Home Dưỡng Linh Ngày 01 – Ân Điển, Đức Tin Và Sự Cảm Tạ

Ngày 01 – Ân Điển, Đức Tin Và Sự Cảm Tạ

by SU Việt Nam
30 đọc

Điều Đức Chúa Jêsus muốn là chúng ta nhận biết ân điển của Đức Chúa Trời và cảm tạ khi chúng ta ngợi khen Ngài.

Lu-ca 

11 Trên đường đến thành Giê-ru-sa-lem, Đức Chúa Jêsus đi qua ranh giới giữa miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 12 Khi vào một làng kia, có mười người phong hủi đến đón Ngài. Họ đứng đằng xa 13 và kêu lớn: “Lạy Jêsus, lạy Thầy, xin thương xót chúng con!” 14 Khi thấy họ, Ngài phán: “Hãy đi trình diện với các thầy tế lễ.” Khi họ đang đi thì phong hủi được sạch. 15 Có một người trong họ thấy mình đã được chữa lành liền trở lại, lớn tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời, 16 và đến phủ phục dưới chân Đức Chúa Jêsus mà tạ ơn Ngài. Người đó là người Sa-ma-ri. 17 Đức Chúa Jêsus phán: “Không phải mười người đều được sạch cả sao? Còn chín người kia ở đâu? 18 Chẳng ai trở lại tôn vinh Đức Chúa Trời ngoại trừ người ngoại quốc nầy sao?” 19 Rồi Ngài phán với anh ấy: “Hãy đứng dậy và đi, đức tin con đã chữa lành con!”

Suy ngẫm và hiểu

Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Chúa Jêsus đã gặp mười người phung hủi. Khi nghe tiếng kêu cầu sự thương xót của họ từ đằng xa, Đức Chúa Jêsus đã quyết định chữa lành cho họ và truyền lệnh cho họ tỏ mình cho các thầy tế lễ. Ân điển của Đức Chúa Jêsus đã giáng trên họ khi họ vâng lời, đi đến các thầy tế lễ và thân thể của họ được sạch. Nhưng trong số họ chỉ có một người, người Sa-ma-ri, đã ngợi khen Đức Chúa Trời và trở lại với Đức Chúa Jêsus để cảm tạ Ngài. Đức Chúa Jêsus không đẹp lòng với những người thiếu đức tin và sự cảm tạ, nhưng Ngài công bố sự cứu rỗi với người Sa-ma-ri, người đã nhận biết ân điển của Đức Chúa Trời và ngợi khen Ngài (c.11-19).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.11-14 Đức Chúa Jêsus đã không quay lưng lại với tiếng kêu cầu của “những kẻ hèn mọn”. Ngài nghe thấy tiếng kêu lớn cầu xin sự thương xót, và đã chữa lành cho những người phung hủi, những người đã bị xã hội xa lánh vì theo luật pháp, họ bị xem là ô uế. Là những người theo Chúa, chúng ta có đáp lại bằng tấm lòng thương xót với những người kêu cứu từ những nơi thấp kém trong xã hội chúng ta, hay không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.15-16 Trong số mười người phung hủi đã được lành, thì chỉ có một người Sa-ma-ri ngợi khen Đức Chúa Trời và trở lại với Đức Chúa Jêsus để cảm tạ Ngài. Sự cảm tạ là sự trọn vẹn của đức tin. Điều này là vì mọi thứ đều đến thông qua ân điển của Chúa. Chúng ta hãy nhìn lại để tra xét xem có phải chúng ta cầu xin sự thương xót, nhưng lại không ngợi khen Đức Chúa Trời và cảm tạ Ngài hay không.

Tham khảo   

17:14 Khi họ đang đi (để tỏ mình cùng các thầy tế lễ) thì họ được sạch, nghĩa là họ đã được lành; các thầy tế lễ sẽ tuyên bố họ được sạch. Họ phải bắt đầu vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Jêsus để đi đến các thầy tế lễ trước khi họ thật sự được lành.

17:15-16a Một người phung hủi đã quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời (so sánh 4:33; 8:28; 19:37). 17:19 Đức tin của người Sa-ma-ri đã khiến anh ta được lành (theo nghĩa đen là “đã cứu” người đó; xem động từ tiếng Hy Lạp tương tự trong 7:50; 08:48; 18:42).  Sự chữa lành ở đây còn hơn cả sự chữa lành thuộc thể.

 Cầu nguyệnĐức Chúa Trời ôi, chúng con cảm tạ Ngài vì đã gặp gỡ chúng con và không quay lưng lại với chúng con. Xin hãy giúp chúng con không quên ân điển của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giô-suê 8-10

Bình Luận:

You may also like