Home Dưỡng Linh Ngày 16 – Giao Ước Của Đức Chúa Trời Chiếu Sáng Trong Sự Tối Tăm Của Sự Hủy Diệt

Ngày 16 – Giao Ước Của Đức Chúa Trời Chiếu Sáng Trong Sự Tối Tăm Của Sự Hủy Diệt

by SU Việt Nam
30 đọc

Qua khải tượng thứ năm, Đức Chúa Trời cho A-mốt thấy sự đoán phạt một cách đầy đủ và tỉ mỉ, điều sẽ giáng xuống dân Y-sơ-ra-ên. Nhưng thậm chí trong bóng tối bí ẩn nhất này, Đức Chúa Trời vẫn chiếu sáng ánh sáng của sự hy vọng phục hồi nhà Đa-vít.

A-mốt 9:1-15 

1 Ta thấy Chúa đứng gần bàn thờ và phán rằng: “Hãy đánh các đầu cột để những ngạch cửa bị rúng động; hãy đập sập các tượng trên đầu chúng! Kẻ nào sót lại của họ thì Ta sẽ giết bằng gươm không một người nào trốn được, chẳng một ai thoát khỏi. 2 Dù họ đào đất chui xuống âm phủ tay Ta cũng sẽ lôi họ lên; dù họ trèo lên trên trời Ta cũng sẽ kéo họ xuống. 3 Dù họ trốn trên đỉnh núi Cạt-mên Ta cũng sẽ đi tìm để bắt họ; dù họ ẩn mình dưới đáy biển Ta cũng sẽ sai rắn biển cắn họ tại đó. 4 Dù họ bị kẻ thù bắt lưu đày, ở đó Ta cũng sẽ sai gươm giết họ đi. Thật mắt Ta theo dõi họ để giáng họa chứ chẳng phải để ban phước đâu.” 5 Vì Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân, Đấng chạm đến đất thì đất liền tan chảy, tất cả dân cư nó khóc than; cả đất dậy lên như sông Nin và lún xuống như sông của Ai Cập. 6 Chúa đã xây cung đền Ngài trên các tầng trời, và lập vòng khung Ngài trên đất. Ngài gọi nước biển và đổ ra trên mặt đất. Danh Ngài là Đức Giê-hô-va .7 Đức Giê-hô-va có phán: “Hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, đối với Ta, các ngươi có khác gì con cái của Ê-thi-ô-pi đâu? Chẳng phải Ta đã từng đem Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ai Cập, người Phi-li-tin ra khỏi Cáp-tô, và người Sy-ri ra khỏi Ki-rơ hay sao? 8 Kìa, con mắt Chúa Giê-hô-va để trên vương quốc tội lỗi nầy và Ta sẽ hủy phá nó khỏi mặt đất nhưng Ta sẽ không diệt sạch nhà Gia-cốp,” Đức Giê-hô-va phán vậy. 9 “Vì nầy, Ta sẽ truyền lệnh và sẽ tan rải nhà Y-sơ-ra-ên ra giữa mọi dân tộc như lúa mì bị sàng sảy trên cái sàng mà không có một hạt nào rơi xuống đất. 10 Tất cả những tội nhân trong dân Ta, là những kẻ nói rằng: ‘Hoạn nạn sẽ không bắt kịp chúng ta’ thì chúng sẽ chết bởi gươm.” 11 “Trong ngày đó, Ta sẽ dựng lại nhà tạm của Đa-vít đã bị sụp đổ và tu bổ lại những chỗ đổ nát của nó. Ta sẽ dựng lại những nơi hoang tàn và xây nó lại như ngày xưa,12 để họ sẽ chiếm phần còn sót lại của Ê-đôm và tất cả các nước được xưng bởi danh Ta.” Đức Giê-hô-va phán vậy; chính Ngài sẽ làm trọn mọi điều đó. 13 Đức Giê-hô-va phán: “Nầy những ngày đến, người cày sẽ theo kịp kẻ gặt, người đạp nho theo kịp kẻ gieo giống. Các núi sẽ nhỏ rượu ngọt ra và mọi đồi sẽ tuôn chảy. 14 Ta sẽ đem dân Y-sơ-ra-ên Ta từ chốn lưu đày trở về; Họ sẽ lập lại các thành bị tàn phá và sống ở đó. Họ sẽ trồng vườn nho và uống rượu nó, họ sẽ cày cấy vườn mình và ăn trái nó.15 Ta sẽ lại trồng Y-sơ-ra-ên trên đất của họ và họ sẽ không hề bị nhổ khỏi đất mà Ta đã ban,” Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ngươi phán vậy.

