Home Dưỡng Linh Ngày 16 – Sau-Lơ Trở Thành Vua

Ngày 16 – Sau-Lơ Trở Thành Vua

by SU Việt Nam
30 đọc

Sa-mu-ên tập hợp dân Y-sơ-ra-ên tại Mích-pa và chỉ định Sau-lơ làm vua của Y-sơ-ra-ên bằng cách bắt thăm.

1 Sa-mu-ên 10:17-27

17 Sa-mu-ên triệu tập dân chúng trước mặt Đức Giê-hô-va tại Mích-pa, 18 rồi nói với dân Y-sơ-ra-ên: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán rằng: ‘Ta đã đem Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập; Ta đã giải cứu các ngươi khỏi tay người Ai Cập và khỏi tay tất cả các vương quốc áp bức các ngươi.’ 19 Ngày nay các ngươi khước từ Đức Chúa Trời của các ngươi, là Đấng đã giải cứu các ngươi khỏi mọi tai ương và khốn cùng. Các ngươi đã thưa với Ngài rằng: ‘Xin lập một vua cai trị chúng tôi!’ Vậy bây giờ, hãy trình diện Đức Giê-hô-va theo từng bộ tộc và từng gia tộc.”

20 Sa-mu-ên bảo tất cả các bộ tộc Y-sơ-ra-ên đến gần, rồi bộ tộc Bên-gia-min được trúng thăm. 21 Ông bảo bộ tộc Bên-gia-min đến gần theo từng gia tộc, rồi gia tộc Mát-ri được trúng thăm. Và cuối cùng, Sau-lơ con của Kích, được trúng thăm. Người ta tìm Sau-lơ, nhưng không thấy. 22 Vì vậy, họ lại cầu hỏi Đức Giê-hô-va: “Người ấy đã đến đây chưa?” Đức Giê-hô-va trả lời: “Kìa, người ấy đang ẩn trong đống đồ đạc kia.” 23 Họ chạy đến đó và đem ông ra. Sau-lơ đứng giữa dân chúng, ông cao hơn mọi người từ vai trở lên. 24 Sa-mu-ên nói với toàn dân: “Anh em có thấy người mà Đức Giê-hô-va đã chọn không? Trong cả dân chúng, không có ai được như người.” Toàn dân đều tung hô: “Vua vạn tuế!” 25 Sa-mu-ên giảng giải cho dân chúng luật lệ về vương quyền. Ông ghi chép những điều ấy trong một cuốn sách và để trước mặt Đức Giê-hô-va. Rồi ông cho mọi người ai về nhà nấy. 26 Sau-lơ cũng về nhà mình tại Ghi-bê-a, có những dũng sĩ được Đức Chúa Trời giục lòng đi theo ông. 27 Nhưng có mấy kẻ xấu nói: “Người nầy làm gì giải cứu chúng ta được?” Họ xem thường ông, không đem lễ vật gì cho ông. Tuy nhiên, Sau-lơ làm ngơ đi.

Suy ngẫm và hiểu

Triệu tập tất cả dân Y-sơ-ra-ên tại Mích-pa, Sa-mu-ên giới thiệu Sau-lơ cho dân Y-sơ-ra-ên qua việc rút thăm. Đây là quá trình chính thức của lễ phong vương cho Sau-lơ làm vua, và đặc biệt chỉ cho dân Y-sơ-ra-ên và Sau-lơ thấy rằng chỉ Đức Chúa Trời mới có thể chọn vua cho dân Y-sơ-ra-ên (c.17-24).

Sau việc này, Sa-mu-ên nói với dân chúng về quyền và nhiệm vụ của việc làm vua và viết chúng trong một quyển sách ông đặt trước Đức Chúa Trời. Những “quyền” này có lẽ là những bản ký thuật về chế độ quân chủ độc đáo, việc chỉ Y-sơ-ra-ên mới có (c.25-27).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.17-19 Đức Chúa Trời đã cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi sự áp bức của người Ai Cập, và sẵn lòng trở thành Vua của họ, cai trị họ. Cho nên việc đòi vị một vị vua khác của dân Y-sơ-ra-ên không khác gì việc xem Đức Chúa Trời là vô dụng với họ. Những điều mà chúng ta đang tìm kiếm hơn Đức Chúa Trời ngày hôm nay là gì? Trước hết, hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.26-27 Những người chấp nhận việc cai trị bởi thần quyền mà Đức Chúa Trời thiết lập, đã đi theo Sau-lơ, nhưng những người không từ bỏ hy vọng của mình giống như các nước khác, nghi ngờ khả năng của Sau-lơ và đã không theo ông. Thậm chí ngày nay, có nhiều Hội Thánh làm ô danh Đức Chúa Trời bằng cách tự điều hành như công việc kinh doanh, chỉ quan tâm về sự gia tăng và sự nể trọng hơn là làm đầy tớ trong nước Trời.

Tham khảo

10:24 Cuối cùng thì Sau-lơ được trình diện một cách công khai, chính thức và được dân chúng chấp nhận là vua. Sa-mu-ên nhấn mạnh đến quyết định thiên thượng trong sự lựa chọn Sau-lơ. Ở đây ông nói rằng Chúa đã chọn, trong khi trong 12:13 thì ông nói với dân chúng “anh em đã chọn”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy giúp chúng con tin rằng việc vâng theo sự kêu gọi của Ngài là sức lực lớn mạnh nhất của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Gióp 8-10

Bình Luận:

You may also like