Home Dưỡng Linh Ngày 05 – Việc Dấy Lên Các Thẩm Phán

Ngày 05 – Việc Dấy Lên Các Thẩm Phán

by SU Việt Nam
30 đọc

Phân đoạn hôm nay cho thấy bức tranh lịch sử (sự bại hoại của Y-sơ-ra-ên – cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời -sự giải cứu qua một quan xét – lại sự bại hoại của dân Y-sơ-ra-ên) được lặp đi lặp lại trong suốt sách Các Thẩm Phán.

Các Quan Xét 2:11-23

11 Bấy giờ, dân Y-sơ-ra-ên làm điều ác dưới mắt của Đức Giê-hô-va, phụng sự các thần tượng Ba-anh, 12 lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ, là Đấng đã đem tổ phụ họ ra khỏi xứ Ai Cập. Họ theo các thần khác của những dân tộc chung quanh, quỳ lạy các thần tượng đó khiến Đức Giê-hô-va nổi giận. 13 Họ đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va mà phụng sự Ba-anh và Át-tạt-tê. 14 Vì thế, Đức Giê-hô-va nổi cơn thịnh nộ với Y-sơ-ra-ên. Ngài phó họ vào tay kẻ cướp để chúng bóc lột họ. Ngài bán họ cho các kẻ thù chung quanh và họ không chống cự nổi kẻ thù mình. 15 Mỗi khi họ ra trận, tay của Đức Giê-hô-va đều giáng họa trên họ như Đức Giê-hô-va đã thề phán với họ. Họ lâm vào cảnh khốn cùng.

16 Bấy giờ Đức Giê-hô-va dấy lên những quan xét để giải cứu họ khỏi tay kẻ cướp bóc. 17 Nhưng họ cũng không nghe lời các quan xét vì họ thông dâm với các thần khác, và quỳ lạy các thần ấy. Họ vội từ bỏ con đường mà tổ phụ mình đã đi, chẳng theo gương tổ phụ mà vâng giữ các điều răn của Đức Giê-hô-va. 18 Mỗi khi Đức Giê-hô-va dấy lên cho họ các quan xét thì Ngài ở cùng vị quan xét ấy. Trong suốt thời gian vị quan xét còn sống, Đức Giê-hô-va giải cứu Y-sơ-ra-ên khỏi tay các kẻ thù, vì Ngài động lòng thương xót trước những tiếng thở than của họ trong lúc họ bị đọa đày, áp bức. 19 Nhưng khi vị quan xét ấy qua đời thì Y-sơ-ra-ên lại làm điều tệ hại hơn tổ phụ mình, đi theo các thần khác, phụng sự và quỳ lạy các thần ấy. Họ không chịu từ bỏ các việc ác nhưng cứ tiếp tục ngoan cố. 20 Vì vậy, cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên với Y-sơ-ra-ên, và Ngài phán: “Vì dân nầy phản bội giao ước mà Ta đã truyền cho tổ phụ họ, và vì họ không vâng lời Ta, 21 nên Ta cũng chẳng đuổi khỏi họ một dân tộc nào mà Giô-suê để lại trước khi qua đời. 22 Ta sẽ dùng các dân tộc ấy để thử nghiệm Y-sơ-ra-ên, xem họ có gìn giữ và đi theo đường lối của Đức Giê-hô-va như tổ phụ họ chăng.” 23 Vì vậy, Đức Giê-hô-va để cho các dân tộc nầy ở lại trong xứ, không vội đuổi chúng đi, và cũng không phó chúng vào tay Giô-suê.

Suy ngẫm và hiểu

Thế hệ mới của Y-sơ-ra-ên, thế hệ không biết Đức Chúa Trời, đã sa vào việc thờ lạy các thần khác khi họ trở nên quen thuộc với văn hóa và tôn giáo của người Ca-na-an, dân mà tổ phụ của họ đã không đuổi khỏi xứ. Đức Chúa Trời đã nổi giận về điều này và trừng phạt Y-sơ-ra-ên qua các cuộc tấn công của các kẻ thù chung quanh, khiến dân này kêu khóc trong đau đớn. Khi nghe tiếng thở than của họ, Đức Chúa Trời đã thương xót và cứu họ khỏi kẻ thù bằng cách dấy lên Các Thẩm Phán cho họ. Tuy nhiên, khi một vị thẩm phán qua đời, dân Y-sơ-ra-ên ngay lập tức lại quay trở lại với các thần tượng của họ và lặp lại tội lỗi của mình (c.11-23).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.16, 18 Khi dân sự Ngài than khóc và kêu cầu trong đau đớn, Đức Chúa Trời đã nghe tiếng than thở của họ và dấy lên những người giải cứu (Các Thẩm Phán) cho họ. Điều này không phải vì Đức Chúa Trời đòi hỏi nước mắt của dân sự trước khi Ngài thương xót họ, mà vì Ngài đã thương xót họ rồi. Lý do duy nhất mà Đức Chúa Trời cứu dân Ngài là vì Ngài yêu chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.17, 19 Khi gặp gian khổ, dân Y-sơ-ra-ên kêu cầu Đức Chúa Trời giải cứu, nhưng sau khi Ngài cứu họ, họ lại quay lại con đường tội lỗi. Đây là hình ảnh của tội lỗi cứng lòng và đã ăn rễ sâu. Cái chu kỳ tội lỗi đồi bại như thế có lặp đi lặp lại trong đời sống của chúng ta hay không?

Tham khảo    

2:15: Như Đức Giê-hô-va đã thề phán. Đức Chúa Trời đã đe dọa phó dân Y-sơ-ra-ên vào tay kẻ thù của nó nếu dân này bỏ Ngài (Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:25; Giô-suê 23:13). Ngài cũng cảnh báo rằng những dân này sẽ là những cái cạm bẫy và cái bẫy đối với Y-sơ-ra-ên (Xuất Ai Cập ký 23:33; Phục Truyền Luật Lệ Ký 7:16) và Dân Số Ký 33:55), điều đã trở thành sự thật với sự báo thù trong suốt thời Các Thẩm Phán (Các Thẩm Phán 2:14-15, 21-23).

2:20 dân này. Nghĩa đen là “dân tộc này” (Tiếng Hê-bơ-rơ là goy), một thuật ngữ thông thường dành cho những người ngoại (ví dụ, trong câu 21, 23; 3:1). Các trước giả Kinh Thánh thường nhắc đến Y-sơ-ra-ên là một “dân” (tiếng Hê-bơ-rơ là “am” một từ thân mật hơn). Cách dùng “dân này” ở đây được đầy sự khinh thường và phản ánh sự ghê tởm Đức Chúa Trời cảm thấy đối với dân sự Ngài, những kẻ bấy giờ Ngài coi đúng như những dân tộc khác.

Cầu nguyệnĐức Chúa Trời ôi, xin hãy giúp con nhạy bén với sự rờ đụng cứu rỗi của Ngài và xin hãy giúp chúng con không bước trên con đường vô ơn.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-xê-chi-ên 4-6

Bình Luận:

You may also like