Home Dưỡng Linh Ngày 27 – Sự Phục Sinh

Ngày 27 – Sự Phục Sinh

by SU Việt Nam
30 đọc

Các phụ nữ phát hiện ra mộ của Đức Chúa Jêsus trống không và nhận được lời chào từ các thiên sứ, các đấng đã loan báo sự phục sinh của Đấng Christ.Các môn đồ hoài nghi, nhưng Phi-e-rơ tự mình khám phá ngôi mộ trống.

Lu-ca 24:1-12

1 Ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc tờ mờ sáng, các phụ nữ ấy lấy hương liệu đã chuẩn bị đem đến mộ Ngài. 2 Họ thấy tảng đá đã lăn khỏi cửa mộ, 3 nhưng khi bước vào thì không thấy thi hài của Đức Chúa Jêsus đâu cả. 4 Trong khi họ còn phân vân về việc ấy, bỗng có hai người nam mặc áo sáng chói đứng bên cạnh. 5 Đang lúc các bà sợ hãi, úp mặt xuống đất thì hai người ấy bảo họ: “Sao các ngươi tìm người sống giữa vòng kẻ chết? 6 Ngài không ở đây đâu, Ngài đã sống lại rồi! Hãy nhớ lại khi còn ở miền Ga-li-lê, Ngài phán với các ngươi 7 rằng: ‘Con Người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải bị đóng đinh trên thập tự giá và ngày thứ ba phải sống lại.’ ” 8 Họ nhớ lại những lời Ngài đã phán. 9 Từ mộ trở về, họ thuật lại mọi điều ấy cho mười một sứ đồ và những người khác. 10 Những người đã thuật lại các điều ấy cho các sứ đồ là Ma-ri Ma-đơ-len, Gian-nơ, Ma-ri mẹ của Gia-cơ, và các phụ nữ cùng đi với họ. 11 Nhưng các sứ đồ không tin, cho những lời ấy là viển vông. 12 Dù vậy, Phi-e-rơ đứng dậy, chạy đến mộ và cúi xuống nhìn nhưng chỉ thấy vải liệm mà thôi. Ông trở về nhà, kinh ngạc về việc đã xảy ra.

Suy ngẫm và hiểu 

Trong phân đoạn này, chúng ta được giới thiệu sự kiện mang tính lịch sử mà đức tin của chúng ta nương dựa vào. Nếu Đức Chúa Jêsus không sống lại từ kẻ chết thì đức tin của chúng ta vô ích. Nhưng nếu Ngài đã sống lại, thì sau đó sự sống lại này thay đổi mọi sự. Ở đây chúng ta thấy một nhân chứng đáng tin cậy về chân lý phục sinh. Lu-ca đang đặt lại đúng vị trí cho chúng ta một cách công khai câu chuyện sẽ dễ dàng được xác nhận hoặc từ chối bởi những người chứng kiến ban đầu. Và những người này, là các sứ đồ, là những người đã nghi ngờ sự thật của câu chuyện, sẽ trở thành những trụ cột mà Hội Thánh sẽ được lập nên. Không thể tưởng tượng được là họ lại xây nền này trên những điều sai lầm. Nhưng người ta sẽ tiếp tục đàn áp chân lý của sự phục sinh nếu Thánh Linh không mở mắt cho họ về thực tiễn.

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.6 Đức Chúa Jêsus là Chúa phục sinh.Thông qua sự phục sinh của Ngài, mọi sự Ngài đã phán về chính Ngài được xác nhận và mọi việc Ngài làm đều được chứng minh là đúng.Thực sự, Ngài là Đức Chúa Trời-Con Người, Đấng ngày nay chúng ta tương giao với.Ngài không chỉ là một nhân vật lịch sử, mà Ngài còn là Đấng Trung Bảo hằng sống của chúng ta nữa.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.12. Cơ Đốc giáo không phải là một tôn giáo đầy sự bi quan.Mặc dù chúng ta bị sự chết đời này bủa vây, nhưng sự chết không có quyết định cuối cùng.Sự thật về sự phục sinh phải thay đổi cách mà chúng ta suy nghĩ và cách mà chúng ta sống. Có niềm hy vọng trong đời này, vì điều đã xảy ra trong ngôi mộ trống hơn 2000 năm trước. Chúng ta hãy tập trung niềm hy vọng của mình vào Đấng Christ đã sống lại và nhớ rằng chúng ta, những người tin Ngài, cũng có sự sống phục sinh.

Tham khảo

24:1 Ngày thứ nhất trong tuần. Cả bốn sách Phúc Âm đều nói rằng sự phục sinh đã xảy ra vào ngày Chúa Nhật. 24:5 các bà sợ hãi (xem c.37; Công vụ 10:4) nhắc đến sự sợ hãi có thể dẫn đến sự sùng kính (xem 1:12). Sự hiện ra của các thiên sứ thường gây ra nỗi sợ hãi như vậy (xem Các Quan Xét 13:19-20).Người sống, xem Lu-ca 24:33; Công Vụ 3:15.

24:9 mười một. Giu-đa bấy giờ đang không có mặt (xem c.33; Ma-thi-ơ 28:16; Công Vụ 1:26).và những người khác. Xem Lu-ca 24:13-25; Công Vụ 1:15. 24:10 Ma-ri … và các phụ nữ …. Có ít nhất năm phụ nữ đã đi ra mộ.24:12 Phi-e-rơ đứng dậy và chạy.So sánh với Giăng 20:3-6).

Cầu nguyệnThưa Cha, con cầu nguyện rằng thực tiễn của sự sống lại sẽ khiến cho ngày càng có nhiều người trên thế giới này được biết đến.

Đọc Kinh Thánh trong năm: A-mốt 1-3

Bình Luận:

You may also like