Home Dưỡng Linh Ngày 21 – Giô-Na-Than Tấn Công Dân Phi-Li-Tin

Ngày 21 – Giô-Na-Than Tấn Công Dân Phi-Li-Tin

by SU Việt Nam
30 đọc

Trong khi những người khác ẩn mình và trốn khỏi dân Phi-li-tin, thì Giô-na-than tin rằng Đức Chúa Trời sẽ hành động vì dân Ngài và thế là đã dẫn đầu một cuộc tấn công chống dân Phi-li-tin với chiến thắng bất ngờ.

1 Sa-mu-ên 14:1-23 

1 Một hôm, Giô-na-than, con của Sau-lơ, bảo người thanh niên vác khí giới cho ông rằng: “Nào, chúng ta hãy đi qua đồn quân Phi-li-tin đóng ở phía bên kia.” Nhưng ông không nói cho cha mình biết. 2 Bấy giờ, Sau-lơ đang đóng quân ở ngoại ô Ghi-bê-a, dưới cây lựu ở Mi-gơ-rôn, và đoàn quân theo ông khoảng sáu trăm người. 3 Có A-hi-gia, con A-hi-túp (A-hi-túp là anh của Y-ca-bốt, con Phi-nê-a, cháu Hê-li, thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va tại Si-lô), lúc ấy mang ê-phót. Không ai biết Giô-na-than đã đi. 4 Trên quãng đường đèo mà Giô-na-than tìm cách vượt qua để đến đồn quân Phi-li-tin có hai đỉnh núi đá, đỉnh ở bên nầy gọi là Bốt-sết và đỉnh bên kia gọi là Sê-nê. 5 Đỉnh núi đá phía bắc nằm đối diện Mích-ma, còn đỉnh phía nam nằm đối diện Ghê-ba. 6 Giô-na-than nói với người vác khí giới cho ông: “Nào, chúng ta hãy tiến sang đồn của những kẻ chẳng chịu cắt bì kia. Có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ hành động vì chúng ta. Dù ít người hay nhiều người, không có gì cản trở Đức Giê-hô-va cho chúng ta chiến thắng.” 7 Người vác khí giới cho ông thưa: “Xin cứ làm mọi điều ông ước muốn, tôi xin một lòng một dạ với ông.” 8 Giô-na-than tiếp: “Nầy, chúng ta hãy đi đến chỗ những người ấy và để cho chúng thấy chúng ta. 9 Nếu chúng nói: ‘Hãy đợi chúng tao đến chỗ chúng mầy,’ thì chúng ta sẽ đứng tại chỗ và không lên cùng chúng. 10 Còn nếu chúng nói: ‘Hãy lên đây,’ thì chúng ta sẽ lên, vì đó là dấu hiệu Đức Giê-hô-va đã phó chúng vào tay chúng ta.” 11 Vậy, hai người xuất hiện trước đồn Phi-li-tin. Người Phi-li-tin nói: “Kìa, bọn Hê-bơ-rơ đang chui ra khỏi các hang chúng ẩn trốn.” 12 Những người trong đồn gọi Giô-na-than và người vác khí giới của ông: “Hãy lên đây! Chúng tao có việc muốn nói với chúng mầy.”(c) Giô-na-than nói với người vác khí giới: “Hãy theo ta, vì Đức Giê-hô-va đã phó chúng vào tay Y-sơ-ra-ên.” 13 Giô-na-than leo lên bằng cả tay chân, và người vác khí giới leo theo. Bọn Phi-li-tin ngã gục trước mặt Giô-na-than, và người vác khí giới theo sau ông giết chúng. 14 Trong trận thứ nhất nầy, Giô-na-than và người vác khí giới của ông giết khoảng hai mươi người trên một bãi đất rộng chừng nửa mẫu. 15 Nỗi kinh hoàng lan ra trong trại quân, ngoài đồng, và trong toàn dân. Quân trong đồn cũng như đội quân đột kích đều khiếp đảm, đất thì rúng động. Đó là nỗi kinh khiếp mà Đức Chúa Trời giáng xuống.

