Home Dưỡng Linh Ngày 29 – Lời Hứa Về Sự Phục Hồi

Ngày 29 – Lời Hứa Về Sự Phục Hồi

by SU Việt Nam
30 đọc

Đối với những người lắng nghe sự cảnh báo và ăn năn, Giô-ên rao báo lời hứa về sự an toàn và sự phục hồi của Đức Chúa Trời.

Giô-ên 2:18-32 

18 Đức Giê-hô-va đã nổi ghen vì đất nầy, và Ngài tỏ lòng thương xót dân Ngài. 19 Đức Giê-hô-va đã trả lời và phán với dân Ngài rằng: “Nầy, Ta sẽ ban cho các con: ngũ cốc, rượu mới và dầu, các con sẽ được no nê các thứ đó. Ta sẽ không còn để các con bị sỉ nhục giữa các dân nữa. 20 Ta sẽ khiến quân thù phương bắc lìa xa các con, đuổi chúng vào đất khô khan và hoang vắng: xua quân tiên phong chúng vào biển đông, quân hậu tập chúng vào biển tây. Mùi hôi của chúng xông lên, mùi tanh của chúng dậy lên.” Vì chắc chắn Chúa đã làm những việc lớn lao. 21 Hỡi đất, đừng sợ! Hãy vui mừng hoan hỉ, vì Đức Giê-hô-va đã làm những việc lớn. 22 Hỡi các loài thú đồng, đừng sợ, vì các đồng cỏ nơi hoang mạc sẽ lại xanh tươi, cây cối sẽ ra trái, cây vả và cây nho đều cho quả dồi dào. 23 Hỡi con dân Si-ôn, hãy vui mừng hoan hỉ trong Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi! Vì Ngài ban mưa đầu mùa cho các ngươi; đổ mưa đầu mùa và mưa cuối mùa xuống cho các ngươi như trước. 24 Các sân đập lúa sẽ đầy lúa mì, các thùng sẽ tràn rượu mới và dầu. 25 “Ta sẽ đền bù cho các con vVề những năm mùa màng bị cắn phá bởi cào cào, sâu lột vỏ, sâu keo và châu chấu, là đạo quân lớn mà Ta đã sai đến giữa các con. 26 Các con sẽ ăn và được no nê, và sẽ ca ngợi danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con, là Đấng đã đối xử với các con cách diệu kỳ. Dân Ta sẽ không bao giờ bị xấu hổ nữa. 27 Các con sẽ biết rằng Ta ở giữa Y-sơ-ra-ên, và biết rằng Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các con, chẳng có ai khác.Dân Ta sẽ không bao giờ bị xấu hổ nữa.” 28 “Sau đó, Ta sẽ đổ Thần Ta trên mọi xác thịt. Con trai và con gái các con sẽ nói tiên tri; những người già được báo mộng, các thanh niên sẽ thấy khải tượng. 29 Trong những ngày ấy, Ta cũng đổ Thần Ta trên các tôi trai tớ gái. 30 Ta sẽ cho xuất hiện những điềm lạ trên trời và dưới đất, là máu, lửa, và các trụ khói. 31 Mặt trời sẽ trở nên tối tăm, mặt trăng đỏ như máu trước khi ngày lớn và kinh khiếp của Đức Giê-hô-va đến.” 32 Bấy giờ, ai kêu cầu danh Đức Giê-hô-va đều sẽ được cứu vì theo lời Đức Giê-hô-va, trên núi Si-ôn và trong Giê-ru-sa-lem sẽ có những người được cứu thoát; và trong số những người sống sót, sẽ có người được Đức Giê-hô-va kêu gọi.

Suy ngẫm và hiểu 

Khi tất cả dân Y-sơ-ra-ên quay đi khỏi tội lỗi và cầu nguyện với cả tấm lòng trong đền thờ, Đức Chúa Trời sẽ nghe lời cầu nguyện của họ và bày tỏ sự thương xót trên họ. Đức Chúa Trời sẽ lại một lần nữa ban cho họ lúa mì, rượu và dầu dư dật, và hủy diệt đạo quân phương bắc (cào cào) đã áp bức họ. Đức Chúa Trời sẽ không chỉ phục hồi xứ bị hủy hoại, nhưng đúng thời điểm, sẽ cũng tuôn đổ mưa để dân sự cho thể thu hoạch lúa mì và trái cây. Nhưng thực tế đáng ngạc nhiên nhất là một lần nữa Đức Chúa Trời lại phục hồi mối quan hệ với dân Y-sơ-ra-ên, Ngài sẽ tuôn đổ Thần Linh của Ngài (Đức Thánh Linh) trên tất cả mọi người (c. 8-32).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.18 Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện của dân sự Ngài với tình yêu thương nồng nàn. Ngài thương xót con cái Ngài, khi họ gặp khó khăn, và chăm sóc họ với tình yêu thương sốt sắng (Xa-cha-ri 1:14; 8:2). Cho dù tội lỗi có lớn đến đâu, nếu chúng ta ăn năn và quay trở lại với Đức Chúa Trời, Ngài là Cha, Đấng sẽ chào đón chúng ta một cách vui mừng (Lu-ca 15:20). Hãy quay trở lại với Cha chúng ta, Đấng chăm lo cho chúng ta với lòng thương xót khi chúng ta gặp rắc rối vì tội lỗi.

C.28-29 Đức Chúa Trời làm mới lại mối quan hệ của Ngài với các con cái Ngài, những người ăn năn, và đổ Đức Thánh Linh của Ngài trên họ. Khi đó chúng ta sẽ hoàn toàn tự do khỏi sự rủa sả của sự phán xét, điều đã ở trên tất mọi xác thịt phạm tội, và một tạo vật mới và một lịch sử mới sẽ bắt đầu. Hãy cảm tạ rằng ân điển như vậy ở trên những người vâng theo Ngài.

Tham khảo

2:18-32 Chúa đáp lời cầu nguyện trong c.17. Ngài phục hồi lại danh tiếng của dân sự Ngài (c.18-20), đất đai (c.21-27), và sự hiện diện của Ngài thông qua việc tuôn đổ Thần Ngài (c.28-32). Phần nhiều trong phần này chính Chúa đã phán ở ngôi thứ nhất.

2:28-32 Một số các nhà diễn giải người Do Thái trước đây hiểu đoạn này nhằm nói đến thời đại của Đấng Mê-si-a. Hội Thánh thời kỳ đầu đi theo cách suy nghĩ này, khi Phi-e-rơ trích dẫn đoạn này trong ngày Lễ Ngũ Tuần (Công Vụ Các Sứ Đồ2:17-21).

Cầu nguyệnĐức Chúa Trời ôi, xin hãy giúp chúng con vui hưởng ân điển của Ngài phục hồi thực sự, điều Ngài ban cho chúng con qua sự ăn năn của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Khải Huyền 17-18

Bình Luận:

You may also like