Home Dưỡng Linh Ngày 30 – Âm Mưu Tội Lỗi Của Đa-Vít

Ngày 30 – Âm Mưu Tội Lỗi Của Đa-Vít

by SU Việt Nam
30 đọc

Bằng việc âm mưu với Giô-áp, Đa-vít đảm bảo rằng U-ri bị giết ở chiến trường, và sau đó sẽ lấy Bát-sê-ba làm vợ.

2 Sa-mu-ên 11:14-27

14 Sáng hôm sau, Đa-vít viết thư cho Giô-áp, và gửi U-ri mang đi. 15 Trong thư vua viết rằng: “Hãy đặt U-ri tại tiền tuyến, nơi hiểm nguy nhất của chiến trận, rồi hãy rút ra xa, để hắn bị đánh và chết đi.” 16 Vậy nên khi vây thành, Giô-áp đặt U-ri tại nơi mà ông biết có quân thù mạnh mẽ nhất. 17 Quân trong thành kéo ra giao chiến với Giô-áp, và một số người trong các đầy tớ Đa-vít ngã chết. U-ri, người Hê-tít, cũng chết. 18 Giô-áp sai người tâu trình cho Đa-vít tất cả diễn tiến của trận chiến. 19 Và ông dặn người đưa tin: “Khi ngươi đã tâu trình cho vua tất cả diễn tiến của trận chiến xong, 20 nếu vua nổi giận nói với ngươi rằng: ‘Tại sao các ngươi đến gần thành quá để giao chiến? Các ngươi không biết rằng địch sẽ từ trên tường thành bắn xuống sao? 21 Ai đã giết A-bi-mê-léc, con của Giê-rút-bê-sết? Chẳng phải một phụ nữ từ trên tường thành ném một thớt cối đá xuống ông, và ông ta đã chết tại Tê-bết đó sao? Tại sao các ngươi đến gần tường thành như vậy?’ Bấy giờ, ngươi sẽ nói: ‘Đầy tớ của bệ hạ là U-ri, người Hê-tít, cũng chết nữa.’”

22 Vậy, người đưa tin ra đi và đến tâu trình cho Đa-vít mọi điều Giô-áp đã dặn. 23 Người đưa tin tâu với Đa-vít: “Ban đầu quân địch mạnh hơn, xông ra đánh chúng tôi ngoài đồng; nhưng chúng tôi đẩy lui chúng cho đến lối vào cổng thành. 24 Từ trên tường thành, lính bắn cung đã bắn những đầy tớ của bệ hạ, có vài người bị chết; cả đầy tớ của bệ hạ là U-ri, người Hê-tít, cũng chết nữa.” 25 Đa-vít nói với sứ giả: “Ngươi hãy nói với Giô-áp thế nầy: ‘Đừng quá nặng lòng về điều nầy, vì gươm đao khi giết kẻ nầy, lúc giết kẻ khác. Hãy khích lệ ông ấy tấn công mạnh mẽ hơn và phá hủy thành.’”

26 Khi vợ U-ri nghe tin U-ri, chồng mình, đã chết thì than khóc chồng. 27 Khi đã mãn tang, Đa-vít sai người rước bà vào cung; bà trở thành vợ vua và sinh cho vua một con trai.

Nhưng Đức Giê-hô-va không hài lòng điều Đa-vít đã làm.

Suy ngẫm và hiểu 

Khi U-ri không về nhà, Đa-vít đã quyết định giết ông. Vì thế, Đa-vít gửi một bức thư cho Giô-áp để giết U-ri bằng cách sai ông ra tuyến đầu, nơi trận chiến khốc liệt nhất đang diễn ra. Giô-áp đã làm như Đa-vít truyền lệnh và U-ri đã chết ở chiến trường. U-ri không chống nổi âm mưu giết người của Đa-vít và sự hợp tác của Giô-áp (c.14-25). Đa-vít đã lấy Bát-sê-ba làm vợ ngay khi mãn tang chồng bà. Đức Chúa Trời đã rất không đẹp lòng về những hành động của Đa-vít và vì điều này, Ngài đã khiến Bát-sê-ba được nhắc đến là “vợ của U-ri” bất cứ khi nào tên của bà được đề cập trong Kinh Thánh, để phơi bày ra tội lỗi của Đa-vít (c.26-27).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.27 Mặc dù Đa-vít tin rằng ông đã che giấu thành công tội lỗi của mình sau khi giết U-ri, nhưng ông đã nhầm. Đức Chúa Trời đã biết mọi chuyện, từ đầu đến cuối, toàn bộ sự việc, cũng như những ý định của Đa-vít. Vậy nên, Đức Chúa Trời rất không đẹp lòng về điều Đa-vít đã làm. Điều này là vì cố ý phạm tội là nhắm mắt làm ngơ về thực tế rằng Đức Chúa Trời là Đấng Quan Sát tối cao.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.22-25 Sau khi nghe báo cáo tình hình chiến trận và những người bị giết, Đa-vít đã trả lời Giô-áp là chết trong chiến trận là vấn đề tất nhiên, ông ấy không cần phải lo lắng. Rồi vua điềm tĩnh lệnh cho ông ấy “tiếp tục tấn công mạnh và phá hủy thành đó”. Tuy nhiên, điều Đa-vít cần phải chiếm không phải là thành của kẻ địch, mà là tấm lòng của chính mình, nó đã quay lại chống nghịch Đức Chúa Trời (c.16:32).

Tham khảo

11:27 Nhưng Đức Giê-hô-va không hài lòng điều mà Đa-vít đã làm, nghĩa đen là : “Điều mà Đa-vít đã làm là gian ác trong mắt Chúa”; xem 12:9 và Thi Thiên 51:4. Điều này trái ngược với những lời đánh giá của Đa-vít nói với Giô-áp hai câu trước đó: “Đừng quá nặng lòng về điều này (c.25)”.

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy giúp chúng con làm những đầy tớ trung thành với Ngài, Đấng chống nghịch sự bất công, chứ không làm đầy tớ cho tội lỗi.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-sai 7-9

Bình Luận:

You may also like