Home Dưỡng Linh Ngày 23 – Kẻ Ác Bị Hủy Diệt

Ngày 23 – Kẻ Ác Bị Hủy Diệt

by SU Việt Nam
30 đọc

Như Giô-tham đã nói tiên tri (c.15, 20), dân Si-chem đều bị A-bi-mê-léc thiêu chết. A-bi-mê-léc cũng chết sau khi một người phụ nữ đã ném một thớt cối từ trên xuống và làm nứt sọ của ông.

Các Quan Xét 9:46-57

46 Nghe tin ấy, tất cả dân chúng ở tháp Si-chem đều rút vào trong đồn của miếu thần Ên Bê-rít. 47 Người ta báo tin cho A-bi-mê-léc hay rằng tất cả dân chúng tháp Si-chem đều họp lại trong đồn. 48 A-bi-mê-léc và tất cả quân lính đi lên núi Sanh-môn. Ông cầm rìu trong tay và chặt một nhánh cây, vác trên vai. Ông bảo quân lính theo mình rằng: “Hãy mau làm theo như anh em thấy ta làm!” 49 Vậy, mỗi người chặt một nhánh cây, rồi đi theo A-bi-mê-léc. Họ dựng những nhánh cây đó quanh đồn và phóng hỏa đốt đồn cùng những người trong đó. Như thế, tất cả những người ở tháp Si-chem, cả nam lẫn nữ khoảng một nghìn người, đều bị thiêu chết.

50 Sau đó, A-bi-mê-léc đi đánh Thê-bết, bao vây và chiếm thành. 51 Giữa thành phố có một cái tháp kiên cố, tất cả dân trong thành, cả nam lẫn nữ và cả những người lãnh đạo trong thành đều chạy vào đó và đóng cửa lại, rồi trèo lên đỉnh tháp. 52 A-bi-mê-léc tấn công, định chiếm tháp. Nhưng khi đến cửa tháp để phóng hỏa, 53 thì có một phụ nữ ném thớt cối xuống đầu A-bi-mê-léc làm ông bị vỡ sọ. 54 Ông liền gọi chàng thanh niên cầm binh khí cho ông và nói: “Hãy rút gươm ra và giết ta đi, kẻo người ta nói: ‘Một người đàn bà đã giết ta!’” Vậy, chàng thanh niên đâm ông và ông chết. 55 Khi dân Y-sơ-ra-ên thấy A-bi-mê-léc đã chết thì mỗi người ai về nhà nấy. 56 Như vậy, Đức Chúa Trời báo trả A-bi-mê-léc về tội ác mà ông đã phạm với cha mình khi giết bảy mươi anh em mình. 57 Đức Chúa Trời cũng báo trả dân thành Si-chem về mọi điều ác mà họ đã làm. Tai họa giáng xuống đầu họ đúng như lời nguyền rủa của Giô-tham, con trai Giê-ru-ba-anh.

Suy ngẫm và hiểu

Khi các lãnh đạo của Si-chem hay tin rằng thành Si-chem đã đổ xuống, họ trốn trong một cái đồn của miếu thần Ên Bê-rít. Nhưng A-bi-mê-léc đốt đồn, giết tất cả những người ở bên trong đó (c.46-49).

Tiếp theo, A-bi-mê-léc đã tấn công Thê-bết, nhưng khi ông đến gần tháp để đốt thì ông bị thương nặng vì một phụ nữ đã ném một cái thớt cối xuống đúng đầu ông. A-bi-mê-léc sai một trong những quân lính của mình giết ông để người ta không thể nói là một phụ nữ đã giết ông. A-bi-mê-léc và dân Si-chem đã cùng lập mưu gian ác và tất cả cùng chết cách vô ích (c.50-57).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.56-57 Đức Chúa Trời đã đoán xét những việc làm gian ác của kẻ ác. A-bi-mê-léc và dân thành Si-chem đều chết cách vô ích. Có vẻ như tất cả họ đều chết vì đánh giết lẫn nhau, nhưng thực sự, đó là sự đoán xét của Đức Chúa Trời. Ngay cả ngày nay, có thể dường như Đức Chúa Trời bỏ qua sự bất công của đời này, nhưng thực tế, Ngài đang tể trị bằng sự công chính.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.46-49 Những người dân thành Si-chem đã lập một người hung bạo là A-bi-mê-léc lên làm vua của họ chứ không phải một người có đạo đức ngay thẳng. Do đó, họ đã đối mặt với cái chết thảm hạiSự việc này dạy chúng ta rằng chúng ta phải thận trọng khi bổ nhiệm các lãnh đạo trong cộng đồng hoặc đất nước của chúng ta.

Tham khảo   

9:46 Ên Bê-rít. “Ên” là tên của một thần Ca-na-an nổi tiếng, cha của Ba-anh. Ở đây, thuật ngữ này có lẽ là cách khác của việc nhắc đến thần “Ba-anh – Bê-rít” và có nghĩa là “thần của giao ước”

9:51 tháp kiên cố. (8:17; 9: 46-49). Nền móng của một cái tháp vuông (38 tấc/ 12 mét vuông) từ thời kỳ này được tìm thấy tại Ghi-lô (xem Giô-suê 15:51; 2 Sa-mu-ên 15:12). Tháp này được xây dựng công phu, được xây bằng những phiến đá lớn, đẽo xù xì.

Cầu nguyện: Thưa Cha, xin hãy bảo đảm rằng những kẻ có chức quyền gian ác, là những kẻ chỉ tin vào sức lực của mình, sẽ quỳ gối trước Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ô-sê 4-7

Bình Luận:

You may also like