Home Dưỡng Linh Ngày 25 – Điều Đức Chúa Trời Vui Thích

Ngày 25 – Điều Đức Chúa Trời Vui Thích

by SU Việt Nam
30 đọc

Sau những lời quở trách lặp đi lặp lại của Sa-mu-ên, Sau-lơ đã nhận biết sai lầm của mình. Mặc dù vậy, Sa-mu-ên bảo Sau-lơ rằng lòng của Đức Chúa Trời đã lìa bỏ Sau-lơ.

1 Sa-mu-ên 15:16-35

16 Sa-mu-ên nói với Sau-lơ: “Thôi! Tôi sẽ nói cho vua điều Đức Giê-hô-va đã phán với tôi đêm qua.” Sau-lơ đáp: “Xin ông cứ nói.”

17 Sa-mu-ên nói: “Lúc vua còn thấy mình thấp hèn, chẳng phải vua đã trở nên người đứng đầu của các bộ tộc Y-sơ-ra-ên sao? Chẳng phải Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho vua cai trị Y-sơ-ra-ên sao? 18 Đức Giê-hô-va đã sai vua đi với sứ mệnh: ‘Hãy đi, tiêu diệt toàn bộ những kẻ tội lỗi kia, là người A-ma-léc, và giao chiến cùng chúng cho đến khi ngươi đã tận diệt chúng.’ 19 Nhưng tại sao vua không vâng theo tiếng phán của Đức Giê-hô-va? Tại sao vua lao vào chiến lợi phẩm và làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va?” 20 Sau-lơ nói với Sa-mu-ên: “Tôi thật có nghe theo tiếng phán của Đức Giê-hô-va. Tôi đã thi hành sứ mệnh mà Đức Giê-hô-va đã giao phó. Tôi đã đem A-ga, vua A-ma-léc về, và tiêu diệt toàn bộ người A-ma-léc. 21 Nhưng từ trong chiến lợi phẩm, dân chúng đã lấy chiên và bò, là vật tốt nhất trong các vật đáng tận diệt, để dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông tại Ghinh-ganh.” 22 Sa-mu-ên nói: “Đức Giê-hô-va có vui thích về tế lễ thiêu và các sinh tế, bằng sự vâng theo tiếng phán của Ngài chăng? Kìa, sự vâng lời tốt hơn sinh tế, sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực. 23 Sự phản nghịch đáng tội như tà thuật, sự ương ngạnh đáng tội như thờ lạy hình tượng. Vì vua đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va nên Ngài cũng từ bỏ vua, không cho vua cai trị nữa.” 24 Sau-lơ nói với Sa-mu-ên: “Tôi đã phạm tội, vì đã vi phạm mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va và lời của ông. Vì tôi sợ dân chúng nên nghe theo tiếng của họ. 25 Bây giờ, xin ông hãy tha tội cho tôi, trở lại với tôi, để tôi thờ phượng Đức Giê-hô-va.” 26 Sa-mu-ên trả lời Sau-lơ: “Tôi không trở lại với vua đâu. Vì vua đã từ bỏ lời Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va từ bỏ vua, không cho vua cai trị Y-sơ-ra-ên nữa.” 27 Khi Sa-mu-ên quay đi thì Sau-lơ nắm vạt áo choàng của ông, và áo bị xé rách. 28 Sa-mu-ên nói với ông: “Hôm nay Đức Giê-hô-va đã xé vương quốc Y-sơ-ra-ên khỏi vua như thế, để ban cho một người lân cận của vua, xứng đáng hơn vua. 29 Hơn nữa, Chúa Vinh Quang của Y-sơ-ra-ên không nói dối cũng không ăn năn, vì Ngài không phải là loài người để mà ăn năn!” 30 Sau-lơ nói: “Tôi có tội, nhưng xin hãy tôn trọng tôi trước các trưởng lão của dân tôi, và trước toàn dân Y-sơ-ra-ên. Xin ông trở lại với tôi, để tôi thờ phượng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông.” 31 Vậy, Sa-mu-ên trở lại với Sau-lơ, và Sau-lơ thờ phượng Đức Giê-hô-va.

