Home Dưỡng Linh Ngày 07 – Những Lời Của Một Nhà Tiên Tri

Ngày 07 – Những Lời Của Một Nhà Tiên Tri

by SU Việt Nam
30 đọc

Phân đoạn này giải thích lý do sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên tuyển dân của Ngài và tại sao A-mốt, một người Giu-đa, lại được kêu gọi rao giảng lời của Đức Chúa Trời tại Y-sơ-ra-ên ở phương bắc.

A-mốt 3:1-8 

1 Hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy, là lời Đức Giê-hô-va chống lại các ngươi, tức là chống lại cả gia tộc mà Ta đã đem ra khỏi đất Ai Cập. 2 Ta chỉ biết một mình các ngươi trong mọi gia tộc trên đất; vì thế, Ta sẽ trừng phạt các ngươi về mọi gian ác của các ngươi. 3 Nếu hai người không đồng ý với nhau thì có đi chung đường được sao? 4 Nếu sư tử không bắt được mồi thì nó có gầm thét trong rừng chăng? Nếu sư tử con không bắt được gì thì nó có rống lên trong hang sâu không? 5 Làm sao con chim sa vào lưới giăng trên đất nếu chẳng có bẫy gài để bắt nó?

Bằng chẳng bắt được gì thì lưới có giật lên khỏi đất sao? 6 Khi kèn thổi trong thành thì dân chúng chẳng lo sợ sao? Có tai họa nào xảy đến cho một thành mà Đức Giê-hô-va không giáng xuống? 7 Cũng vậy, Chúa Giê-hô-va chẳng làm một việc gì mà không tỏ sự kín nhiệm Ngài cho các đầy tớ Ngài là các nhà tiên tri. 8 Khi sư tử gầm thét thì ai mà chẳng sợ? Khi Chúa Giê-hô-va phán dạy thì ai mà chẳng nói tiên tri? 

Suy ngẫm và hiểu 

Trong tất cả các dân tộc, Đức Chúa Trời  lựa chọn dân Y-sơ-ra-ên làm dân sự của Ngài (Xuất Ai Cập Ký 19:5-6) và ban cho họ tình yêu thương và ân điển đặc biệt. Dầu vậy, dân Y-sơ-ra-ên đã phản bội Đức Chúa Trời, lờ đi luật pháp của Ngài, và không ngừng phạm tội. Đức Chúa Trời đã nổi giận vì điều này, và quyết định đưa đến sự đoán phạt trên dân Y-sơ-ra-ên (c.1-2). Đức Chúa Trời bày tỏ tính chính đáng của cơn giận và sự đoán phạt của Ngài qua bảy câu hỏi, đáp lại dân Y-sơ-ra-ên chỉ có thể trả lời, “Tất nhiên”. Điều này thể hiện rằng cơn giận của Đức Chúa Trời là công bình và rằng dân Y-sơ-ra-ên phải nhận sự đoán phạt (c.3-8).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.7 Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết ý muốn của Ngài, vì thế Ngài phán với chúng ta. Hãy có đức tin rằng Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ cho chúng ta, qua lời của Ngài, những gì Ngài sẽ làm và những gì Ngài đòi hỏi nơi chúng ta. Hãy lắng nghe một cách chăm chú những gì Ngài đang phán với chúng ta bây giờ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.3-6 Khi dân Y-sơ-ra-ên bắt đầu có nhiều điều nghi ngờ về chức vụ tiên tri của A-mốt, ông sử dụng bảy câu hỏi xuất phát từ những kinh nghiệm hàng ngày của ông ở nông thôn, bày tỏ Đức Chúa Trời đã cộng tác với ông như thế nào và rằng sứ điệp của ông được Đức Chúa Trời gửi đến.  Chúng ta có bao nhiêu sự chắc chắn về những điều chúng ta rao giảng và dạy dỗ?

Tham khảo    

3:1-2 Hãy nghe lờinày giới thiệu ba sứ điệp đầu tiên (3:1; 4:1; 5:1).Đức Chúa Trời  của Y-sơ-ra-ên là Đấng Sáng Tạo, Đấng đã phán khiến thế giới hình thành và là Đấng có đặc tính từ đầu cho đến cuối cùng là Đức Chúa Trời, Đấng luôn luôn phán (Ê-sai 45:18-19; Giăng 1:1; Khải Huyền 22:18-19). Dường như rõ ràng là Y-sơ-ra-ên và Giu-đa tin rằng vai trò của họ là dân tuyển của Đức Chúa Trời  sẽ bảo vệ họ khỏi bị hại. (Tiếp tục trong phần Tham Khảo 2)

A-mốt nói rằng sự thật là điều ngược lại. Điều đó chính xác bởi vì Đức Chúa Trời đã biết họ hơn tất cả mọi dân khác rằng họ đang bị phán xét theo một mức độ cao hơn (Xem Lu-ca 12:48).

Cầu nguyệnĐức Chúa Trời ôi, cho dù chúng con có bị chế nhạo và bắt bớ như thế nào khi rao giảng lời của Ngài, xin hãy giúp chúng con trung tín rao truyền những gì Ngài ra lệnh cho chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1-5

Bình Luận:

You may also like