Home Dưỡng Linh Ngày 22 – Xin Hãy Ban Phước Cho Chúng Con

Ngày 22 – Xin Hãy Ban Phước Cho Chúng Con

by SU Việt Nam
30 đọc

Vị thi sĩ đã cầu xin sự ban phước và khao khát đường lối của Chúa và sự cứu rỗi của Ngài được rao truyền đi xa và rộng khắp thế giới này.

Thi Thiên 67:1-7

1 Nguyện Đức Chúa Trời thương xót chúng con và ban phước cho chúng con,

Chiếu sáng mặt Ngài trên chúng con.

2 Để đường lối Chúa được biết trên đất

Và sự cứu rỗi của Chúa được biết giữa các nước.

3 Lạy Đức Chúa Trời, nguyện các dân ca ngợi Chúa!

Nguyện muôn dân chúc tụng Ngài!

4 Các nước hãy vui vẻ và hân hoan ca hát,

Vì Chúa sẽ phán xét các dân tộc một cách công minh

Và dẫn dắt muôn dân trên đất.

5 Lạy Đức Chúa Trời, nguyện các dân ca ngợi Chúa!

Nguyện muôn dân ca tụng Ngài!

6 Đất sinh hoa lợi,

Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ ban phước cho chúng ta.

7 Đức Chúa Trời ban phước cho chúng con

Và mọi người ở tận cùng trái đất đều sẽ kính sợ Ngài. 

Suy ngẫm và hiểu

Vị thi sĩ tìm kiếm hai loại phước từ Đức Chúa Trời. Thứ nhất là phước về thuộc linh, qua đó ông hy vọng rằng tất cả mọi dân trên đất sẽ biết mục đích của Đức Chúa Trời và có được sự cứu rỗi của Ngài. Điều này là bởi vì phước hạnh thuộc linh mang đến sự vui mừng đích thực cho đời sống của một con người (c.1-5). Phước hạnh thứ hai vị thi sĩ tìm kiếm là phước về mặt vật chất đáp ứng những nhu cầu của con người. Điều này là bởi vì Đức Chúa Trời tạo dựng thân thể, cũng như Ngài tạo nên tâm linh, và vì thế Ngài cung ứng không chỉ cho những nhu cầu thuộc linh của chúng ta, nhưng cho cả những nhu cầu thuộc thể. Nhưng trong khi ông tìm kiếm những phước hạnh thuộc linh và thuộc thể từ Đức Chúa Trời, điều vị thi sĩ đặc biệt hy vọng là “mọi người ở tận cùng trái đất” sẽ kính sợ Đức Chúa Trời (c.7).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.3-5 Đức Chúa Trời tể trị tất cả mọi dân tộc trên thế giới qua sự phán xét công bằng và sự khôn ngoan. Do vậy, trong kỷ nguyên này nơi quyền lực không công chính bắt bớ nhiều người một cách không công bằng, các Cơ Đốc nhân có thể chịu đựng được bằng cách hướng tới ngày phán xét công bình của Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.6-7 Vị thi sĩ dâng sự ngợi khen và cảm tạ lên Đức Chúa Trời, Đấng cung ứng vụ mùa dư dật, và cầu xin phước hạnh này được tiếp tục để mọi dân cho đến tận cùng trái đất có thể thấy và kính sợ Đức Chúa Trời. Trên thế giới này, nơi đang có sự phân biệt đối xử và sự loại trừ, các Cơ Đốc nhân phải trông đợi ngày, khi cả thế giới sẽ kinh nghiệm sự giàu có của Đức Chúa Trời và đến nhận biết Ngài.

Tham khảo

67:6-7 Đức Chúa Trời ban phước cho chúng con, và mọi người ở tận cùng trái đất đều sẽ kính sợ Ngài. Đoạn thơ cuối cùng lặp lại ý tưởng của sự ban phước của câu đầu, và chỉ ra một loại phước đặc biệt mà vì nó dân sự sẽ tạ ơn: trái đất đã có được sự gia tăng của nó (Tiếp tục trong Tham khảo 2)

Kính sợ Đức Chúa Trời có nghĩa là giữ Ngài và lời Ngài trong sự tôn kính, một thiên hướng của đức tin thực sự (ví dụ, 5:7; 15:4; 25:12). Bởi vì tận cùng của trái đất quay trở lại với Chúa (đặc biệt trong thời đại của Đấng Mê-sia), so sánh với 2:8; 22:27; 72:8 (Xa-cha-ri 9:10); Ê-sai 45:22; 52:10; Giê-rê-mi 16:19.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con từ bỏ đời sống phục vụ bản thân của chúng con, và trông đợi ngày, khi cả thế giới sẽ kinh nghiệm sự giàu có của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 86-88

Bình Luận:

You may also like