32 Sau đó, Sa-mu-ên nói: “Hãy dẫn A-ga, vua A-ma-léc đến cho ta.” A-ga vui mừng đến với ông vì nghĩ rằng: “Nỗi đắng cay của sự chết chắc đã qua rồi.” 33 Nhưng Sa-mu-ên nói: “Gươm ngươi đã làm người đàn bà mất con thể nào, thì mẹ ngươi cũng sẽ mất con thể ấy.”

Rồi Sa-mu-ên cho giết A-ga trước mặt Đức Giê-hô-va tại Ghinh-ganh. 34 Sa-mu-ên về Ra-ma, còn Sau-lơ trở về nhà mình tại Ghi-bê-a. 35 Từ đó cho đến ngày qua đời, Sa-mu-ên không còn gặp lại Sau-lơ nữa. Tuy nhiên, ông rất buồn về việc Sau-lơ. Còn Đức Giê-hô-va tiếc vì đã lập Sau-lơ làm vua Y-sơ-ra-ên.

Suy ngẫm và hiểu

Khi Sa-mu-ên chất vấn ông, Sau-lơ đã ra sức biện minh cho những hành động của mình, nhưng câu trả lời của Đức Chúa Trời thì đơn giản: Sau-lơ, sau khi xoay bỏ khỏi sự khiêm nhường, đã đầu hàng lòng tham của riêng mình đến nỗi đã coi thường Lời Đức Chúa Trời. Thậm chí khi những động cơ kín giấu của Sau-lơ bị phơi bày ra, ông ta vẫn không dừng việc cố biện minh cho mình. Ông ta đã viện cớ rằng những hành động của ông là vì Đức Chúa Trời, chứ không phải cho bản thân ông, và rằng chính quân lính của ông muốn lấy chiến lợi phẩm. Sa-mu-ên bảo Sau-lơ rằng Đức Chúa Trời sẽ lấy nước Y-sơ-ra-ên từ ông ta và ban nước đó cho một người tốt hơn ông ta (c.16-35).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.22-23 Đức Chúa Trời đã loại bỏ Sau-lơ. Sự bất tuân của Sau-lơ là một hành động khước từ Đức Chúa Trời và là một tội lỗi biến Đức Chúa Trời thành một thần tượng. Bây giờ, cũng như khi đó, Đức Chúa Trời vui thích sự vâng lời của chúng ta hơn là các của lễ của chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.24-28 Sau-lơ đã thừa nhận rằng ông ta đã nghe theo tiếng của dân chúng, điều đã thỏa mãn lòng tham của ông ta, hơn là nghe theo tiếng Đức Chúa Trời. Nhưng đã quá muộn. Khi Sau-lơ túm lấy vạt áo của Sa-mu-ên cho đến khi nó bị rách, điều duy nhất ông nhận được là sự đoán xét rằng Đức Chúa Trời sẽ xé vương quốc từ Sau-lơ và ban nước ấy cho một vị vua khác. Chúng ta hãy phớt lờ những lời thì thầm của đời này, điều chỉ gợi lên lòng tham của chúng ta, và hãy chỉ lắng nghe tiếng của Đức Chúa Trời.

Tham khảo

15:23 sự phản nghịch và sự ương ngạnh có nghĩa là sự khước từ Chúa, tương đương với sự bội đạo. Từ terapim tiếng Hê-bơ-rơ ở đây được dịch là sự sùng bái thần tượng, liên quan đến hoặc là “các thần hộ mệnh trong nhà” (Sáng Thế Ký 31:19; Các Quan Xét 17:5, I Sa-mu-ên 19:13) hoặc là “các tượng tổ tiên” được sử dụng làm công cụ bói toán (Ê-xê-chi-ên 21:21, Ô-sê 3:4; Xa-cha-ri 10:2). Sau-lơ bị truất quyền làm vua ở đây và cũng ở trong 1 Sa-mu-ên 15:26 (xem 13:13-14).

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy giúp chúng con quay bỏ khỏi sự tham lam của chúng con, là điều khiến chúng con chống nghịch lại Lời Ngài, và xin hãy giúp chúng con thuận phục Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Gióp 38-42

Bình Luận:

You may also like