Suy ngẫm và hiểu

Trong khải tượng cuối cùng A-mốt đã thấy Đức Chúa Trời đứng bên bàn thờ và phán về sự phá hủy đền thờ và tất cả sự đoán phạt. Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt Y-sơ-ra-ên như Ngài đã đoán phạt tất cả các dân tộc lân cận, những người đầy dẫy tội lỗi. Nhưng cho dù Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt Y-sơ-ra-ên một cách cẩn thận, Ngài sẽ không hủy diệt hết cả dân tộc. Những lời cuối cùng Đức Chúa Trời ban cho A-mốt là lời hứa của Ngài phục hồi nhà Đa-vít. Đây là một lời hứa phục hồi Y-sơ-ra-ên, điều được làm thành qua Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng Mê-si-a (c.1-15).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1 Đức Chúa Trời là Chúa của sự phán xét và Chúa của sự hủy diệt. Lý do Đức Chúa Trời đứng bên bàn thờ, trung tâm của ân điển, không phải để ban ân điển cho những người thờ phượng, nhưng để hủy diệt mọi thứ từ thủ phủ đến các ngưỡng cửa. Thực tế là Đức Chúa Trời sẽ phá hủy bàn thờ thánh, biểu tượng của sự tha thứ và ân điển, cho thấy rằng Đức Chúa Trời không còn ở cùng dân Y-sơ-ra-ên nữa.

C.8-10 Thậm chí trong giữa sự đoán phạt trên Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời không quên ân điển của Ngài trên Gia-cốp. Vì thế, Đức Chúa Trời sẽ phân biệt giữa người công bình và kẻ gian ác, như qua một cái sàng, để những người dành cho việc nhận ân điển sẽ không bị thiêu cháy bởi cơn thịnh nộ dữ dội của Ngài. Những kẻ công bố rằng không có sự đoán phạt của Đức Chúa Trời sẽ chết vào ngày đó, nhưng những người lắng nghe sự cảnh báo về sự đoán phạt, và những người ăn năn và vâng lời, sẽ sống.

Tham khảo   

9:4 để giáng họa chứ chẳng để ban phước. Đây là một lời công bố đáng kinh khiếp, bày tỏ rằng không thể trốn thoát ở đâu được trong toàn cõi vạn vật, nhưng đó là điều Đức Chúa Trời đã phán hứa trước đó đã lâu (Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:64-68), nếu dân sự không trung tín. Tuy vậy ngay ở đó, Đức Chúa Trời đã ban sự tha thứ và sự phục hồi cho những ai ăn năn (Phục Truyền Luật Lệ Ký 30:1-10). Như Thi Thiên 103:9 có nói, “Ngài cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời”.

9:9 không hạt nào rơi xuống. Y-sơ-ra-ên sẽ nổi trội giữa các dân, nhưng với nghĩa rằng không một người Y-sơ-ra-ên nào có thể ẩn trốn giữa các dân. Ê-sai 27:12-13 sử dụng hình ảnh cái sàng để nói rằng không một người nào trong số dân sót lại sẽ bị hư mất giữa các dân.

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, cám ơn Ngài, vì đã thương xót chúng con, những kẻ đáng phải hư mất, và đã dấy chúng con lên trong Đức Chúa Jêsus, để chúng con có thể có Vương quốc của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Hê-bơ-rơ 8-10

Bình Luận:

You may also like