Home Dưỡng Linh Ngày 25 – Y-Sơ-Ra-Ên Sẽ Phải Chịu Sự Hổ Thẹn

Ngày 25 – Y-Sơ-Ra-Ên Sẽ Phải Chịu Sự Hổ Thẹn

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Trời công bố rằng Ngài sẽ hủy diệt, thông qua cuộc chiến, những bàn thờ và các thành lũy mà Y-sơ-ra-ên đã xây dựng, và rằng Ngài sẽ khiến vua của Y-sơ-ra-ên bị giết vào lúc rạng đông.

Ô-sê 10:1-15

1 Y-sơ-ra-ên là một cây nho tươi tốt sinh ra bông trái. Trái nó càng sai chừng nào, nó càng thêm nhiều bàn thờ chừng nấy; đất nước nó càng hưng thịnh, nó càng trang hoàng các trụ thờ đẹp đẽ hơn.2 Lòng của chúng phân hai; bây giờ chúng phải bị định tội. Chúa sẽ triệt hạ bàn thờ, và phá hủy các trụ thờ của chúng.3 Bây giờ chúng sẽ nói:“Chúng ta không có vua vì chúng ta không kính sợ Đức Giê-hô-va, nhưng nếu có vua, vua ấy có thể làm gì cho chúng ta?”4 Chúng nói những lời trống rỗng và thề dối khi lập giao ước; cho nên sự tranh tụng nẩy nở như cỏ độc trong các luống cày ngoài đồng ruộng.5 Dân cư Sa-ma-ri sẽ lo sợ cho những bò con; của Bết A-ven dân chúng sẽ khóc than cho nó, bọn thầy cúng vốn vui thích nó cũng than khóc vì vinh quang của nó đã biến mất.6 Chính nó cũng bị đem qua A-si-ri triều cống cho đại vương của nước nầy. Bấy giờ, Ép-ra-im sẽ xấu hổ,Y-sơ-ra-ên sẽ hổ thẹn về mưu đồ của mình.7 Vua Sa-ma-ri tiêu tan như bọt trên mặt nước.8 Các nơi cao của A-ven, tức là tội lỗi của Y-sơ-ra-ên, sẽ bị phá hủy. Gai gốc và bụi rậm sẽ mọc lên trên các bàn thờ của chúng. Bấy giờ, chúng sẽ nói với các núi rằng: Hãy bao phủ chúng tôi! Và nói với các đồi rằng: Hãy đổ xuống trên chúng tôi!9 Hỡi Y-sơ-ra-ên, từ ngày Ghi-bê-a ngươi đã phạm tội rồi! Chúng đều đứng ở đó; lẽ nào chiến tranh không đuổi kịp con cái của sự gian ác trong Ghi-bê-a sao?10 Ta đã quyết định trừng phạt chúng, các dân sẽ tập hợp để chống lại chúng, khi chúng bị trừng phạt vì hai tội đã phạm.11 Ép-ra-im như bò cái tơ thuần thục, ưa thích đạp lúa, nhưng Ta đã để dành cái cổ béo tốt của nó. Ta sẽ đặt ách trên Ép-ra-im; Giu-đa sẽ cày và Gia-cốp sẽ tự bừa đất.12 Hãy gieo cho mình sự công chính, và gặt sự nhân từ; hãy vỡ đất mới! Vì đây là kỳ tìm kiếm Đức Giê-hô-va cho đến khi Ngài đến và đổ mưa công chính trên các ngươi.13 Các ngươi đã cày sự gian ác, gặt sự bất công, ăn trái của sự nói dối. Vì ngươi đã trông cậy nơi đường lối mình, và muôn vàn dũng sĩ của ngươi.14 Vì vậy, sự rối loạn sẽ sinh ra trong dân ngươi: và người ta sẽ hủy phá mọi đồn lũy của ngươi như San-man đã hủy phá Bết Ạt-bên trong ngày tranh chiến, ngày mà các bà mẹ bị giập nát với các con mình.15 Hỡi người Bê-tên, đó là điều người ta sẽ làm cho các ngươi, vì sự gian ác của các ngươi quá lớn. Vừa khi hừng sáng, vua Y-sơ-ra-ên sẽ bị tiêu diệt.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời lựa chọn Y-sơ-ra-ên, những người không có sự công bình, và ban phước cho họ (Sáng Thế Ký 12:1-3). Tuy nhiên, dân Y-sơ-ra-ên đã đánh mất tấm lòng của mình cho của cải và sự thịnh vượng, và sa ngã vào sự thờ lạy thần tượng để thỏa mãn lòng tham lam của mình. Những sự giàu có này, điều cho đến bây giờ đã bị cất đi khỏi Đức Chúa Trời, khiến Y-sơ-ra-ên ngày càng trở nên sa đọa. Một lần nữa Đức Chúa Trời lại cảnh báo rằng thời điểm đoán phạt sắp xảy đến, và khuyên nài dân Y-sơ-ra-ên ăn năn. Dầu vậy, do dân Y-sơ-ra-ên không xây bỏ tội lỗi, họ không thể nào tránh khỏi sự đoán phạt đáng kinh hãi của Đức Chúa Trời (c.1-15).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.9-10 Đức Chúa Trời sẽ đoán xét tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên, những người đã rời bỏ Ngài và thờ lạy thần tượng, qua cuộc chiến. Cho dù có vẻ như Đức Chúa Trời không thể làm gì về sự hưng thịnh của kẻ ác, đến một ngày, theo ý muốn của Ngài, Đức Chúa Trời sẽ tập hợp tất cả mọi người và phán xét họ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.12-15 Nếu dân Y-sơ-ra-ên đã phá vỡ nền tảng không được rèn giũa để gieo sự công bình, Đức Chúa Trời đã có thể bày tỏ sự công bình trên họ. Tuy vậy, dân Y-sơ-ra-ên đã cày xới tội lỗi, và gặt sự gian ác và ăn trái của sự nói dối. Bây giờ Đức Chúa Trời sẽ hủy phá những thành lũy họ tin và cất đi sự sống của vua vào lúc rạng đông. Liệu có thể thực tiễn là xã hội chúng ta ngày nay vô đạo đức và bị nhũng nhiễu bởi vì chúng ta đã không gieo những hạt giống của sự công bình trên đất này, hay không?

Tham khảo

10:10 Khi ta muốn, ta sẽ kỷ luật chúng. Trong khi nguồn ban đầu của việc kỷ luật và việc sa ngã của Y-sơ-ra-ên là chính Chúa, thì tác nhân của việc kỷ luật sẽ là qua các dân được tập hợp lại chống lại họ (so sánh với Ê-sai 10:5). Các nhà tiên tri thường hay kết nối nguyên nhân thứ nhất (Chúa) với nguyên nhân thứ hai (ở đây, các dân). 

Cầu nguyệnXin hãy giúp chúng con nuôi dưỡng tâm linh không được trau giồi của chúng con, Đức Chúa Trời ôi, và dẫn dắt chúng con vào đời sống công bình và đạo đức.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Mác 13-16

Bình Luận:

You may also like