Home Dưỡng Linh Ngày 28 – Sự Tin Chắc Vào Sự Phục Sinh

Ngày 28 – Sự Tin Chắc Vào Sự Phục Sinh

by SU Việt Nam
30 đọc

Phao-lô giải thích sự phục sinh là một chân lý mang tính lịch sử về sự chắc chắn như thế nào, là một trong những chân lý trọng tâm của Phúc Âm mà ông rao giảng, bằng cách sử dụng những nhân chứng lịch sử về sự phục sinh làm những chủ đề thảo luận của mình, và đặc biệt tự giới thiệu lại mình, là nhân chứng hàng đầu.

1 Cô-rinh-tô 15:1-11 

1 Thưa anh em, tôi muốn nhắc lại cho anh em Tin Lành tôi đã rao giảng và anh em đã tiếp nhận, cũng như đang đứng vững trong đó. 2 Nhờ Tin Lành ấy, anh em được cứu rỗi nếu anh em giữ vững điều tôi đã rao giảng; bằng không, anh em có tin cũng vô ích. 3 Trước hết, tôi đã truyền đạt cho anh em điều chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội lỗi chúng ta theo lời Kinh Thánh. 4 Ngài đã bị chôn; đến ngày thứ ba, Ngài đã sống lại theo lời Kinh Thánh; 5 và Ngài đã hiện ra cho Sê-pha, rồi cho nhóm mười hai sứ đồ. 6 Sau đó, cùng một lúc, Ngài hiện ra cho hơn năm trăm anh em; phần lớn trong số nầy hiện vẫn còn sống, nhưng có vài người đã ngủ rồi. 7 Ngài cũng hiện ra cho Gia-cơ, sau đó cho tất cả các sứ đồ. 8 Sau hết, Ngài cũng hiện ra cho tôi như cho một thai sinh non vậy. 9 Vì tôi là hèn mọn nhất trong số các sứ đồ, không đáng được gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bắt bớ Hội Thánh của Đức Chúa Trời. 10 Nhưng nhờ ân điển của Đức Chúa Trời mà tôi được như ngày nay, và ân điển của Ngài ban cho tôi không phải là vô ích. Trái lại, tôi làm việc nhiều hơn tất cả những người khác; nhưng nào phải tôi mà là ân điển của Đức Chúa Trời ở với tôi. 11 Vậy, dù tôi hay các sứ đồ thì đó là điều chúng tôi rao giảng và là điều anh em đã tin. 

Suy ngẫm và hiểu 

Trong bức thư của mình, Phao-lô chuyển đến chủ đề về sự phục sinh. Điều này là vì có những người trong Hội Thánh Cô-rinh-tô đã tranh cãi rằng không có sự phục sinh. Vì sự chết và sự phục sinh của Đức Chúa Jêsus là trọng tâm của Phúc Âm, nên một sự tranh cãi như thế là phủ nhận toàn bộ Phúc Âm (c.1-3). Đáp lại điều này, Phao-lô đã nhắc lại sứ điệp của Phúc Âm một lần nữa, và nói về nhiều nhân chứng đã tận mắt thấy Đức Chúa Jêsus sống lại, là bằng chứng cho sự phục sinh. Tuy nhiên, nhân chứng tốt nhất về sự phục sinh là bản thân Phao-lô. Điều này là vì Phao-lô đã trở thành nhân chứng cho Phúc Âm và sự phục sinh tại chính nơi mà ông đã bắt bớ Hội Thánh, không tin vào Phúc Âm và sự phục sinh.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1 Mặc dù Phao-lô đã nhận được mặc khải của Phúc Âm về sự cứu rỗi thông qua sự chết và sự phục sinh của Đấng Christ qua sự gặp gỡ với Đấng Christ sống lại, ông học biết nhiều hơn về nội dung cụ thể của Phúc Âm qua việc nhận lãnh sứ điệp mà các sứ đồ trước ông đã rao giảng. Chúng ta cũng nhận lãnh sứ điệp này thông qua Đức Thánh Linh và Kinh Thánh. Bất cứ lời nào không bắt nguồn từ Đức Chúa Trời thì không phải là Phúc Âm.

C.9-11 Trước đây, Phao-lô là kẻ thù mạnh nhất của Đức Chúa Jêsus và là người bắt bớ các Cơ Đốc nhân, đã trở thành nhân chứng mạnh mẽ nhất cho chân lý về sự phục sinh. Nếu không phải là ân điển của Chúa, Đấng ban quyền phép cho Phao-lô để nhận ra Phúc Âm và kêu gọi ông trở thành một sứ đồ, thì Phao-lô không bao giờ có thể rao giảng về sự phục sinh được. Có phải chúng ta đang làm chứng về sự phục sinh qua đời sống đuợc thay đổi của mình, hay không?

Tham khảo

15:8 sau hết. Được xen vào giữa câu 7 và 9, điều này gợi ý rằng Phao-lô cho rằng sau ông sẽ không có các sứ đồ được chọn nào nữa. cũng hiện ra cho tôi. Việc khiến Phao-lô trở thành một sứ đồ.

15:10 ân điển của Đức Chúa Trời. Phao-lô xem sự cải đạo của mình từ “kẻ bắt bớ” thành “sứ đồ cho dân ngoại” là một ân điển miễn phí và hoàn toàn không xứng đáng của Đức Chúa Trời (Rô-ma 15:15-16; Ga-la-ti 1:15; 2:9; Ê-phê-sô 3:7- 8; Phi-líp 1:9; 1 Ti-mô-thê 1:14). Tuy nhiên, ân điển của Đức Chúa Trời đã không dẫn đến sự thụ động vì nó thúc đẩy công việc cần mẫn về phía Phao-lô. 

Cầu nguyệnLạy Chúa, xin hãy khiến đức tin vững chắc của chúng con ở trong sự phục sinh và và những cuộc đời được thay đổi trở thành bằng chứng tuyệt vời về sự phục sinh.

Đọc Kinh Thánh trong năm: 2 Cô-rinh-tô 4-6

Bình Luận:

You may also like