Home Dưỡng Linh Ngày 12 – Hãy Sống Như Bạn Được Kêu Gọi

Ngày 12 – Hãy Sống Như Bạn Được Kêu Gọi

by SU Việt Nam
30 đọc

Phao-lô thúc giục chúng ta xem thân phận của mình, những người đầy tớ trong Đấng Christ, là quan trọng và trung tín với sự kêu gọi của mình, dẫu cho điều kiện của chúng ta có như thế nào, khi chúng ta được kêu gọi, cho dù đó là trong gia đình hay ngoài xã hội.

1 Cô-rinh-tô 7:17-28 

17 Mỗi người phải sống theo ơn Chúa ban, và theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Đây là điều tôi đã dạy trong tất cả các Hội Thánh. 18 Có ai đã chịu cắt bì mà được kêu gọi chăng? Đừng bỏ chứng cứ của sự cắt bì. Có ai chưa chịu cắt bì mà được kêu gọi chăng? Đừng tìm kiếm sự cắt bì. 19 Cắt bì hay không cắt bì đều chẳng có gì đáng kể; điều đáng kể là vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. 20 Ai đang ở địa vị nào lúc được kêu gọi, hãy cứ ở địa vị đó. 21 Anh em là nô lệ khi được kêu gọi chăng? Đừng bận tâm; nhưng nếu anh em có thể được tự do thì hãy nắm lấy cơ hội. 22 Vì người nào được Chúa kêu gọi lúc còn là nô lệ thì trở nên người tự do trong Chúa. Cũng vậy, người tự do lúc được kêu gọi thì trở nên nô lệ của Đấng Christ. 23 Anh em đã được mua bằng giá rất cao; đừng trở nên nô lệ cho loài người. 24 Anh em ở địa vị nào lúc được kêu gọi, hãy cứ ở địa vị đó trước mặt Đức Chúa Trời. 25 Về vấn đề các trinh nữ, tôi không có mệnh lệnh của Chúa; nhưng bởi ơn thương xót của Chúa, tôi nêu ý kiến của mình như một người đáng tin cậy. 26 Vì những khó khăn hiện tại, tôi nghĩ, nếu một người cứ ở vậy thì vẫn tốt. 27 Có phải bạn đang bị ràng buộc với vợ? Đừng tìm cách thoát ra. Có phải bạn chưa bị ràng buộc với vợ? Đừng kiếm vợ. 28 Nhưng nếu bạn lấy vợ, bạn chẳng có tội gì; nếu một trinh nữ lấy chồng, nàng cũng chẳng có tội gì. Tuy nhiên, những người có gia đình thì sẽ gặp nhiều trở ngại thuộc đời nầy; tôi muốn anh em tránh khỏi điều đó. 

Suy ngẫm và hiểu

Phao-lô khích lệ mọi người trong Hội Thánh Cô-rinh-tô làm hết sức mình để hoàn thành trách nhiệm của họ trong khi còn ở địa vị và hoàn cảnh mà họ được Đức Chúa Trời kêu gọi (khi họ được cứu). Điều này bao gồm cả những người là nô lệ khi được kêu gọi; họ phải vẫn cứ ở địa vị đó như vậy, nhưng tự tận dụng sự tự do nếu họ được ban cho cơ hội để có nó. Điều này là vì điều quan trọng nhất đối với các Cơ Đốc nhân không phải là thân phận của họ trên thế gian này mà là mối tương giao của họ với Đức Chúa Trời, và thực hiện trách nhiệm của họ một cách tốt nhất trước mặt Ngài (c.17-28).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.17 Đức Chúa Trời đã kêu gọi mỗi người và tất cả các thành viên trong Hội Thánh. Vì thế, chúng ta không được so sánh bản thân với những người khác và tự hào về địa vị mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta đến và về những ân tứ mà Ngài đã ban cho chúng ta, hoặc ngã lòng. Chúng ta không được quên rằng nơi mà chúng ta đang đứng lúc này là nơi mà Đức Chúa Trời cần chúng ta nhiều nhất.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.20-24 Phao-lô nói rằng không quan trọng lắm cho dù mọi người trong Hội Thánh là nô lệ hay người tự do, vì tất cả họ đều được giải phóng thông qua sự cứu rỗi của Đấng Christ và đã lìa xa khỏi sự cai trị của Sa-tan. Bây giờ họ là những đầy tớ của Đấng Christ và được Đức Chúa Trời mua bằng giá cao. Cho nên, dù thế gian có thể phân biệt đối xử họ theo địa vị xã hội hay sự giàu có, thì Hội Thánh không được phân biệt đối xử và chúng ta phải đối xử với tất cả những thành viên khác của Hội Thánh là anh chị em,những người chia sẻ đặc ân và sứ mạng của việc là con cái của Đức Chúa Trời.

Tham khảo   

7:18 chịu cắt bì. Mặc dù người Do Thái không phải là chỉ là những người Xê-mít, những người thực hiện phép cắt bì cho người nam, nhưng người Hi Lạp, La Mã và bản thân người Do Thái xem việc thực hành này là một đặc điểm khác biệt của người Do Thái. Xem lưu ý Sáng Thế Ký 17:10. Đừng bỏ chứng cứ của sự cắt bì. Động từ (tiếng Hy Lạp là epispaō) miêu tả “sự giộp da”, một thủ tục mà thay đổi hoàn toàn thể chất bề ngoài của phép cắt bì.

7:19 Mạng lệnh của Đức Chúa Trời là dân sự của Ngài nên làm phép cắt bì cho người nam, dấu hiệu giao ước của Ngài với họ (Sáng Thế Ký 17:1-14) đã qua rồi, giống như những hạn chế về việc ăn uống trong luật pháp của Môi-se (Ma-thi-ơ 15:11; Mác 7:19; Công Vụ 10:13; 11: 7). Cũng xem Ga-la-ti 6:15. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời vẫn còn có những mạng lệnh để dân sự Ngài vâng giữ (1 Cô-rinh-tô 9:21; Ga-la-ti 6: 2).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con không so sánh bản thân với những thành viên khác trong Hội Thánh, và sống cảm tạ, trung tín với địa vị mà Ngài kêu gọi chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Công Vụ 17-20

Bình Luận:

You may also like