Home Dưỡng Linh Ngày 09 – Đa-Vít Được Cứu Khỏi Việc Bị Bắt

Ngày 09 – Đa-Vít Được Cứu Khỏi Việc Bị Bắt

by SU Việt Nam
30 đọc

Trong mọi vùng của xứ Giu-đa có những người giúp đỡ cho Sau-lơ bằng cách mật báo cho ông ta về nơi ở của Đa-vít. Dù vậy, qua việc sử dụng Giô-na-than và người Phi-li-tin, Đức Chúa Trời tiếp tục giữ gìn cho Đa-vít được an toàn.

1 Sa-mu-ên 23:15-29

15 Đa-vít thấy Sau-lơ đã kéo quân ra để săn đuổi mạng sống mình thì ở lại Hô-rết thuộc hoang mạc Xíp. 16 Bấy giờ Giô-na-than, con của Sau-lơ, lên đường đến với Đa-vít ở Hô-rết, giúp ông vững lòng tin cậy Đức Chúa Trời. 17 Giô-na-than nói: “Đừng sợ, vì tay của cha tôi là Sau-lơ sẽ chẳng đụng đến anh được đâu. Anh sẽ làm vua Y-sơ-ra-ên, còn tôi sẽ làm tể tướng của anh. Sau-lơ, cha tôi, cũng biết rõ như thế.” 18 Hai người cùng lập giao ước trước mặt Đức Giê-hô-va. Rồi Đa-vít ở lại Hô-rết, còn Giô-na-than trở về nhà mình.

19 Người Xíp đi lên gặp Sau-lơ tại Ghi-bê-a, và nói: “Đa-vít trốn giữa chúng tôi trong các nơi hiểm trở tại Hô-rết, trên đồi Ha-ki-la, ở về phía nam của hoang mạc. 20 Vậy bây giờ, xin bệ hạ hãy xuống như lòng khao khát của bệ hạ. Về phần mình, chúng tôi sẽ nộp hắn vào tay bệ hạ.” 21 Sau-lơ nói: “Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho các ngươi, vì các ngươi có lòng thương xót ta! 22 Hãy đi điều tra để biết cho chắc hơn nữa chỗ hắn ở, và ai đã nhìn thấy hắn ở đó; vì người ta nói hắn rất quỷ quyệt. 23 Các ngươi hãy xem xét và tìm biết tất cả nơi hắn lẩn trốn, rồi trở về tường trình chính xác cho ta. Lúc ấy ta sẽ đi với các ngươi. Nếu hắn ở trong xứ thì ta sẽ tìm hắn trong các gia tộc của Giu-đa.” 24 Họ liền lên đường trở về Xíp trước Sau-lơ. Còn Đa-vít và những thuộc hạ của ông ở trong hoang mạc Ma-ôn, tại A-ra-ba về phía nam hoang mạc.

25 Sau-lơ và các thuộc hạ đi tìm Đa-vít. Người ta báo tin nầy cho Đa-vít, ông xuống chỗ tảng đá trong hoang mạc Ma-ôn. Khi hay tin, Sau-lơ đến đó truy đuổi Đa-vít. 26 Sau-lơ đi trên sườn núi bên nầy, còn Đa-vít và thuộc hạ đi sườn núi bên kia. Đa-vít vội vàng chạy trốn để thoát khỏi Sau-lơ. Nhưng khi Sau-lơ và các thuộc hạ đang bao vây để bắt Đa-vít và những người theo ông, 27 thì có một người đưa tin đến báo cho Sau-lơ: “Xin bệ hạ về gấp, vì người Phi-li-tin đang xâm lấn xứ sở.” 28 Sau-lơ ngưng truy đuổi Đa-vít để trở về đánh người Phi-li-tin. Vì thế, người ta gọi chỗ nầy là Tảng Đá Phân Rẽ. 29 Đa-vít cũng rời sa mạc Ma-ôn về ở trong mật khu Ên-ghê-đi.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời, Đấng bày tỏ ý muốn của Ngài cho Đa-vít ở Kê-i-la và mở ra một con đường cho ông để trốn thoát, đã an ủi Đa-vít qua người bạn Giô-na-than của ông, và thậm chí còn bảo vệ ông khỏi người Phi-li-tin, kẻ thù của Y-sơ-ra-ên. Dẫu rằng Đức Chúa Trời đã rời bỏ Sau-lơ, người không thỏa mãn với quyền lực tối cao được ban cho, nhưng Ngài lại luôn luôn ở cùng Đa-vít, người tìm kiếm lời của Ngài. Vì thế, mặc dù Đa-vít phải đối diện với kẻ thù ở mọi nơi ông đi, nhưng ông luôn có thể tránh được sự nguy nan, bởi vì ở đó Đức Chúa Trời cũng hiện diện (c.15-29).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.27 Đức Chúa Trời sử dụng người Phi-li-tin để bảo vệ Đa-vít. Tương tự, không có một nơi nào trên trái đất mà không được ảnh hưởng bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Chúng ta không được có suy nghĩ có lẽ chẳng có Đức Chúa Trời khi chúng ta nhìn vào xã hội này, nơi sự công bằng và công lý bị vi phạm. Dầu vậy, hãy trung tín với Đức Chúa Trời, Đấng hiện hữu ở đó cho đến cuối cùng. Không có đức tin, thì không có niềm hy vọng trong thế giới này.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.15-18 Giô-na-than thừa nhận tương lai của Đa-vít là vua và an ủi ông, và ông ấy còn hứa nguyện đầu phục Đa-vít. Mặt khác, cho dù biết rất rõ rằng Đa-vít sẽ làm vua, Sau-lơ đã không thể từ bỏ quyền lực của ông ta, và chống lại Đức Chúa Trời cho đến cuối cùng. Người mà Đức Chúa Trời tìm kiếm không phải là Sau-lơ, người nắm giữ quyền lực và đã cố ý bất tuân, nhưng là người an ủi Giô-na-than, người vâng lời nhiều hơn là anh ấy biết.

Tham khảo

23:27 người Phi-li-tin đang xâm lấn xứ sở. Không nghi ngờ gì, cuộc tấn công là do Chúa khởi xướng để giải cứu Đa-vít vào giây phút cuối, khi Sau-lơ và những người của ông ta “đang bao vây Đa-vít và những người theo ông” (c.26).

23:29 Ên-ghê-đi là một ốc đảo trên bờ phía tây của Biển Chết, đúng phía đông của Xíp.

Cầu nguyện: Hỡi Chúa, khi Ngài nắm giữ chúng con một cách an toàn trong sự bao phủ của tình yêu thương, chúng con sẽ nương tựa nơi Ngài và có sức mạnh.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 43-46

Bình Luận:

You may also like