Home Dưỡng Linh Ngày 17 – Đa-Vít Làm Hòa Với Áp-Ne

Ngày 17 – Đa-Vít Làm Hòa Với Áp-Ne

by SU Việt Nam
30 đọc

Sau khi hội ý với các trưởng lão của Y-sơ-ra-ên, Áp-ne đã gặp Đa-vít để bày tỏ sự ủng hộ của mình.

2 Sa-mu-ên 3:17-26 

17 Áp-ne nói với các trưởng lão Y-sơ-ra-ên: “Lâu nay các ông ước ao được Đa-vít làm vua. 18 Vậy bây giờ, hãy làm đi; vì Đức Giê-hô-va có phán với Đa-vít rằng: ‘Bởi đầy tớ Ta là Đa-vít, Ta sẽ giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi tay người Phi-li-tin và khỏi tay mọi kẻ thù của họ.’” 19 Áp-ne cũng nói như vậy với người Bên-gia-min, rồi ông đi đến Hếp-rôn để tỏ cho Đa-vít biết ý định của Y-sơ-ra-ên và của cả nhà Bên-gia-min.

20 Áp-ne đến gặp Đa-vít ở Hếp-rôn, đem theo hai mươi người. Đa-vít dọn tiệc đãi Áp-ne cùng những người đi theo ông. 21 Áp-ne nói với Đa-vít: “Tôi sẽ đi tập hợp toàn dân Y-sơ-ra-ên cho bệ hạ, là chúa tôi, để họ lập giao ước với bệ hạ, và bệ hạ sẽ làm vua trên toàn cõi Y-sơ-ra-ên, đúng như lòng bệ hạ ước ao.” Đa-vít cho Áp-ne về, và ông ra đi bình an.

22 Lúc các đầy tớ của Đa-vít cùng Giô-áp trở về sau trận đột kích, đem theo rất nhiều chiến lợi phẩm, thì Áp-ne không còn ở với Đa-vít tại Hếp-rôn; vì Đa-vít đã cho ông ta về, và ông đã ra đi bình an. 23 Khi Giô-áp cùng cả đoàn quân trở về, người ta báo tin cho ông: “Áp-ne, con của Nê-rơ, đã đến với vua, nhưng nhà vua đã để cho ông ấy về, và ông đã ra đi bình an.” 24 Giô-áp liền đến gặp vua và hỏi: “Bệ hạ đã làm gì thế? Kìa, Áp-ne đã đến gặp bệ hạ, tại sao bệ hạ lại cho ông ta về để ông ta đi mất như vậy? 25 Bệ hạ biết Áp-ne, con của Nê-rơ, chỉ đến để lừa gạt bệ hạ, và để biết các đường ra lối vào của bệ hạ cùng mọi điều bệ hạ đang làm.”

26 Sau khi rời khỏi Đa-vít, Giô-áp sai người đuổi theo Áp-ne và đưa ông trở về từ hồ chứa nước Si-ra. Nhưng Đa-vít không hay biết gì cả.

Suy ngẫm và hiểu

Áp-ne là em họ của vua Sau-lơ và là người chỉ huy quân đội của Sau-lơ. Sau thất bại trong trận chiến đánh Giô-áp, Áp-ne đã tìm cách làm hòa với vua Đa-vít. Sự ủng hộ của ông ấy đối với Đa-vít rất có ý nghĩa, vì điều đó mang đến cho Đa-vít quyền kiểm soát trên chi phái Bên-gia-min, là chi phái của Sau-lơ. Đa-vít đã dọn tiệc để phê chuẩn lời gợi ý của Áp-ne. Giô-áp bực tức khi phát hiện ra điều này, và tuyên bố rằng lời đề nghị của Áp-ne là không chân thật, nhưng thực tế là ông ta đang cố lừa gạt Đa-vít (c.17-26).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.18 Đức Chúa Trời của chúng ta là một Đức Chúa Trời đưa ra những lời hứa. Và lời hứa lớn mà Ngài đã hứa trong 2 Sa-mu-ên là cứu dân Ngài khỏi kẻ thù của họ qua vua Đa-vít. Đức Chúa Trời đã không chỉ giữ lời hứa này trong Cựu Ước, mà trên thập tự giá, Chúa đã dùng Con vĩ đại hơn của Đa-vít để ban cho chúng ta sự giải thoát khỏi Sa-tan, kẻ thù lớn nhất của chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

3:20-21 Áp-ne đã nhấn mạnh tầm quan trọng ở vai trò của ông trong việc khiến cho dân Y-sơ-ra-ên ở phía bắc rơi vào tay Đa-vít. Đa-vít đã có thể đoán ra được tham vọng đen tối của Áp-ne một cách dễ dàng, nhưng ông đã không từ chối đề nghị của Áp-ne. Họ hẳn phải có đức tin nơi sự “bình an” giữa họ và tin rằng điều này sẽ mở rộng đến “sự bình an” của nước Trời. Tuy nhiên, dẫu cho kết quả có thể dường như tốt tới mức nào đi chăng nữa, thì chúng ta không bao giờ được dùng dù chỉ là một cách thức nào đó mà không có sự chấp thuận của Đức Chúa Trời để đạt được mục đích của Đức Chúa Trời.

Tham khảo

3:17-19 Dân Y-sơ-ra-ên, thậm chí cả các thành viên của bộ tộc Bên-gia-min của chính Sau-lơ, dường như nghĩ họ chẳng được gì khi Ích-bô-sết làm vua.

3:25 để biết các đường lối ra vào của bệ hạ chủ yếu đề cập đến những hành động trong quân đội (như trong 1 Sa-mu-ên18:13). Nói cách khác, Giô-áp công bố rằng Áp-ne đã đến làm do thám.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy giúp chúng con có đức tin rằng Ngài là Chúa, ngay cả trong thế giới này, nơi mà bạo lực và sự xảo quyệt dường như đang áp đảo.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Châm Ngôn 16-18

Bình Luận:

You may also like