Home Dưỡng Linh Ngày 17 – Sau-Lơ Đánh Bại Dân Am-Môn

Ngày 17 – Sau-Lơ Đánh Bại Dân Am-Môn

by SU Việt Nam
30 đọc

Được Thần của Đức Chúa Trời giáng trên mình, Sau-lơ đã đánh bại dân Am-môn trong trận chiến và được dân Y-sơ-ra-ên công nhận là vua. Kể từ đây, Sa-mu-ên đã chính thức tái lập vương quốc tại Ghinh-ganh.

1 Sa-mu-ên 11:1-15 

1 Na-hách, người Am-môn, đi lên bao vây Gia-be Ga-la-át. Mọi người ở Gia-be nói với Na-hách: “Xin lập giao ước với chúng tôi, thì chúng tôi sẽ phục vụ ông.” 2 Na-hách, người Am-môn, nói với họ: “Ta sẽ lập giao ước cùng các ngươi với điều kiện nầy: Phải móc mắt phải của tất cả các ngươi, để làm sỉ nhục toàn thể Y-sơ-ra-ên.” 3 Các trưởng lão Gia-be nói với ông ấy: “Xin hoãn cho chúng tôi bảy ngày để chúng tôi sai sứ giả đến khắp lãnh thổ Y-sơ-ra-ên. Nếu không ai giải cứu chúng tôi thì chúng tôi sẽ đầu hàng ông.”

4 Khi các sứ giả đến Ghi-bê-a, thành của Sau-lơ, thuật lại các lời ấy cho dân chúng nghe thì mọi người đều òa lên khóc. 5 Lúc ấy, Sau-lơ từ ngoài đồng về, đi sau đàn bò. Ông hỏi: “Vì sao dân chúng khóc như vậy?” Người ta thuật lại những lời người Gia-be đã nói. 6 Khi nghe những lời nầy, Sau-lơ được Thần của Đức Chúa Trời tác động mạnh, và ông nổi giận bừng bừng. 7 Ông bắt một cặp bò, sả ra từng miếng, sai sứ giả đem đi khắp lãnh thổ Y-sơ-ra-ên rao rằng: “Ai không theo Sau-lơ và Sa-mu-ên ra trận, thì bò của người ấy sẽ bị xử như vậy.” Đức Giê-hô-va khiến dân chúng khiếp sợ, và họ đã ra trận, muôn người như một. 8 Khi Sau-lơ điểm quân số tại Bê-xéc thì có ba trăm nghìn người Y-sơ-ra-ên và ba mươi nghìn người Giu-đa. 9 Họ nói với các sứ giả đã đến từ Ga-la-át rằng: “Hãy về nói với người Gia-be Ga-la-át thế nầy: ‘Ngày mai, khi mặt trời lên cao, thì anh em sẽ được giải cứu.’” Các sứ giả trở về loan tin nầy cho người Gia-be. Dân chúng vui mừng, 10 và họ nói với người Am-môn: “Ngày mai, chúng tôi sẽ ra hàng các ông, và các ông sẽ đối xử với chúng tôi theo điều các ông cho là tốt.” 11 Ngày hôm sau, Sau-lơ chia dân chúng ra làm ba cánh quân, vừa lúc rạng đông, xông vào giữa trại quân và đánh người Am-môn cho đến gần đứng bóng. Những tên sống sót chạy hoảng loạn đến nỗi không có lấy hai tên chạy chung với nhau. 12 Dân chúng nói với Sa-mu-ên: “Ai đã nói: ‘Sau-lơ mà cai trị chúng ta sao?’, hãy giao những kẻ đó cho chúng tôi giết đi.” 13 Nhưng Sau-lơ nói: “Không một ai phải bị xử tử hôm nay cả, vì là ngày Đức Giê-hô-va đã giải cứu Y-sơ-ra-ên.” 14 Sa-mu-ên nói với dân chúng: “Chúng ta hãy đi đến Ghinh-ganh để tái lập vương quyền.” 15 Toàn dân cùng đi đến Ghinh-ganh. Tại đó, họ lập Sau-lơ làm vua trước mặt Đức Giê-hô-va. Họ dâng tế lễ bình an lên Đức Giê-hô-va. Sau-lơ và mọi người Y-sơ-ra-ên đều vui mừng vô cùng.

Suy ngẫm và hiểu

Sau khi Sau-lơ trở thành vua của Y-sơ-ra-ên, dân Am-môn đã tấn công Gia-be Ga-la-át. Họ đã khước từ mối giao hảo mà những người Gia-be đã đề nghị và đã sỉ nhục họ. Khi Sau-lơ nghe tin này, Thần của Đức Chúa Trời đã thúc đẩy ông. Sau đó ông tập hợp dân chúng lại và đánh bại dân Am-môn (c.1-11). Chiến thắng này xác nhận Sau-lơ là một vị vua xứng đáng, và tại Ghinh-ganh, nơi thánh đầu tiên khi dân Y-sơ-ra-ên đã bước vào vùng đất của sự an nghỉ (Giô-suê 5:2-9), Sau-lơ vừa được công bố là vua (c.12-15).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.6-8 Khi Thần của Đức Chúa Trời thúc giục Sau-lơ, sau khi ông nghe tin về sự xâm lược vô lý của dân Am-môn, cơn giận của Sau-lơ phừng phừng lên, và ông đã tập hợp mọi người để chiến đấu. Đáp lại, dân sự sợ quyền lực của Sau-lơ được Đức Chúa Trời ban, và như thế có 330,000 người đã tập hợp lại. Thậm chí ngày nay, Thần của Đức Chúa Trời muốn chúng ta dự phần vào cơn giận của Đức Chúa Trời đối với những cơ cấu tạo ra sự áp bức và bóc lột bất công.

C.9-11 Sự giải cứu của dân Y-sơ-ra-ên được xác nhận thậm chí chỉ trước trận chiến, và chính sự xác nhận của họ đã đánh bại dân Am-môn. Điều này là vì Sau-lơ, với Thần của Đức Chúa Trời, đã đảm đương cương vị lãnh đạo. Chúng ta hãy có đức tin mạnh mẽ rằng chẳng có gì trên đời này có thể thắng được đời sống dư dật và đầy dẫy Thần của Chúa của dân Ngài.

Tham khảo

11:12-15 Sau chiến thắng của Sau-lơ, dân sự nhiệt tình với ông. Lưu ý rằng Sa-mu-ên vẫn đóng một vai trò chủ yếu trong việc thiết lập và thúc đẩy vương quyền tại Y-sơ-ra-ên (xem c.7). Nghi lễ này tại trung tâm thờ phượng Ghinh-ganh dường như là một lễ phong vương mang tính tôn giáo, chứ không phải là sự kiện công nhận về chính trị trong 10:17-25.

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, xin hãy mở mắt chúng con để thấy rằng Ngài đã hoàn thành các sự việc trước khi chúng con đối diện với chúng.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Gióp 11-14

Bình Luận:

You may also like