Home Dưỡng Linh Ngày 07 – Sống Cho Đấng Christ

Ngày 07 – Sống Cho Đấng Christ

by SU Việt Nam
30 đọc

Phao-lô nói rằng ông đã sống một đời sống cho Đấng Christ và cho mọi người của Hội Thánh, và thực hiện nhiệm vụ kiến tạo hòa bình, vì tình yêu thương của Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng đã chết thay cho tội nhân.

II Cô-rinh-tô 5:11-21 

11 Bởi vậy, do lòng kính sợ Chúa, chúng tôi cố thuyết phục những người khác. Đức Chúa Trời biết rõ chúng tôi, và tôi hi vọng lương tâm anh em cũng biết rõ chúng tôi. 12 Chúng tôi không tự đề cao mình với anh em một lần nữa, nhưng muốn dành cho anh em một cơ hội tự hào về chúng tôi, để anh em có thể đối đáp lại những người chỉ tự hào về vẻ bề ngoài, chứ không phải trong tâm hồn. 13 Vì nếu chúng tôi cuồng nhiệt, ấy là vì Đức Chúa Trời; nếu chúng tôi có điềm tĩnh, ấy là vì anh em. 14 Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi, và chúng tôi nghĩ rằng nếu một người đã chết vì mọi người, thì mọi người đều đã chết. 15 Và vì Ngài đã chết thay cho mọi người, để những người đang sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. 16 Vì thế, từ nay chúng tôi không đánh giá một ai theo cách loài người nữa, dù chúng tôi đã từng đánh giá Đấng Christ theo cách loài người, nhưng bây giờ không còn đánh giá Ngài theo cách ấy đâu. 17 Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới. 18 Mọi điều đó đến từ Đức Chúa Trời, Đấng đã cho chúng ta được hòa giải với Ngài qua Đấng Christ, và giao cho chúng tôi chức vụ hòa giải. 19 Ấy là, trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã cho thế gian được hòa giải với Ngài, không kể tội lỗi cho loài người, và ủy thác cho chúng tôi sứ điệp hòa giải. 20 Vậy, chúng tôi là đại sứ của Đấng Christ, Đức Chúa Trời dùng chúng tôi để khuyên mời. Chúng tôi nhân danh Đấng Christ nài xin anh em hãy làm hòa với Đức Chúa Trời. 21 Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Đấng ấy chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời.

Suy ngẫm và hiểu

Phao-lô đã thuyết phục mọi người (chúng ta) qua nỗi sợ hãi và run rẩy trước Đức Chúa Trời của sự đoán xét. Ông nói vì Đấng Christ đã chết cho tất cả mọi người, nên bây giờ chúng ta phải sống cho Đấng Christ chứ không phải cho bản thân mình. Thực sự, sự chết của Đấng Christ làm một của lễ làm hòa, điều đã phục hồi mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Vì điều này, chúng ta có thể được làm hòa với Đức Chúa Trời trong Đấng Christ và trở nên những người công chính mặc sự công chính của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta nhận biết chân lý này, chúng ta có thể sống một cách đầy trọn cho Đấng Christ (c.11-21).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.13-15 Các sứ đồ đã giảng về thập tự giá, dường như là điều ngu dại nhất trên đời, thậm chí khi nghe thấy những lời buộc tội rằng họ bị “điên”, vì tình yêu thương của Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng đã chết cho họ. Có phải nguồn năng lượng trong đời sống chúng ta cũng là tình yêu thương của Đấng Christ, hay không? Cho dù bạn sống hay chết, hãy chỉ sống cho nước Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.16-17 Vì ông nhận biết và tiếp nhận Đức Chúa Jêsus là Vua của nước Trời, Đấng đã bị rủa sả trên thập tự giá và chết cho tất cả mọi người, nên Phao-lô đã trở thành một con người và một tạo vật hoàn toàn mới. Ông không chỉ có được sự sống mới, mà còn trở thành một người thuận phục sự tể trị của Chúa Jêsus, Đấng sống trong mọi khía cạnh của đời sống chúng ta. Liệu mỗi một chúng ta đã gặp được Chúa chưa? Chúng ta hãy tra xét xem điều thay đổi nào đã xảy ra trong chúng ta.

Tham khảo   

5:16 không đánh giá một ai theo cách loài người nữa, có nghĩa là không nhận xét theo các tiêu chuẩn và giá trị của thế gian, cho rằng sự sống thuộc thể hiện tại của một người là tất cả. Trước sự cải đạo của Phao-lô, ông đã đánh giá Đấng Christ theo xác thịt. Ông đã coi Đấng Christ là Đấng Mê-si-a giả và sự chịu khổ và sự chết của Đấng đó là sự trừng phạt từ Đức Chúa Trời (xem Phục Truyền Luật Lệ Ký 21:23).

5:17 Sự chuộc tội của một dân tộc sống cho Đấng Christ bằng cách sống cho những người khác, là khởi đầu của sự sáng tạo mới (xem Ê-sai 43:18-19; 65:17-23; 66:22-23). Sự sáng tạo mới này cũng bắt đầu sự khôi phục cuối cùng của Y-sơ-ra-ên từ sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trong cuộc lưu đày (xem bối cảnh sách Ê-sai 43:1–21; 65:17–25).

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con kinh nghiệm tình yêu thương của Đấng Christ hằng ngày và sống cho Ngài bằng sức lực của tình yêu thương đó.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-xê-chi-ên 10-12

Bình Luận:

You may also like