Home Dưỡng Linh Ngày 13 – Số Phận Của Người Khôn Ngoan Dại Dột

Ngày 13 – Số Phận Của Người Khôn Ngoan Dại Dột

by SU Việt Nam
30 đọc

Hu-sai đã cố thông tin về kế hoạch của A-hi-tô-phe cho Đa-vít, nhưng nỗ lực của ông bị phát hiện. Dù vậy, sự nguy hiểm đã tránh được bởi sự nhanh trí của một người phụ nữ khôn ngoan. Khi A-hi-tô-phe thấy kế hoạch của ông ta đã bị thất bại, ông ta đã kết thúc cuộc đời mình bằng việc tự sát.

2 Sa-mu-ên 17:15-23

15 Bấy giờ, Hu-sai nói với các thầy tế lễ Xa-đốc và A-bia-tha: “A-hi-tô-phe đã bàn thế nầy thế nầy với Áp-sa-lôm và các trưởng lão Y-sơ-ra-ên, còn tôi thì bàn thế kia thế kia. 16 Vậy bây giờ, hãy lập tức sai người báo tin cho Đa-vít: ‘Xin bệ hạ đừng nghỉ đêm tại những chỗ qua sông vào hoang mạc, mà phải qua sông ngay; nếu không, bệ hạ và tất cả những người đi theo sẽ bị tiêu diệt.’”

17 Giô-na-than và A-hi-mát đang đứng chờ tin tại Ên Rô-ghên, họ không vào thành vì sợ bị phát hiện. Một đầy tớ gái đến đưa tin cho họ để họ báo lại cho vua Đa-vít. 18 Nhưng có một thanh niên thấy họ và báo cho Áp-sa-lôm. Hai người vội vàng đi và đến nhà một người ở Ba-hu-rim. Người nầy có một cái giếng trong sân, và họ xuống đó. 19 Vợ của người nầy lấy một tấm bố trải trên miệng giếng, rồi rải thóc lên trên để không ai nghi ngờ gì cả. 20 Các thuộc hạ của Áp-sa-lôm đến nhà người phụ nữ nầy và hỏi: “A-hi-mát và Giô-na-than ở đâu?” Bà trả lời: “Họ đã qua suối rồi.” Chúng đi tìm nhưng không gặp, nên trở về Giê-ru-sa-lem.

21 Sau khi chúng đi rồi, A-hi-mát và Giô-na-than lên khỏi giếng và đi báo tin cho vua Đa-vít. Họ nói với Đa-vít: “Xin bệ hạ trỗi dậy và nhanh chóng qua sông, vì A-hi-tô-phe đã bàn mưu như thế nầy, thế nầy chống lại bệ hạ.” 22 Đa-vít và tất cả những người theo vua đều trỗi dậy qua sông Giô-đanh. Vừa rạng đông, không còn một ai chưa qua sông Giô-đanh.

23 Khi A-hi-tô-phe thấy người ta không làm theo kế hoạch của mình thì thắng lừa lên đường trở về nhà ở trong thành của mình. Sau khi sắp xếp việc nhà xong, ông treo cổ tự tử. Người ta chôn ông trong mộ của cha ông.

Suy ngẫm và hiểu

Áp-sa-lôm chấp nhận kế hoạch của Hu-sai, nhưng nó có thể không được biết đến khi tình thế sẽ thay đổi và thay vào đó sẽ đặt Đa-vít vào sự nguy hiểm bị tấn công theo kế hoạch của A-hi-tô-phe. Vì điều này, Hu-sai đã lập kế hoạch cảnh báo cho Đa-vít về mối nguy hiểm để giúp ông chạy trốn một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, Giô-na-than và A-hi-mát, những người đã nhận trách nhiệm truyền thông tin đi, bị các đầy tớ của Áp-sa-lôm phát hiện và tình hình trở nên nghiêm trọng. Nếu họ bị bắt, không ai trong số những người phe Đa-vít sẽ sống sót. Dẫu vậy, Đức Chúa Trời lại một lần nữa can thiệp và chăm sóc cho những người trai trẻ này trong tình thế nguy nan (c.15-22). Trong lúc đó, A-hi-tô-phe, người đã thất vọng vì kế hoạch của ông ta bị thất bại, đã kết liễu đời mình tại quê hương của ông ta. Đây là hậu quả đáng thương của việc hành động chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời và chỉ dựa vào sự khôn ngoan riêng của mình (c.23).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.21-23 Đúng lúc Đa-vít vượt sông Giô-đanh, thì kế hoạch của A-hi-tô-phe bị chặn lại. Hoặc là bởi vì ông ta tin rằng không còn chỗ cho ông ta trong vương quốc của  Áp-sa-lôm, hoặc là bởi vì ông ta tin rằng không còn hy vọng gì cho vương quốc của Áp-sa-lôm, điều ông ta đã lựa chọn qua việc dám thực hiện sự phản bội, A-hi-tô-phe đã kế liễu cuộc đời mình. Kế hoạch khôn ngoan của một kẻ phản bội đã sụp đổ trước sự trung thành của Hu-sai, người ngụy trang là dấy loạn, và lòng dũng cảm của một người phụ nữ vô danh. Quyền lực của ông ta, điều đủ lớn để tranh đua với Đức Chúa Trời, đã mất. Mặc dù ông ta có vẻ như là một người khôn ngoan, nhưng thực chất, ông ta không đủ khôn ngoan để xem xét một người ngu dại, người đã rời bỏ Đức Chúa Trời, như vị vua của ông ta. Sự ngu dại đã thiêu nuốt mất sự khôn ngoan. Cuộc đời của ông ta cho thấy rằng sự khôn ngoan không thể đồng hành với sự ngu dại và cái kết cục duy nhất của sự khôn ngoan của một người ngu dại là sự chết.

Tham khảo   

17:23 Sau khi người đã sắp xếp việc nhà rồi, thì tự thắt cổ mà chết. A-hi-tô-phe đủ khôn ngoan để nhận biết rằng việc chối bỏ lời khuyên của ông ta có nghĩa là sự thất bại của Áp-sa-lôm và sự hủy hoại của chính ông ta, bởi vì Đức Chúa Trời ở cùng Đa-vít, chứ không phải ở với Áp-sa-lôm.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con xây dựng Vương quốc của Ngài hôm nay, hỡi Chúa, với sự trung thành, và không theo thế gian.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-sai 53-55

Bình Luận:

You may also like