Home Dưỡng Linh Ngày 24 – Sự Bất Tuân Của Sau-Lơ

Ngày 24 – Sự Bất Tuân Của Sau-Lơ

by SU Việt Nam
30 đọc

Sau-lơ đã nghe tin rằng mạng lệnh của Chúa là tận diệt dân A-ma-léc, nhưng ông đã không nghe lời Chúa vì tha chết cho vua A-ga và lấy các chiến lợi phẩm. Khi Sa-mu-ên quở trách Sau-lơ, Sau-lơ cố đổ lỗi cho dân chúng.

1 Sa-mu-ên 15:1-15

1 Sa-mu-ên nói với Sau-lơ: “Đức Giê-hô-va đã sai tôi xức dầu cho vua để cai trị Y-sơ-ra-ên, là dân của Ngài. Vậy bây giờ, hãy nghe lời phán của Đức Giê-hô-va. 2 Đức Giê-hô-va vạn quân phán: ‘Ta sẽ phạt A-ma-léc về việc chúng đã cản đường Y-sơ-ra-ên khi họ ra khỏi Ai Cập. 3 Vậy bây giờ, hãy đi đánh người A-ma-léc và tận diệt tất cả những gì thuộc về chúng. Ngươi sẽ không thương xót chúng, phải giết hết đàn ông, đàn bà, trẻ con, cả đến bò, chiên, lạc đà và lừa.’”

4 Vậy, Sau-lơ triệu tập dân chúng và điểm quân số tại Tê-la-im: có hai trăm nghìn bộ binh, và mười nghìn người Giu-đa. 5 Sau-lơ kéo quân đến thành của người A-ma-léc và phục kích trong thung lũng. 6 Sau-lơ nói với người Kê-nít: “Anh em hãy rút đi, hãy tách ra khỏi hàng ngũ người A-ma-léc, kẻo tôi diệt anh em luôn với chúng chăng. Vì anh em đã làm ơn cho toàn dân Y-sơ-ra-ên khi họ ra khỏi Ai Cập.” Vậy, người Kê-nít tách ra khỏi hàng ngũ A-ma-léc.

7 Sau-lơ đánh A-ma-léc từ Ha-vi-la đến Su-rơ, phía đối diện với Ai Cập. 8 Ông bắt sống A-ga, vua của người A-ma-léc, rồi lấy gươm diệt tất cả dân chúng. 9 Nhưng Sau-lơ và dân chúng tha chết cho A-ga, cũng không giết những con tốt nhất trong bầy bò và chiên, các con vật béo mập, các chiên con, và tất cả những con vật tốt nhất. Họ không muốn diệt những con vật đó, chỉ diệt tất cả những con xấu xí và không giá trị.

10 Bấy giờ, có lời Đức Giê-hô-va phán với Sa-mu-ên: 11 “Ta lấy làm tiếc đã lập Sau-lơ làm vua, vì người đã quay khỏi Ta, không làm theo lời Ta.” Sa-mu-ên buồn bực, và ông kêu cầu Đức Giê-hô-va suốt đêm. 12 Sáng hôm sau, ông dậy sớm đi gặp Sau-lơ. Có người đến nói với Sa-mu-ên: “Sau-lơ đã đến Cạt-mên, dựng cho mình một đài kỷ niệm tại đó, rồi quay lại, đi xuống Ghinh-ganh.”

13 Sa-mu-ên đến với Sau-lơ, và Sau-lơ nói với ông: “Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho ông! Tôi đã thi hành mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va.” 14 Sa-mu-ên hỏi: “Vậy thì tiếng chiên kêu vang đến tai tôi, cùng tiếng bò rống mà tôi nghe kia, là gì vậy?” 15 Sau-lơ trả lời: “Dân chúng đã đem chúng về từ nơi người A-ma-léc, họ đã tha những con tốt nhất trong đàn chiên và bò để làm sinh tế dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông. Số còn lại, chúng tôi đã diệt hết.”

Suy ngẫm và hiểu

Sau-lơ đã đi ra đánh trận với dân A-ma-léc và dẫn đội quân của mình đến chiến thắng to lớn, nhưng ông đã phớt lờ mạng lệnh của Đức Chúa Trời, đã bắt lấy vua A-ga và những con chiên, bò tốt nhất, những chiên con và dê con béo mập làm những chiến lợi phẩm. Thậm chí ông ta còn lập một đài kỷ niệm cho chính mình, có lẽ với một nỗ lực khoe khoang chiến thắng của ông ta với dân chúng và khôi phục lại địa vị chính trị của mình, điều đang bị suy giảm. Sau-lơ đã hoàn toàn quên rằng ông trở thành vua không phải vì ông xứng đáng, mà vì Đức Chúa Trời đã xức dầu cho ông, và rồi ông đã cố làm cho vương quyền của mình mạnh mẽ, qua thủ đoạn xảo trá của con người (c.1-15).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.10-11 Đức Chúa Trời đã thấy những động cơ kín giấu của Sau-lơ, và ân hận về việc đã chỉ định ông làm vua. Đức Chúa Trời rất buồn khi Ngài thấy Sau-lơ từ bỏ con đường vương quyền thật, và thay vào đó tìm kiếm để được dân chúng thừa nhận và yêu mến. Nếu chúng ta từ bỏ những sự trông đợi Chúa trong đời sống mình, thì chúng ta hãy quay trở lại đường lối của Ngài trước khi quá muộn.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.11-12 Trong khi Sa-mu-ên cầu nguyện cho Sau-lơ suốt đêm, Sau-lơ lại bận rộn với việc lập một đài kỷ niệm vinh danh của riêng mình. Sau-lơ đã xem chiến thắng của dân Y-sơ-ra-ên là của riêng ông ta, chứ không phải là chiến thắng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không được vinh hiển bởi những công việc bắt đầu bằng những động cơ để lại di sản cho đời này của ai đó. Chẳng có ai có thể để lại ấn tượng về khả năng riêng của mình và tính toàn năng của Đức Chúa Trời bên cạnh nhau.

Tham khảo

15:6 Người Kê-nít. Giê-trô, cha vợ của Môi-se là người Kê-nít (Các Quan Xét 1:16), ông và con trai ông đã có ích đối với dân Y-sơ-ra-ên (Xuất Ê-díp-tô Ký 18; Dân Số Ký 10:29-32). Tách ra …kẻo tôi diệt anh em luôn với chúng chăng. Người Kê-nít sống rải rác trong vòng dân A-ma-léc. Tương tự như vậy, Đa-vít cũng tha cho họ trong suốt thời gian của ông ở tại Xiếc-lác (1 Sa-mu-ên 27:8-10; 30:29). Hành động của Sau-lơ trong hoàn cảnh này là đáng khen ngợi.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con nhận biết và ăn năn khi chúng con nghe thấy những tiếng nói đầy tham lam của riêng mình thay vì Lời Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Gióp 35-37

Bình Luận:

You may also like