Home Dưỡng Linh Ngày 14 – Những Người Vợ Cho Những Người Nam Bên-Gia-Min

Ngày 14 – Những Người Vợ Cho Những Người Nam Bên-Gia-Min

by SU Việt Nam
30 đọc

Sau chiến thằng chống lại bộ tộc Bên-gia-min, thay vì sự vui mừng của sự chiến thắng, Y-sơ-ra-ên đã đau buồn vì một trong các bộ tộc của họ có nguy cơ tuyệt chủng.

Các Quan Xét 21:1-12

1 Tại Mích-pa, dân Y-sơ-ra-ên có thề rằng: “Không ai trong chúng ta sẽ gả con gái mình cho người Bên-gia-min.” 2 Dân chúng đến Bê-tên, ngồi tại đó trước mặt Đức Chúa Trời cho đến chiều tối và cất tiếng khóc lóc đắng cay. 3 Họ than thở: “Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, ngày nay thiếu mất một bộ tộc của Y-sơ-ra-ên. Tại sao tai họa nầy xảy đến cho chúng con?” 4 Ngày hôm sau, dân chúng thức dậy sớm, xây ở đó một bàn thờ, rồi dâng tế lễ thiêu và tế lễ bình an. 5 Dân Y-sơ-ra-ên hỏi: “Trong tất cả các bộ tộc Y-sơ-ra-ên, có người nào không tập hợp trước mặt Đức Giê-hô-va chăng?” Vì họ đã long trọng thề rằng: “Người nào không đến trình diện Đức Giê-hô-va tại Mích-pa sẽ bị xử tử!” 6 Dân Y-sơ-ra-ên ăn năn về điều đã xảy đến cho bộ tộc Bên-gia-min, anh em mình, và nói: “Ngày nay, Y-sơ-ra-ên đã mất hẳn một bộ tộc. 7 Chúng ta phải làm sao để kiếm vợ cho những người còn sống sót, vì chúng ta đã nhân danh Đức Giê-hô-va thề sẽ không gả con gái của chúng ta cho họ?”

8 Vậy, họ hỏi: “Trong các bộ tộc Y-sơ-ra-ên, có ai không đến trình diện Đức Giê-hô-va tại Mích-pa không?” Họ phát hiện không có một người nào từ Gia-be ở Ga-la-át đến trại để hội họp cả. 9 Vì khi điểm quân thì chẳng thấy người nào ở Gia-be vùng Ga-la-át cả. 10 Vậy, hội chúng sai mười hai nghìn người mạnh dạn nhất đến Gia-be và truyền lệnh: “Hãy đi, dùng gươm giết dân cư của Gia-be vùng Ga-la-át, kể cả đàn bà và trẻ em.” 11 Đây là điều anh em sẽ làm: “Hãy diệt tất cả người nam và những người nữ nào đã có chồng.” 12 Họ tìm được trong dân Gia-be ở Ga-la-át bốn trăm trinh nữ, chưa ăn ở với người nam nào, và dẫn chúng về trại quân tại Si-lô, trong đất Ca-na-an.

Suy ngẫm và hiểu

Dân Y-sơ-ra-ên đau buồn vì thực tiễn là Bên-gia-min sẽ không còn nữa, và đã tìm kiếm giải pháp cho bi kịch sắp xảy đến này. Nan đề là chỉ có 600 người nam của Bên-gia-min còn lại (20:47), và dân Y-sơ-ra-ên đã thề không cưới những người con gái của Bên-gia-min. Vì thế, dân Y-sơ-ra-ên đã quyết định tấn công và xóa sổ dân Gia-be vùng Ga-la-át, những người đã không đến dự sự tập hợp của Y-sơ-ra-ên tại Mích-ba, và họ đã bắt cóc 400 người nữ đồng trinh từ vùng đất đó. Một lần nữa, dân Y-sơ-ra-ên lại giải quyết những vấn đề của họ theo cách riêng, hơn là tìm kiếm giải pháp của Đức Chúa Trời (c.6-12).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.2-6 Cộng đồng Y-sơ-ra-ên đã kêu lên một cách đau buồn bởi vì thảm kịch do cuộc chiến anh em giết lẫn nhau gây ra. Điều này chỉ ra rằng nếu chúng ta không vâng theo Đức Chúa Trời, vùng Đất Hứa, đầy sữa và mật, có thể trở thành vùng đất bị rủa sả, đầy những gai góc, và nơi mà những tiếng kêu đau buồn sẽ được nghe thấy.

C.8-12 Sau khi đánh bại những người Bên-gia-min, dân Y-sơ-ra-ên đã tấn công những cư dân Gia-be vùng Ga-la-át để cứu bộ tộc Bên-gia-min. Đó là một sự trớ trêu bi thảm, Y-sơ-ra-ên, những người đã thua kẻ thù chính của họ bằng cách thỏa hiệp với dân Ca-na-an, bây giờ có nguy cơ chính anh em mình là kẻ thù, và cứ giết lẫn nhau. Ngày nay, liệu có phải những sự phân rẽ trong các hội chúng là kết quả của việc thua những kẻ thù chính của chúng ta, khi chúng ta thỏa hiệp với những giá trị cùa thế giới này hay không?

Tham khảo   

21:5 lời thề lớn. Lời thề thứ hai, “lớn hơn” cung cấp sự lý giải cho việc tấn công Gia-be vùng Ga-la-át để kiếm vợ cho những người Bên-gia-min. Không nghi ngờ tất cả các bộ tộc đều mong đợi tham gia, do tất cả 12 phần thi thể khủng khiếp của cô vợ bé của người Lê-vi, đã được gửi đi (19:29).

21:10-11 cam kết phá hủy. Cụm từ này thấy khắp sách Giô-suê mô tả việc dân Y-sơ-ra-ên hủy diệt dân Ca-na-an (ví dụ, Giô-suê 6:17-18; 10:28, 35, 39, 40-41; 11:11, 20). Ở đây, mỉa mai thay, việc hủy diệt hoàn toàn được ra lệnh chống lại một thành của người Y-sơ-ra-ên, chứ không phải của người Ca-na-an; Y-sơ-ra-ên đã tự mình hành động, không có mệnh lệnh của Đức Chúa Trời phải làm như vậy. Thành Gia-be vùng Ga-la-át được xây dựng lại mô tả trong lịch sử của Sau-lơ (1Sa-mu-ên 11:1-11; 31:11-13).

Cầu nguyện: Cha ôi, xin hãy giúp đời sống của chúng con không bị đánh gục vì đau khổ do kết quả của việc thiếu năng lực của chúng con từ bỏ tội lỗi trong đất Ngài hứa cho chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ma-thi-ơ 5-7

Bình Luận:

You may also like