Home Dưỡng Linh Ngày 29 – Luật Cho Ngày Chuộc Tội (2)

Ngày 29 – Luật Cho Ngày Chuộc Tội (2)

by SU Việt Nam
30 đọc

Không ai có thể đứng nổi trước Đức Chúa Trời mà trước tiên không giải quyết vấn đề tội lỗi. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên một Ngày Chuộc Tội bên cạnh những tế lễ chuộc tội được dâng lên mọi lúc – hầu cho họ có thể giải quyết được bất cứ tội lỗi nào còn lại.

Lê-vi Ký 16:11-22 

11 Vậy, A-rôn sẽ đem con bò làm sinh tế chuộc tội cho chính mình và giết nó để làm lễ chuộc tội cho mình và cho nhà mình. 12 A-rôn sẽ lấy một lư hương đầy than đỏ hực từ trên bàn thờ trước mặt Đức Giê-hô-va và bốc hai nắm bột hương thơm rồi đem vào bên trong bức màn. 13 A-rôn phải bỏ hương vào lửa trước mặt Đức Giê-hô-va để cho đám mây của khói hương bao phủ nắp thi ân đặt trên Hòm Chứng Ước, và nhờ vậy A-rôn mới khỏi chết. 14 A-rôn lấy một ít máu của con bò đó, dùng ngón tay rảy bảy lần về phía đông của nắp thi ân, nghĩa là phía trước nắp thi ân.

15 Sau đó, A-rôn giết con dê đực dùng làm tế lễ chuộc tội cho dân chúng, rồi đem máu vào phía trong bức màn, và cũng dùng máu nó rảy phía đông của nắp thi ân, nghĩa là phía trước nắp thi ân, như đã dùng máu con bò vậy. 16 Như vậy, A-rôn làm lễ chuộc tội cho Nơi Chí Thánh vì sự bất khiết của dân Y-sơ-ra-ên, sự vi phạm và tội lỗi của họ. Người cũng làm như thế với phần còn lại của Lều Hội Kiến đang ở với họ, giữa sự bất khiết của họ. 17 Trong lúc thầy tế lễ vào Nơi Chí Thánh để làm lễ chuộc tội, không một ai được ở trong Lều Hội Kiến cho đến khi người trở ra. Như vậy, người làm lễ chuộc tội cho chính mình, cho nhà mình và cho cả hội chúng Y-sơ-ra-ên.

18 Rồi người đi ra chỗ bàn thờ trước mặt Đức Giê-hô-va để làm lễ chuộc tội cho bàn thờ; người lấy một ít máu bò đực tơ và máu dê đực bôi lên các sừng của bàn thờ, 19 và dùng ngón tay rảy huyết bảy lần trên bàn thờ để thanh tẩy và thánh hóa bàn thờ khỏi những sự bất khiết của dân Y-sơ-ra-ên.”

20 “Sau khi làm xong lễ chuộc tội cho Nơi Chí Thánh, Lều Hội Kiến và bàn thờ, A-rôn phải đem con dê đực còn sống đến, 21 đặt cả hai tay trên đầu con dê đực còn sống đó, xưng tất cả gian ác của dân Y-sơ-ra-ên, mọi vi phạm và tội lỗi của chúng, và chất tất cả lên đầu con thú, rồi giao cho một người được chỉ định dẫn nó vào hoang mạc và thả đi. 22 Con dê đó sẽ mang trên mình tất cả tội ác của dân Y-sơ-ra-ên được thả vào nơi vắng vẻ trong hoang mạc.

Suy ngẫm và hiểu 

Ngày chuộc tội là ngày quan trọng và thánh khiết nhất trong tất các ngày được tuân giữ ở Y-sơ-ra-ên. Ngày này là một ngày khi dân Y-sơ-ra-ên có thể hoàn toàn được thanh tẩy và nhận được sự chuộc tội cho tất cả các tội lỗi không giải quyết được qua những tế lễ chuộc tội thông thường (Chương 1-7)  và cho sự ô uế nảy sinh qua những hoàn cảnh khác nhau (Chương 11-15). Đức Chúa Trời giải thích cho A-rôn một cách chi tiết làm thế nào để dâng một tế lễ chuộc tội cho chính ông và vì dân Y-sơ-ra-ên, và khiến họ giữ ngày này (c.11-22).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.15-19 Vì sự chuộc tội cho dân sự và việc thanh tẩy cho Lều Hội Kiến, thầy tế lễ lấy một con dê đực, rảy huyết nó trên cạnh và phía trước nắp trên Bảng Chứng, và để chuộc tội cho bàn thờ, ông bôi huyết lên sừng của bàn thờ và rảy nó lên bàn thờ bảy lần. Trước việc này, không ai được đi vào Lều Hội Kiến. Tuy thế, bây giờ Đấng Christ đã dâng chính mình Ngài làm một tế lễ và cứu chuộc tất cả các Cơ Đốc nhân, một lần đủ cả. Vì vậy, chúng ta có thể có được sự thánh khiết thông qua đức tin nơi Đức Chúa Jêsus và đi đến trước Đức Chúa Trời, mà không cần phải đổ huyết một con vật.

C.22 Ác linh, con dê, đi vào hoang mạc, mang tất cả tội lỗi của con cháu Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Jêsus đã bị đóng đinh vào thập tự giá, mang tất cả tội lỗi của chúng ta. Ngài đã trở thành “Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng cất tội lỗi thế gian đi” (Giăng 1:29) và đã chuộc tất cả mọi tội lỗi của chúng ta. Chúng ta hãy đón nhận ân điển của sự tha thứ các tội lỗi của chúng ta, qua đức tin nơi Đức Chúa Jêsus.

Tham khảo

16:11-17 Nghi lễ Ngày Chuộc Tội bắt đầu với việc chuộc tội cho các thầy tế lễ (c.11-14) và sau đó cho dân sự (c.15-17). Đám mây khói hương là để bảo vệ A-rôn khỏi việc nhìn thấy sự hiện diện của Đức Chúa Trời một cách rõ ràng ở trong Nơi Chí Thánh (xem Xuất Ai Cập Ký 33:20). Bởi vì những sự vi phạm của họ, tất cả tội lỗi của họ (16:16). “Tất cả tội lỗi của họ” (xem cả c.21) có thể đề cập đến bất cứ tội lỗi nào chưa được chuộc qua những sinh tế thông thường.

16:18-19 Bàn thờ ở đây có thể nói đến bàn thờ tế lễ thiêu.

16:20-22 Việc đuổi tội lỗi của tất cả Y-sơ-ra-ên vào hoang mạc có thể là một cách khác để thanh tẩy dân sự, thêm vào sự thanh tẩy đền thờ trước đó (c.3-20).

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con tin nơi ân điển của sự chuộc tội và sống đời sống thanh sạch.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Lu-ca 17-20

Bình Luận:

You may also like