Home Dưỡng Linh Ngày 13 – Nhiều Nhân Lực, Những Sự Đóng Góp Vượt Mức

Ngày 13 – Nhiều Nhân Lực, Những Sự Đóng Góp Vượt Mức

by SU Việt Nam
30 đọc

Môi-se kêu gọi Bết-sa-lê-ên và Ô-hô-li-áp, những người Đức Chúa Trời đã gọi đích danh, và tất cả những người thợ thủ công giúp đỡ họ và ra lệnh cho họ dựng Đền Tạm và những vật dụng của đền thờ đúng như Đức Chúa Trời đã chỉ dẫn.

Xuất Ai Cập Ký 35:30-36:7

30 Môi-se nói với con dân Y-sơ-ra-ên: “Nầy, Đức Giê-hô-va đã gọi đích danh Bết-sa-lê-ên, con trai của U-ri, cháu của Hu-rơ, thuộc bộ tộc Giu-đa. 31 Ngài đã ban cho người đầy dẫy Thần(r) của Đức Chúa Trời, cùng với sự khéo tay, thông minh và hiểu biết trong lãnh vực thủ công mỹ nghệ 32 để thiết kế và chế tạo các vật bằng vàng, bạc, và đồng, 33 khắc đá khảm ngọc, chạm gỗ thủ công mỹ nghệ. 34 Ngài ban cho người khả năng dạy nghề và cũng ban cho cả Ô-hô-li-áp, con của A-hi-sa-mạc, thuộc bộ tộc Đan nữa. 35 Ngài cho họ đầy dẫy sự khôn ngoan để làm tất cả các công việc của một nghệ nhân chạm trổ, thiết kế, thêu và dệt sợi nhiều màu như xanh, đỏ tía, đỏ thắm và vải gai mịn; cũng như công việc của bất cứ nghệ nhân hay người có tài thiết kế nào khác.”

361 “Bết-sa-lê-ên, Ô-hô-li-áp và những người khéo tay mà Đức Giê-hô-va đã ban sự khéo léo và hiểu biết để chu toàn công tác xây dựng Đền Thánh đúng với những gì Đức Giê-hô-va đã truyền phán.” 2 Vậy Môi-se gọi Bết-sa-lê-ên, Ô-hô-li-áp và những người khéo tay mà Đức Giê-hô-va đã đặt trong lòng họ sự khôn ngoan, cùng với những người có tinh thần tự nguyện đến để bắt tay vào việc. 3 Trước mặt Môi-se, họ tiếp nhận tất cả các lễ vật mà con dân Y-sơ-ra-ên đã tự nguyện đem đến để thực hiện việc xây dựng Đền Thánh. Nhưng, vì mỗi buổi sáng dân chúng cứ tiếp tục đem những lễ vật tình nguyện đến 4 nên các nghệ nhân đang làm các công việc của Đền Thánh phải tạm ngưng. 5 Họ đến gặp Môi-se và nói: “Dân chúng đem đến quá mức cần thiết so với công việc mà Đức Giê-hô-va đã truyền phải làm.” 6 Vì vậy, Môi-se phải ra lệnh cho họ loan báo khắp trại quân: “Xin mọi người, nam cũng như nữ, đừng dâng thêm gì cho việc xây dựng Đền Thánh nữa!” Vậy là dân chúng bị ngăn cản đem thêm lễ vật; 7 vì vật liệu họ dâng không những đã đủ mà còn dư cho toàn bộ công việc. 

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời đã chọn Bết-sa-lê-ên và Ô-hô-li-áp làm những người chịu trách nhiệm dựng ngôi Đền Tạm. Ngài đã đổ đầy trên họ Thần của Ngài và ban cho họ sự hiểu biết, kỹ năng và năng lực họ cần để làm việc này (35:30-35). Bây giờ họ chỉ cần bắt đầu công việc, dựng ngôi Đền Tạm và dâng những vật dụng như Đức Chúa Trời đã truyền bảo (36:1). Dầu vậy, có một nan đề đã nảy sinh không lâu sau khi họ bắt đầu. Những sự đóng góp của dân sự mang đến nhiều đến mức chúng đã cản trở công việc. Vì thế, Môi-se ra lệnh cho dân sự không mang thêm những của đóng góp đến nữa. Điều này chỉ ra rằng ở nơi những tấm lòng được Đức Chúa Trời cảm động, thì sẽ luôn có sự vượt trội (36:2-7).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

35:31-35 Đức Chúa Trời ban cho mọi người đều có tài năng. Một số trong những tài năng này được suy ngẫm, dạy dỗ, và là những kỹ năng điêu luyện. Tất cả những tài năng này được sử dụng cộng tác với nhau để làm những thứ Đức Chúa Trời đã truyền bảo. Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi người trong chúng ta tài năng gì? Chúng ta có đang sử dụng tốt tài năng của mình hay không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

36:2 Công việc của Đức Chúa Trời không phải là điều gì đó chúng ta có thể làm được một mình hoặc bởi bổn phận. Đó là lý do tại sao Môi-se kêu gọi “những người vui mừng mong muốn làm công việc đó” cùng với Bết-sa-lê-ên và Ô-hô-li-áp. Chúng ta có vui mừng tự nguyện làm công việc của Đức Chúa Trời hay không? Và chúng ta có làm việc tốt với những người đồng công hay không?

Tham khảo   

36:2-7 Sự đáp ứng sốt sắng của dân sự đối với yêu cầu đóng góp (xem 35:20-29), đến mức họ phải hạn chế không mang đến thêm nữa (36:6), là một sự đáp ứng thích hợp đối với Chúa, Đấng đã nhân từ và thương xót khi khôi phục lại giao ước của Ngài với họ (33:12-34:27).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con thực hiện tốt những trách nhiệm Ngài ban cho chúng con ngày nay, với tấm lòng tự nguyện và với sự khôn ngoan Ngài đặt để cho chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-sai 53-55

Bình Luận:

You may also like