Home Dưỡng Linh Ngày 07 – Một Người Giải Cứu Và Một Người Sát Hại

Ngày 07 – Một Người Giải Cứu Và Một Người Sát Hại

by SU Việt Nam
30 đọc

Khi những thành viên yếu đuối hơn trong xã hội tụ tập xung quanh Đa-vít trong hang A-đu-lam, thì Sau-lơ, sau khi kết tội họ giúp đỡ Đa-vít, đã sát hại 85 thầy tế lễ của Y-sơ-ra-ên và gia đình của họ.

1 Sa-mu-ên 22:1-23

1 Đa-vít đi khỏi đất Gát và trốn trong hang đá A-đu-lam. Khi các anh và cả gia đình ông hay tin, đều đi xuống đó với ông. 2 Tất cả những người cùng khốn, nợ nần, bất mãn đều quy tụ quanh ông, và ông trở thành thủ lĩnh của họ. Có khoảng bốn trăm người theo ông.

3 Từ nơi đó, Đa-vít đi đến Mích-pê thuộc Mô-áp, ông nói với vua Mô-áp: “Xin cho phép cha mẹ tôi đến ở với các ông cho đến khi tôi biết được điều Đức Chúa Trời sẽ làm cho tôi.” 4 Đa-vít dẫn cha mẹ mình đến gặp vua Mô-áp, và họ ở lại với vua suốt thời gian Đa-vít ở trong đồn lũy. 5 Nhưng nhà tiên tri Gát nói với Đa-vít: “Đừng ở trong đồn lũy nầy nữa; hãy đi đến đất Giu-đa.” Vậy, Đa-vít ra đi và đến khu rừng Hê-rết. 6 Sau-lơ nghe tin người ta đã tìm được Đa-vít và những người theo ông. Lúc ấy, Sau-lơ đang ngồi dưới gốc cây liễu trên một đồi cao ở Ghi-bê-a, tay cầm cây giáo, còn tất cả triều thần đứng chầu bên vua. 7 Sau-lơ nói với triều thần đứng chầu bên mình: “Hỡi người Bên-gia-min, hãy nghe! Có phải con Gie-sê sẽ ban cho các ngươi những đồng ruộng và vườn nho chăng? Các ngươi hi vọng nó sẽ phong các ngươi làm chỉ huy trưởng nghìn người và trăm người sao? 8 Vậy, tại sao tất cả các ngươi đồng mưu chống lại ta, và tại sao không cho ta hay rằng con trai ta đã kết ước với con Gie-sê? Vì sao không ai thương xót ta, cho ta hay trước rằng con trai ta đã xúi giục kẻ đầy tớ ta chống lại ta, âm mưu hại ta, như nó đã làm ngày nay?” 9 Bấy giờ, Đô-e người Ê-đôm, đang đứng bên triều thần của Sau-lơ, đáp: “Tôi thấy con của Gie-sê đến Nóp, vào nhà A-hi-mê-léc, con A-hi-túp. 10 A-hi-mê-léc cầu hỏi Đức Giê-hô-va cho hắn, cung cấp lương thực cho hắn, và đưa cho hắn thanh gươm của Gô-li-át, người Phi-li-tin.” 11 Vua sai người đi gọi thầy tế lễ A-hi-mê-léc, con A-hi-túp, cùng cả gia đình ông đến, tức những thầy tế lễ ở Nóp. Tất cả những người đó đều đến cùng vua. 12 Sau-lơ nói: “Hỡi con A-hi-túp, hãy nghe!” A-hi-mê-léc đáp: “Thưa chúa, có tôi đây.” 13 Sau-lơ nói tiếp: “Tại sao ngươi đồng mưu với con Gie-sê mà chống lại ta? Ngươi đã cấp bánh cho nó và đưa cho nó một thanh gươm, rồi cầu hỏi Đức Chúa Trời cho nó, để nó nổi lên chống lại ta, âm mưu hại ta, như nó đã làm ngày nay?” 14 A-hi-mê-léc thưa với vua: “Trong cả triều thần của ngài, ai là người trung thành như Đa-vít, làm phò mã, chỉ huy cận vệ của ngài, và được tôn trọng hơn hết trong triều đình? 15 Có phải hôm nay tôi mới bắt đầu cầu hỏi Đức Chúa Trời cho người đâu? Không hề như vậy! Xin bệ hạ đừng quy tội cho đầy tớ bệ hạ hoặc cho người nào trong nhà cha tôi về bất cứ điều gì, vì đầy tớ bệ hạ chẳng biết gì, hoặc ít hay nhiều về điều đó.” 16 Vua nói: “Nầy A-hi-mê-léc, ngươi và cả nhà cha ngươi đều phải chết!” 17 Vua bảo các cận vệ đứng bên mình: “Hãy lại gần và giết các thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va, vì chúng nó đã tiếp tay với Đa-vít, biết nó trốn mà không cho ta hay.” Nhưng các cận vệ của vua không muốn tra tay đánh giết những thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va. 18 Vì thế, vua bảo Đô-e: “Ngươi hãy lại gần và giết các thầy tế lễ đi!” Đô-e, người Ê-đôm, xông lại giết các thầy tế lễ. Trong ngày đó, hắn giết tám mươi lăm người mặc ê-phót bằng vải gai. 19 Vua cũng cho dùng gươm đánh giết dân thành Nóp, là thành của các thầy tế lễ; từ đàn ông đến đàn bà, từ trẻ con đến trẻ đang bú, cả bò, lừa, và chiên, đều bị giết bằng gươm. 20 Nhưng một trong các con của A-hi-mê-léc, cháu của A-hi-túp, tên là A-bia-tha, thoát khỏi và trốn theo Đa-vít. 21 A-bia-tha thuật lại cho Đa-vít việc Sau-lơ đã giết các thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va. 22 Đa-vít nói với A-bia-tha: “Tôi biết Đô-e, người Ê-đôm, có mặt tại đó trong ngày hôm ấy, chắc chắn hắn đã báo cho Sau-lơ. Chính tôi là nguyên nhân gây ra cái chết cả nhà cha của anh. 23 Hãy ở với tôi, đừng sợ gì! Vì ai tìm hại mạng sống anh là tìm hại mạng sống tôi. Ở bên tôi, anh sẽ được an toàn.”

