Home Dưỡng Linh Ngày 31 – Từ Nghịch Cảnh Đến Sự Dư Dật

Ngày 31 – Từ Nghịch Cảnh Đến Sự Dư Dật

by SU Việt Nam
30 đọc

Những nghịch cảnh trong đời sống của chúng ta có thể là những cơ hội quý giá cho chúng ta gặp gỡ Đức Chúa Trời. Sự tin chắc về tình yêu thương không đổi thay của Đức Chúa Trời đã thay đổi kẻ thù của chúng ta đến những quá trình tôi luyện để trưởng thành.

Thi Thiên 66:10-20 

10 Vì Đức Chúa Trời ôi, Chúa đã thử thách chúng con,

Luyện chúng con như luyện bạc.

11 Chúa để chúng con sa vào bẫy lưới,

Chất gánh nặng trên lưng chúng con.

12 Chúa để người ta cưỡi trên đầu chúng con;

Chúng con phải đi qua lửa, qua nước,

Nhưng Chúa đem chúng con ra nơi giàu có.

13 Con sẽ mang tế lễ thiêu vào nhà Chúa,

Thực hiện các lời con hứa nguyện với Ngài,

14 Là lời môi con đã nói

Và miệng con đã hứa khi gặp gian truân.

15 Con sẽ dâng cho Chúa những con vật béo tốt làm tế lễ thiêu

Chung với mỡ chiên đực.

Con cũng sẽ dâng những bò đực và dê đực.

16 Hỡi tất cả những người kính sợ Đức Chúa Trời, hãy đến nghe,

Tôi sẽ thuật điều Ngài đã làm cho linh hồn tôi.

17 Miệng tôi kêu cầu Chúa

Và lưỡi tôi tôn cao Ngài.

18 Nếu lòng tôi xu hướng về điều ác

Chúa chẳng nghe tôi đâu.

19 Nhưng Đức Chúa Trời thật có nghe;

Ngài đã lắng tai nghe tiếng cầu nguyện tôi.

20 Đáng ca ngợi Đức Chúa Trời!

Vì Ngài chẳng từ chối lời con cầu xin

Cũng không cất sự nhân từ Ngài khỏi con.

Suy ngẫm và hiểu 

Vị thi sĩ đã đối mặt với những nghịch cảnh khốc liệt, nhưng qua những nghịch cảnh này ông được ban quyền phép để thấy được Đức Chúa Trời, Đấng đã tôi luyện ông, và có thể chắc chắn rằng cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ giải cứu ông khỏi những nghịch cảnh đó. Vì điều này, ông xưng nhận đức tin của mình khi đưa ra lời hứa nguyện dâng của lễ cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đẹp lòng về vị thi sĩ này và giải cứu ông.Vị thi sĩ, người đã bị xúc động sâu sắc bởi hành động này, lại một lần nữa hát ngợi khen Đức Chúa Trời cho đến cuối bài thơ của ông (c.10-20).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.10-12 Đức Chúa Trời tôi luyện chúng ta qua nghịch cảnh.Ngài bắt dân Ngài trong lưới và đặt gánh nặng trên lưng chúng ta.Thậm chí Ngài còn để kẻ thù dẫm đạp lên đầu chúng ta. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời sẽ không phải là Đấng đứng ngoài cuộc không làm gì trong những lúc này. Ngài sẽ ở cùng với chúng ta dù ở sa mạc hay thung lũng tối tăm nhất, sẽ tiếp tục chăm xem đời sống của chúng ta và không để chúng ta mất thăng bằng. Chúng ta có trải qua lò nung chảy của nghịch cảnh không?Có phải chúng ta được sinh lại qua nghịch cảnh như những linh hồn ngọc ngà mà không bị tàn phá hoặc ô uế, hay không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

V.16 Vị thi sĩ mời gọi những người kính sợ Đức Chúa Trời “hãy đến nghe”.Ông nói với họ hãy lắng nghe, vì ông sẽ nói tất cả những điều mà Đức Chúa Trời đã làm cho linh hồn ông.Những lời chứng mà chúng ta phải nói là gì?

Tham khảo

66:13-15 Sự tập trung bấy giờ chuyển từ toàn bộ dân Y-sơ-ra-ên đến một người thờ phượng riêng biệt (I). Một người ở Y-sơ-ra-ên (bao gồm cả khách kiều ngụ) có thể hứa nguyện với Chúa vào thời điểm cần thiết. Người đó có thể thực hiện sự hứa nguyện bằng tế lễ thiêu hoặc sinh tế để hoàn nguyện (thực hiện lời hứa nguyện của mình); xem Lê-vi Ký 22:18 và Dân Số Ký 15:3. Thi Thiên dâng những tế lễ như thế như những dịp vui vẻ.

66:16-20 Cựu Ước khẳng định rằng mỗi người phải tuyên xưng đức tin nơi Đức Chúa Trời một cách cá nhân. Như vậy mỗi người sẽ có một số điều thuật lại những việc Đức Chúa Trời đã làm cho linh hồn người đó (chứ không phải chỉ cho mọi người như là một cộng đồng). Đã xu hướng về điều gian ác trong lòng tôi, thì điều ước ao đó thật đồi bại và thật đáng gớm ghiếc với Đức Chúa Trời. Trong bối cảnh này thực ra nó có nghĩa là cầu xin sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời đối với việc phạm tội. Cho nên Thi Thiên không hàm ý rằng tình trạng hoàn toàn vô tội là điều kiện để được đáp lời cầu nguyện.

Cầu nguyện: Chúng con hát ngợi khen việc Ngài đã tôi luyện chúng con qua nghịch cảnh. Hãy nhào nặn chúng con để chúng con có thể dâng lời cầu nguyện và ngợi khen mà không gian dối.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giô-na 1-4

 

Bình Luận:

You may also like