Nó là món quà ân điển của Ngài. chuộc tội bằng sự sống.  Có nghĩa là, bằng sự sống của con vật, chuộc lại sự sống của người dâng khỏi sự phán xét xứng đáng của Chúa.

Cầu nguyện: Chúa ôi, vì chúng con đã có được sự sống mới nhờ huyết của Đức Chúa Jêsus, bây giờ xin hãy giúp chúng con sống chỉ phục vụ một mình Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giô-na 1-4

Bình Luận:

You may also like