Home Dưỡng Linh Ngày 22 – Bữa Tiệc Lớn Của Vương Quốc Đức Chúa Trời

Ngày 22 – Bữa Tiệc Lớn Của Vương Quốc Đức Chúa Trời

by SU Việt Nam
30 đọc

Những người từ chối trở thành một phần của bữa tiệc lớn của Đức Chúa Trời bởi vì địa vị và của cải họ đang vui hưởng, là những người dại dột.

Lu-ca 14:15-24 

15 Một người ngồi cùng bàn với Đức Chúa Jêsus nghe những điều nầy, thì thưa với Ngài: “Phước cho người nào được ăn bánh trong vương quốc Đức Chúa Trời!” 16 Nhưng Ngài đáp: “Có một người dọn tiệc lớn, mời nhiều người đến dự. 17 Đến giờ ăn, ông sai đầy tớ mình đi nói với những người được mời rằng: ‘Hãy đến, mọi sự đã sẵn rồi.’ 18 Nhưng tất cả đều xin cáo lỗi. Người thứ nhất nói: ‘Tôi có mua một đám ruộng, cần phải đi xem. Xin cho tôi cáo lỗi.’ 19 Người khác nói: ‘Tôi có mua năm đôi bò cần phải đi xem. Xin cho tôi cáo lỗi.’ 20 Người khác nữa nói: ‘Tôi mới cưới vợ, do đó, tôi không thể đi được.’ 21 Đầy tớ trở về trình việc ấy cho chủ mình. Chủ nổi giận, bảo đầy tớ: ‘Hãy đi mau ra ngoài đường phố và các ngõ hẻm trong thành đem những người nghèo khó, tàn tật, đui mù và què quặt vào đây.’ 22 Đầy tớ lại nói: ‘Thưa chủ, điều chủ dạy, tôi đã làm rồi, thế mà vẫn còn trống chỗ.’ 23 Chủ nhà lại bảo đầy tớ: ‘Hãy ra ngoài đường và dọc hàng rào ép mời người ta vào cho đầy nhà ta. 24 Vì ta bảo các ngươi, trong những người đã được mời trước kia, sẽ không một ai được nếm bữa tiệc của ta.’ ” 

Suy ngẫm và hiểu

Một người tổ chức một bữa tiệc lớn, nhưng những người được mời, viện cớ không đến bởi vì họ bận bịu với địa vị và của cải của mình.Bởi điều này người chủ tức giận, nhưng ông ấy không bỏ bữa tiệc lớn.Thay vào đó, ông đã chọn để làm kín các chỗ ngồi nơi bàn tiệc bằng những người nghèo, người tàn tật, và dân ngoại.Những người này, là những người bị cô lập nhất trong xã hội, đã không từ chối bữa tiệc lớn. Họ coi lời mời đó là một đặc ân không thể tưởng tượng được. Tương tự như vậy, vương quốc Đức Chúa Trời không phải là vương quốc của những người coi mình thuộc về giá trị của thế gian, nhưng là vương quốc của những người tìm kiếm ân điển bởi vì họ biết họ không xứng đáng (c.15-24).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.15, 24 Sau khi nghe thấy lời về phước hạnh Chúa sẽ ban vào ngày sống lại, một người tuyên bố rằng những người tham gia vào vương quốc Đức Chúa Trời sẽ được phước. Người này có lẽ là một người Do Thái, người cho rằng ông ta sẽ một cách tự nhiên vào nước Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Đức Chúa Jêsus đã chống lại giả định sai lầm này của người Y-sơ-ra-ên bằng ví dụ về những người khước từ lời mời đến dự tiệc, và phán thêm rằng những người không trông đợi nó, sẽ vào vương quốc Đức Chúa Trời. Điều cần thiết cho sự cứu rỗi không phải là sự giả định, nhưng là “sự đáp ứng” mà Chúa mong muốn.

C.18-20 Cho dù nhận được một lời mời đến một bữa tiệc lớn, người ta viện cớ không đến. Trong khi mỗi người đưa ra một lý do có thể tin được, điều họ thực sự đang nói là giá trị và ý nghĩa của bữa tiệc đó đối với họ ít quan trọng hơn so với tài sản và gia đình của cá nhân họ. Liệu chúng ta có đang đặt Đức Chúa Trời và vương quốc Ngài lên trên tất cả mọi thứ trong thế giới này không? Chúng ta có đang đáp ứng với sự kêu gọi của Đức Chúa Trời ngay lập tức, mà không viện cớ, hay không?

Tham khảo

14:15 Phước cho người nào được ăn dường như là một câu nói phổ biến, ở đây có thể có ý là việc thay đổi đối tượng không thoải mái –  có nghĩa là, chuyển trọng tâm từnhu cầu đến sự quan tâm đến người nghèo và người yếu đuối. Trong vương quốc của Đức Chúa Trời chỉ ra bữa tiệc lớn của Đấng Mê-si-a trong tương lai, điều những người vào thời của Đức Chúa Jêsus lẽ ra phải hiểu chỉ có những người Do Thái tin kính sẽ được mời.

Tuy nhiên, Đức Chúa Jêsus sử dụng ẩn dụ này để dạy những người lắng nghe Ngài, ngược lại với sự mong đợi của họ, rằng những vị khách được mời từ lúc ban đầu sẽ bỏ lỡ mất bữa tiệc lớn (c.24) và sẽ được thay thế bằng “những người nghèo khó và người tàn tật, người mù và người què” và những người ngoài (dân ngoại) tìm thấy ngoài “đường phố và các ngõ hẻm” (c.21, 23).

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy tha thứ cho tấm lòng do dự của chúng con và xin hãy giúp chúng con nhanh chóng trỗi dậy và tiến đến nơi bữa tiệc lớn của Ngài. 

Đọc Kinh Thánh trong năm: Phục Truyền Luật Lệ Ký 18-20

Bình Luận:

You may also like