Home Dưỡng Linh Ngày 22 – Đền Tạm Được Dựng Nên

Ngày 22 – Đền Tạm Được Dựng Nên

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Trời phán dặn Môi-se dựng Đền Tạm và biệt nó, tất cả các vật dụng của nó, cũng như các thầy tế lễ, riêng ra thánh, bằng cách xức dầu trên chúng và họ.

Xuất Ai Cập Ký 40:1-16

1 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: 2 “Vào ngày mồng một tháng giêng, con hãy dựng Đền Tạm, tức Lều Hội Kiến. 3 Hãy đặt Hòm Chứng Ước vào đó rồi lấy màn che lại. 4 Con cũng đem cái bàn vào và sắp đặt ngăn nắp các thứ. Rồi con đem chân đèn ra và đặt đèn lên đó. 5 Cũng hãy đặt bàn thờ bằng vàng dùng cho việc xông hương trước Hòm Chứng Ước, rồi treo màn nơi cửa Đền Tạm. 6 Con cũng đặt bàn thờ dâng tế lễ thiêu trước cửa Đền Tạm, tức là Lều Hội Kiến, 7 và đặt bồn rửa ở khoảng giữa Lều Hội Kiến và bàn thờ rồi đổ nước vào. 8 Con cũng dựng hành lang chung quanh và treo màn ở cửa hành lang. 9 Sau đó, con lấy dầu xức mà xức Đền Tạm và tất cả những gì trong đó. Hãy biệt ra thánh Đền Tạm và các vật dụng trang trí trong Đền Tạm để Đền Tạm trở nên thánh. 10 Con cũng hãy xức dầu bàn thờ dâng tế lễ thiêu và các dụng cụ của bàn thờ, rồi biệt bàn thờ ra thánh, để bàn thờ trở nên rất thánh. 11 Con cũng xức dầu cho bồn cùng chân bồn, và biệt chúng ra thánh. 12 Rồi con dẫn A-rôn và các con trai người đến cửa Lều Hội Kiến và lấy nước tẩy rửa họ. 13 Con hãy mặc lễ phục thánh cho A-rôn, xức dầu và biệt riêng người ra thánh để người thi hành chức vụ tế lễ cho Ta. 14 Con cũng đưa các con trai A-rôn đến và mặc áo lá, 15 xức dầu cho họ như con đã xức dầu cho cha họ để họ thi hành chức vụ tế lễ cho Ta. Sự xức dầu sẽ thừa nhận họ làm chức tế lễ đời đời qua mọi thế hệ.” 16 Môi-se thi hành mọi việc đúng như những gì Đức Giê-hô-va đã truyền dạy mình.

Suy ngẫm và hiểu

Khi tất cả các vật liệu và các vật dụng cần thiết cho việc dựng Đền Tạm đã được chuẩn bị, Đức Chúa Trời hướng dẫn Đền Tạm phải được dựng lên vào ngày thứ nhất năm đó, và tất cả các vật dụng sẽ sử dụng trong Đền Tạm phải được đặt vào đúng chỗ. Sau đó Ngài truyền lệnh cho Môi-se xức một loại dầu đặc biệt lên Đền Tạm, tất cả các vật dụng và các thầy tế lễ. Tiếp theo việc này, Đức Chúa Trời phán bảo Môi-se đưa A-rôn và các con trai của ông ấy đến và rửa cho họ, sau đó khiến họ nên thánh bằng cách xức dầu trên họ (c.1-16).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.9-15 Đức Chúa Trời truyền lệnh cho Môi-se xức dầu lên Đền Tạm, mọi thứ ở trong đó, và cả lên A-rôn và các con trai ông để biệt riêng họ ra thánh. Điều này là bởi vì không có một vật hay người nào có thể được sử dụng phục vụ cho Đức Chúa Trời, nếu không thánh khiết. Tương tự như vậy, cho dù người ta hoặc các tòa nhà có tốt đến đâu, một khải tượng hoặc một sự kêu gọi mà một Hội Thánh nhận được có lớn đến đâu, nếu mỗi một người, một phần của Hội Thánh đó không được thánh khiết, thì Hội Thánh đó không thể được Đức Chúa Trời sử dụng.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.9-11 Cho dù là vàng, bạc hay đồng, mọi thứ sẽ trở nên những tài sản thánh khiết, khi Đức Chúa Trời xức dầu cho chúng. Thực tế, chúng ta, con người, chỉ là bụi đất, đúng không? Dầu vậy, khi Thần của Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta, và chúng ta được lời Ngài dẫn dắt, chúng ta có thể được sử dụng làm những người đầy tớ của Chúa, Đấng thánh khiết.

Tham khảo   

40:1-33 Một lần nữa Chúa lại phán với Môi-se và hướng dẫn ông về việc khi nào và bằng cách nào ông sẽ dựng (c.2-8) và xức dầu cho Đền Tạm (c.9-15), những nhiệm vụ khi đó ông thực hiện (c.16-33).

40:12-15 Sự xức dầu cho A-rôn và các con trai ông theo mạng lệnh ở đây được mô tả trong Lê-vi Ký 8:1-13.

Cầu nguyện: Vì Ngài biết rõ nhất chúng con phải ở đâu, chúng con sẽ chuẩn bị tốt cho đến ngày Ngài kêu gọi.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giê-rê-mi 16-17

Bình Luận:

You may also like