Home Dưỡng Linh Ngày 02 – Việc Ra Đời Của Sa-Mu-Ên Và Việc Thực Hiện Sự Hứa Nguyện Của An-Ne

Ngày 02 – Việc Ra Đời Của Sa-Mu-Ên Và Việc Thực Hiện Sự Hứa Nguyện Của An-Ne

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Trời đã ban cho An-ne một con trai, bà đặt tên là Sa-mu-ên. Ngay khi Sa-mu-ên dứt sữa, thì An-ne đã thực hiện sự hứa nguyện của bà với Đức Chúa Trời và hiến dâng con trai mình cho Ngài.

1 Sa-mu-ên 1:19-28 

19 Sáng hôm sau, vợ chồng Ên-ca-na dậy sớm, thờ phượng Đức Giê-hô-va, rồi trở về nhà mình tại Ra-ma. Ên-ca-na ăn ở với An-ne, là vợ mình. Đức Giê-hô-va nhớ đến bà. 20 Thời gian trôi qua, An-ne đã thụ thai và sinh được một con trai, bà đặt tên là Sa-mu-ên, vì bà nói rằng: “Tôi đã cầu xin được nó từ nơi Đức Giê-hô-va.” 21 Ông Ên-ca-na cùng cả gia đình đi lên Si-lô để dâng cho Đức Giê-hô-va sinh tế hằng năm và tế lễ làm trọn lời khấn nguyện của mình. 22 Nhưng An-ne không đi lên, vì bà nói với chồng: “Khi đứa trẻ thôi bú, tôi sẽ dẫn nó lên, để nó ra mắt Đức Giê-hô-va, và ở đó mãi mãi.” 23 Chồng bà là Ên-ca-na nói: “Hãy làm theo điều mình cho là phải, ở lại đây cho đến khi mình dứt sữa cho con. Chỉ cầu xin Đức Giê-hô-va làm ứng nghiệm lời hứa của Ngài!” Vậy, An-ne ở lại nhà, cho con bú đến lúc dứt sữa nó. 24 Vừa khi đứa trẻ thôi bú, bà dẫn nó lên đền thờ Đức Giê-hô-va tại Si-lô, cùng đem theo ba con bò tơ đực, khoảng mười ký bột mì, và một bầu rượu. Sa-mu-ên hãy còn nhỏ lắm. 25 Họ giết con bò đực, rồi dẫn đứa trẻ đến Hê-li. 26 Bà nói: “Thưa chúa! Tôi chỉ mạng sống ông mà thề rằng tôi chính là người phụ nữ đã đứng tại đây, gần bên ông, để cầu khẩn Đức Giê-hô-va. 27 Tôi đã cầu nguyện để được đứa trẻ nầy, và Đức Giê-hô-va đã nhậm lời tôi khẩn xin Ngài. 28 Vì vậy, tôi hiến dâng nó cho Đức Giê-hô-va; nó thuộc về Đức Giê-hô-va trọn đời.” Rồi cậu bé Sa-mu-ên thờ phượng Đức Giê-hô-va tại đó.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện của An-ne và ban cho bà một con trai. An-ne đặt tên con trai đó là Sa-mu-ên, nghĩa là “tôi đã cầu xin con trai ấy từ Chúa” (c.19-20). Khi Sa-mu-ên vừa dứt sữa, An-ne đã dâng một của lễ để trả sự khấn nguyện của bà theo Luật Pháp (Dân Số Ký 15:8-10) và dâng Sa-mu-ên cho Đức Chúa Trời. Sa-mu-ên đã trở thành người đến từ Đức Chúa Trời và được dâng cho Đức Chúa Trời. Lúc bấy giờ, Sa-mu-ên không còn là đứa con của một gia đình nữa, mà là một đứa con sẽ được Đức Chúa Trời sử dụng để hoàn thành những kế hoạch của Ngài trong tương lai (c.21-28).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.19-20 Đức Chúa Trời đã ban Sa-mu-ên cho An-ne. Việc An-ne không có con (1:2) đã khiến bà dường như đáng khinh trước đại gia đình của chồng mình, nhưng Đức Chúa Trời đã dùng sự không có con của bà như là luống gieo hạt của lịch sử Y-sơ-ra-ên. Lúc đó, Y-sơ-ra-ên sẽ hưởng một thời gian của sự phục hồi qua Sa-mu-ên, người của Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.23-28 An-ne nói với thầy tế lễ Hê-li rằng Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện của bà, và vì thế bà hiến dâng Sa-mu-ên cho Đức Chúa Trời. Ngay từ đầu, An-ne nhận biết rằng Sa-mu-ên là con của Đức Chúa Trời, chứ không phải con của bà, và vì thế bà mới có thể dâng nó cho Đức Chúa Trời để trở thành người sẽ tận hiến bản thân cho nước Trời. Chúng ta đừng nuôi dạy con cái mình theo mong ước riêng của chúng ta, mà hãy tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời và hãy nuôi dạy con cái mình là những người sẽ vui lòng thuận phục ý muốn của Đức Chúa Trời.

Tham khảo   

1:27 và Đức Giê-hô-va đã nhận lời tôi khẩn xin Ngài gần như lặp lại từng từ trong lời chúc phước của Hê-li. Thật vui mừng, An-ne đã chỉ vào đứa trẻ này như là sự nhậm lời đối với lời cầu nguyện của bà. Từ “lời khẩn cầu” (ở đây và c.17), “cầu xin”, và “cho mượn” (c.28 hai lần) tất cả đều từ động từ gốc sha’al, vì thế có thể được sử dụng như một lối chơi chữ .

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con trả lại cho Ngài tất cả mọi điều mà Ngài ban cho chúng con, và xin hãy giúp chúng con nhận chỉ một mình Ngài trong đời sống của mình.

Đọc Kinh Thánh trong năm: 2 Sử Ký 29-32

Bình Luận:

You may also like