Home Dưỡng Linh Ngày 31 – Việc Dâng Tế Lễ Của Đa-Vít Và Sự Tha Thứ Của Đức Chúa Trời

Ngày 31 – Việc Dâng Tế Lễ Của Đa-Vít Và Sự Tha Thứ Của Đức Chúa Trời

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của Đa-vít cầu xin Ngài đổi ý về sự đoán phạt đối với tội lỗi của ông, và qua tiên tri Gát, đã ra lệnh cho Đa-vít dựng một bàn thờ trên sân đập lúa của A-rau-na. Khi Đa-vít vâng lời, bệnh dịch dừng lại.

2 Sa-mu-ên 24:18-25 

18 Trong ngày đó, Gát đến gặp Đa-vít và nói: “Hãy đi lên, lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va tại sân đập lúa của A-rau-na, người Giê-bu-sít.” 19 Đa-vít đi theo lời của Gát, như Đức Giê-hô-va đã truyền phán. 20 Khi A-rau-na nhìn thấy vua và các đầy tớ người đang tiến về phía mình, ông liền đi ra và sấp mặt xuống đất trước mặt vua. 21 A-rau-na nói: “Bệ hạ là chúa tôi đến với đầy tớ của bệ hạ có việc gì?” Đa-vít trả lời: “Ta đến để mua sân đập lúa của ngươi, và xây tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, để tai họa đang làm hại dân chúng được ngừng lại.” 22 A-rau-na thưa với Đa-vít: “Xin bệ hạ là chúa tôi hãy lấy và dâng bất cứ điều gì bệ hạ thấy là tốt. Đây có bò dùng làm tế lễ thiêu, những dụng cụ đập lúa và ách bò dùng làm củi. 23 Thưa bệ hạ, A-rau-na xin dâng tất cả cho bệ hạ.” A-rau-na nói tiếp: “Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của bệ hạ chấp nhận bệ hạ!”

24 Nhưng vua nói với A-rau-na: “Không, ta muốn mua của ngươi theo giá cả sòng phẳng. Ta không muốn dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ta những tế lễ thiêu mà không mất tiền mua.” Vậy, Đa-vít mua sân đập lúa và bò với giá năm mươi siếc-lơ bạc. 25 Đa-vít xây tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, và dâng tế lễ thiêu cùng tế lễ bình an. Đức Giê-hô-va nhậm lời cầu nguyện và chấm dứt tai họa trên đất nước Y-sơ-ra-ên.

Suy ngẫm và hiểu 

Thông qua tiên tri Gát, Đức Chúa Trời ra lệnh cho Đa-vít dâng một tế lễ chuộc tội tại sân đập lúa của A-rau-na. Điều này là bởi vì cho dù sự trừng phạt của Đức Chúa Trời đối với Y-sơ-ra-ên đã kết thúc (24:16), Đa-vít vẫn chưa được hưởng sự phục hồi hoàn toàn ở địa vị của ân điển. Khi chuẩn bị xây một bàn thờ cho Đức Chúa Trời, Đa-vít đã từ chối những thứ A-rau-na dâng cho ông miễn phí, và thay vào đó ông đã đưa cho A-rau-na 50 siếc-lơ bạc cho mảnh đất và bò để dâng tế lễ. Sau đó ông đã xây một bàn thờ  cho Chúa và dâng tế lễ thiêu và tế lễ bình an. Khi ông làm như vậy, Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện của Đa-vít và cất đi bệnh dịch khỏi xứ của Đa-vít. Đức Chúa Trời không chỉ khiến dân sự nên thánh bằng cách đoán phạt tất cả Y-sơ-ra-ên thông qua bệnh dịch, nhưng Ngài còn mở một con đường cho họ trải nghiệm sự phục hồi hoàn toàn qua sự thờ phượng (c.18-25).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.25 Đức Chúa Trời thấy những gì Đa-vít làm và nghe lời cầu nguyện của ông, và đáp lại sự vâng lời của ông bằng cách dừng bệnh dịch lại. Qua điều này, dân Y-sơ-ra-ên học biết rằng điều họ cần phải trông cậy không phải là vào vị vua, người có thể trở thành nguyên nhân của một bệnh dịch bất cứ lúc nào, hoặc là một hệ thống được giữ gìn tốt, nhưng mà là vào một mình Đức Chúa Trời, Đấng có quyền năng giáng xuống và dừng các bệnh dịch lại. Các sách Sa-mu-ên bắt đầu bằng lời cầu nguyện thờ phượng và sự trông cậy của An-ne nơi sự thành tín của Đức Chúa Trời (1 Sa-mu-ên 1:19) và kết thúc bằng hình ảnh Đa-vít thờ phượng và trông cậy sự thành tín của Đức Chúa Trời (2 Sa-mu-ên 24:25). Hãy cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời cũng sẽ bao phủ cả sự bắt đầu và sự kết thúc của đời sống chúng ta bằng sự thành tín của Ngài. Hãy phó thác mọi sự cho Đức Chúa Trời một cách trung tín và chân thành, với tất cả tấm lòng của bạn, để cuộc sống và tương lai của bạn trông cậy chỉ một mình Đức Chúa Trời.

Tham khảo

24:18 Hãy đi lên. Từ nhà của Đa-vít có một nơi còn cao hơn, sân đạp lúa của A-rau-na, người Giê-bu-sít. Người Giê-bu-sít là dân cư trước đó ở Giê-ru-sa-lem (xem 5:6), một số trong số họ vẫn còn sống ở đó.

24:23-24 Đa-vít cảm thấy rằng bởi vì ông là một người có tội, và bởi vì lợi ích của dân tộc, ông nên trả tiền cho con sinh tế. Ông trả năm mươi siếc-lơ bạc cho sân đạp lúa và bò. Lúc đầu 1 Sử Ký 21:25 nói rằng ông đã trả “600 siếc-lơ vàng bằng cân nặng tại chỗ”; có thể “chỗ” được đề cập ở đây là một miếng đất lớn hơn núi Mô-ria.

Cầu nguyện: Chúng con xưng nhận rằng đời sống của chúng con chỉ nương dựa nơi thành tín của Ngài, Chúa ôi.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giê-rê-mi 42-44

Bình Luận:

You may also like