Home Dưỡng Linh Ngày 23 – Y-Sơ-Ra-Ên Sẽ Gặt Bão

Ngày 23 – Y-Sơ-Ra-Ên Sẽ Gặt Bão

by SU Việt Nam
30 đọc

Y-sơ-ra-ên đã vi phạm giao ước, hành động chống nghịch lời Đức Chúa Trời, và dựa vào các thần tượng và các quốc gia lân cận hùng mạnh thay vì Đức Chúa Trời. Vì thế, Đức Chúa Trời đã công bố rằng Ngài sẽ giáng sự đoán phạt trên Y-sơ-ra-ên thông qua các nước xung quanh.

Ô-sê 8:1-14

1 “Hãy đưa kèn lên miệng ngươi mà thổi! Kẻ thù như chim đại bàng chụp xuống nhà Đức Giê-hô-va;vì chúng đã chống lại giao ước Ta, vi phạm luật pháp Ta.2 Chúng kêu đến Ta: “Lạy Đức Chúa Trời chúng con, chúng con là Y-sơ-ra-ênchúng con nhận biết Ngài!”3 Y-sơ-ra-ên đã loại bỏ điều lành, kẻ thù sẽ đuổi theo nó.4 Chúng đã lập vua mà không bởi Ta, chọn thủ lĩnh mà Ta không biết. Chúng lấy bạc vàng của mình làm thần tượng để chúng bị hủy diệt.5 Hỡi Sa-ma-ri, bò con của ngươi đã bị bỏ rồi! Cơn giận của Ta đã thiêu đốt chúng. Cho đến bao giờ chúng mới không phạm tội?6 Vì bò con đó do Y-sơ-ra-ên làm ra, một người thợ đã tạo ra nó; nó không phải là Đức Chúa Trời. Bò con của Sa-ma-ri sẽ bị bể thành từng mảnh.7 Vì chúng đã gieo gió thì phải gặt bão. Chúng là cây lúa đứng không kết hạt, không sinh ra bột được. Mà nếu nó có sinh ra bột thì dân ngoại cũng sẽ nuốt hết.8 Y-sơ-ra-ên đã bị nuốt. Bây giờ chúng ở giữa các dân như thứ vật dụng mà chẳng ai ưa thích.9 Vì chúng đã lên với A-si-ri như con lừa hoang lang thang một mình. Ép-ra-im đã mua chuộc những kẻ yêu nó.10 Dù chúng có mua chuộc để liên minh với các nước thì bây giờ Ta cũng tập hợp chúng lại. Để chẳng bao lâu nữa chúng bắt đầu quằn quạidưới gánh nặng của vua và các thủ lĩnh.11 Khi Ép-ra-im càng thêm nhiều bàn thờ để chuộc tộithì những bàn thờ ấy càng khiến nó sa vào tội lỗi.12 Ta đã viết cho nó hàng vạn điều trong luật lệ Ta, nhưng nó xem chúng như điều gì xa lạ.13 Dù chúng dâng sinh tế cho Ta và ăn thịt sinh tế, nhưng Đức Giê-hô-va vẫn không chấp nhận chúng. Bây giờ Ngài nhớ lại sự gian ác của chúng và trừng phạt tội lỗi chúng; chúng phải trở về Ai Cập!14 Y-sơ-ra-ên đã quên Đấng Tạo Hóa mình, lo xây dựng đền đài; Giu-đa gia tăng các thành kiên cố; nhưng Ta sẽ phóng hỏa các thành đó và lửa sẽ thiêu hủy các thành lũy nó.”

Suy ngẫm và hiểu

Dân Y-sơ-ra-ên, những người rời bỏ giao ước và luật pháp của Đức Chúa Trời, lập lên các vị vua mà họ ưa thích, làm và thờ lạy các hình tượng bằng vàng và bạc, và nhờ cậy vào các nước như A-sy-ri hơn là vào Đức Chúa Trời. Do vậy, Đức Chúa Trời công bố rằng Ngài sẽ đoán phạt Y-sơ-ra-ên thông qua A-sy-ri, quốc gia mà họ đang nhờ cậy (c.1-10).

Cho dù Y-sơ-ra-ên lập nhiều bàn thờ và dâng nhiều tế lễ hy sinh, họ phạm tội thậm chí còn nhiều hơn. Và mặc dầu họ xây dựng nhiều thành lũy và cung điện, họ đã quên mất Đức Chúa Trời. Hậu quả là Đức Chúa Trời đã công bố rằng Ngài sẽ ghi nhớ tội lỗi của họ và sẽ thiêu đốt tất cả thành lũy của họ (c.11-14).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.11-14 Do Y-sơ-ra-ên đã quên Đức Chúa Trời, Ngài chọn ghi nhớ các tội lỗi của họ. Vì vậy, mặc dù chính dân Y-sơ-ra-ên đã được Ngài cứu khỏi Ai Cập, Đức Chúa Trời công bố rằng Ngài sẽ đưa họ trở lại Ai Cập và thiêu hủy tất cả các thành lũy và cung điện của họ. Ngày nay, chúng ta không được quay lưng lại với lời than của Chúa, “Chúng đã quên Đấng Tạo Hóa!”, điều Ngài thốt ra từ trong tấm lòng của Ngài khi Ngài khao khát sự yêu mến của Y-sơ-ra-ên.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.2-4 Trong khi họ công bố bằng môi miệng rằng họ tin nơi Đức Chúa Trời, thực tế, dân Y-sơ-ra-ên đã vi phạm giao ước của họ với Đức Chúa Trời và luật pháp của Ngài. Đức tin đúng đắn không chỉ đơn giản là sự hiểu biết hoặc sự xưng nhận Đức Chúa Trời, nhưng thay vào đó là đời sống theo lời của Đức Chúa Trời.

Tham khảo   

8:4 vua…thủ lĩnh. Lời than phiền có hai mặt. Những người lãnh đạo không phải là sự lựa chọn của Chúa, và những người cướp ngôi này không tin kính. Ta không biết. Ô-sê và độc giả của ông rất ý thức rằng Đức Chúa Trời biết mọi thứ; vấn đề không phải liệu Đức Chúa Trời có biết các thủ lĩnh mà họ lập lên không, nhưng thay vào đó, là dân sự không bao giờ cầu hỏi Ngài xin sự hướng dẫn trước khi chọn những người lãnh đạo này.

8:5-6 Hỡi Sa-ma-ri ta đã bỏ bò ngươi rồi. Những câu này đáp lại c.3, “Y-sơ-ra-ên đã bỏ điều tốt”. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy những bức tượng của thần Ba-anh đứng trên một con bò. Thần tượng bò này làm nhớ lại thần tượng bò con mà A-rôn đã làm (Xuất Ai Cập Ký  32:1-4) và thần tượng bò được dựng lên tại Bê-tên (1Các Vua 12:28-29). Giống như thần tượng bò con trong những ngày của A-rôn, thì thần tượng này sẽ phải bị đập vỡ ra thành những miếng nhỏ (so sánh với cả 2 Các Vua. 23:15).

Cầu nguyện: Cha ôi, xin hãy giúp chúng con nhận biết rằng bất cứ điều gì không đến từ Ngài thì đều vô ích, và xin hãy giúp chúng con sống theo lời của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Mác 5-8

Bình Luận:

You may also like