Suy ngẫm và hiểu

Trong khi những người bị khốn cùng và nợ nần, bị sầu khổ trong lòng, đến với Đa-vít, người đang trốn trong hang A-đu-lam, giống như chính họ, Sau-lơ đã thuyết phục những người cùng quê hương mình, Ghi-bê-a, đi theo ông ta bằng cách ban cho họ những cánh đồng, vườn nho và những vị trí cao trọng. Dầu vậy, đó chính Sau-lơ, kẻ truy đuổi, chứ không phải Đa-vít, người chạy trốn, là người không được thoải mái nhiều hơn vì đánh mất lòng trung thành. Cho dù ông ta có quyền lực cao nhất, Sau-lơ vẫn là một người lãnh đạo đáng thương, người cảm thấy rằng không ai thực sự đi theo ông ta. Bởi vì điều này, ông ta đã phạm tội đáng kinh sợ khi giết hại cả một nhóm các thầy tế lễ, kể cả thầy tế lễ A-hi-mê-léc, người đã giúp đỡ Đa-vít (c.1-23).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.3-5 Đức Chúa Trời đã sai thầy tế lễ xứ Gát đến với Đa-vít, người tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời trong một hoàn cảnh khẩn cấp. Mặc dù ông không giải thích mọi thứ một cách cụ thể, ít nhất ông đã dạy cho Đa-vít nơi phải đi. Bạn có thất vọng vì Đức Chúa Trời không bày tỏ mọi thứ ngay lập tức hay không? Đức tin là tiến về phía trước mỗi lần một bước, theo điều Đức Chúa Trời phán bảo chúng ta, dẫu rằng chúng ta không biết tất cả mọi thứ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.9-19 Sau khi nghe lời cáo buộc của Đô-e, người Ê-đôm, Sau-lơ đã sát hại những thầy tế lễ và gia đình của họ. Biến cố này cho thấy rằng “sức mạnh” của một người không kính sợ Đức Chúa Trời thì không phải là một phước hạnh, mà là một sự rủa sả.

Tham khảo

22:5 Đồn lũy có lẽ không phải ở Giu-đa, do Gát bảo Đa-vít đi đến xứ Giu-đa. Nó có thể là Ma-sa-đa, núi mặt bàn ở bờ phía tây của Biển Chết, có thể là việc không ký giao kèo cuối cùng của người Do Thái vào năm 73 SCN. Địa điểm của Hê-rết không rõ. Cần phải có đức tin để trở lại Giu-đa bất chấp sự nguy hiểm (23:3).

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con tiến tới một bước mỗi ngày trong sự vâng theo lời của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 37-39

Bình Luận:

You may also like