16 Lính canh của Sau-lơ ở tại Ghi-bê-a thuộc Bên-gia-min đều nhìn thấy quân Phi-li-tin hoảng loạn và chạy tan tác. 17 Bấy giờ, Sau-lơ nói với quân lính ở với mình: “Hãy điểm lại xem ai là người đã bỏ hàng ngũ chúng ta.” Họ điểm lại và thấy thiếu Giô-na-than và người vác khí giới của ông. 18 Sau-lơ nói với A-hi-gia: “Hãy đem Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời đến đây.” (Vì lúc bấy giờ, Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời đang ở với dân Y-sơ-ra-ên.) 19 Nhưng trong khi Sau-lơ nói với thầy tế lễ, thì cảnh hỗn loạn trong trại quân Phi-li-tin càng lúc càng tăng. Sau-lơ nói với thầy tế lễ: “Hãy ngừng tay!” 20 Rồi Sau-lơ cùng tất cả quân lính ông tập hợp lại và ra trận. Kìa, họ thấy người Phi-li-tin cực kỳ hoảng loạn, rút gươm chém giết lẫn nhau. 21 Những người Hê-bơ-rơ trước đó đã theo người Phi-li-tin, lên trại quân với chúng thì nay quay về với người Y-sơ-ra-ên theo Sau-lơ và Giô-na-than. 22 Tất cả những người Y-sơ-ra-ên đang ẩn trốn trong vùng đồi núi Ép-ra-im nghe tin người Phi-li-tin vỡ chạy, cũng rượt theo đánh đuổi chúng. 23 Hôm ấy, Đức Giê-hô-va đã giải cứu Y-sơ-ra-ên; và chiến trận vượt khỏi Bết A-ven.

Suy ngẫm và hiểu

Đạo quân của Sau-lơ chỉ có 600 người, và đang ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng vì đã rút về Ghi-bê-a. Tuy nhiên, Giô-na-than có đức tin nơi sự giải cứu của Đức Chúa Trời hơn là số người trong đội quân của mình (c.1-15). Khi Giô-na-than trỗi dậy trong đức tin, Đức Chúa Trời đã thấy sự quyết tâm của cậu và tạo nên một cuộc nội chiến bất thình lình xảy ra giữa đội quân Phi-li-tin. Khi dân Y-sơ-ra-ên chứng kiến dân Phi-li-tin đánh giết lẫn nhau, những người đã đánh nhau với dân Phi-li-tin, cũng như những người đã ẩn trốn, đã tham gia với quân đội Y-sơ-ra-ên và đánh trận. Đức Chúa Trời đã thực hiện sự giải cứu qua Giô-na-than, người đã giữ đức tin mình một cách kiên định (c.16-23).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.16-23 Đức Chúa Trời đã dùng đức tin của Giô-na-than, người đã đứng cạnh Đức Chúa Trời, như một hạt giống để bắt đầu các công việc giải cứu của Ngài, và biến những kẻ hèn nhát thành những người can đảm và những kẻ phản bội trở lại là những đầy tớ trung thành.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.18-19 Sau-lơ đã không nhận biết chi tiết về sự hỗn loạn đang xảy ra trong trại quân Phi-li-tin, cho nên đã tìm kiếm ý muốn Đức Chúa Trời trước khi đánh trận. Tuy nhiên, khi sự hỗn loạn trong trại quân của kẻ thù trở nên tồi tệ hơn, thì ông đã rút khỏi việc tìm kiếm ý muốn Đức Chúa Trời. Sau-lơ là một người trông cậy Chúa trong những hoàn cảnh khó khăn, nhưng lại dựa vào sự khôn ngoan riêng khi hoàn cảnh đó thay đổi. Chúng ta hãy suy ngẫm để tra xét xem có phải chúng ta cũng có đức tin đi tới đi lui hay không?

Tham khảo

14:10 nếu chúng nói: “Hãy lên đây”. Điều này sẽ đưa Giô-na-than và người vác khí giới cơ hội để xông vào trại quân Phi-li-tin, có lẽ đó là điểm phòng vệ sơ hở nhất, không có sự báo động. Những lời của người trong đồn trong c.12 gợi ý rằng một cuộc tấn công do hai người đàn ông đơn lẻ là điều ít khả năng nhất trong tâm trí họ.

Cầu nguyện: Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy giúp cộng đồng chúng con kinh nghiệm những phép lạ của Ngài qua đức tin của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Gióp 25-28

Bình Luận:

You may also like