Home Dưỡng Linh Ngày 29 – Hãy Lắng Nghe Lời Khiển Trách Mang Đến Sự Sống

Ngày 29 – Hãy Lắng Nghe Lời Khiển Trách Mang Đến Sự Sống

by SU Việt Nam
30 đọc

Những câu châm ngôn ngày hôm nay giới thiệu những lời thận trọng của người khôn ngoan và tai nghe lời và sự liêm chính là khiêm nhường và ghét của hối lộ.

Châm Ngôn 15:19-33 

19 Con đường kẻ lười biếng như một hàng rào gai, còn nẻo người ngay thẳng được ban bằng.20 Con khôn ngoan làm vui lòng cha nó, nhưng đứa ngu dại khinh bỉ mẹ mình.21 Kẻ thiếu hiểu biết lấy sự điên dại làm vui, nhưng người khôn sáng cứ thẳng đường tiến bước.22 Thiếu bàn bạc, chương trình đành phải hỏng, nhờ có nhiều cố vấn, kế hoạch sẽ thành công.23 Miệng khéo đáp khiến người vui vẻ, lời nói đúng lúc thật tốt đẹp biết bao!24 Con đường sự sống dẫn người khôn ngoan đi lên, để tránh khỏi âm phủ ở dưới thấp.25 Đức Giê-hô-va đánh đổ nhà kẻ kiêu ngạo, nhưng Ngài giữ vững ranh giới người góa bụa.26 Tư tưởng gian ác là điều ghê tởm đối với Đức Giê-hô-va, nhưng lời thanh sạch được đẹp lòng Ngài.27 Kẻ tham lợi phi nghĩa gây rối rắm nhà mình, còn ai ghét của hối lộ sẽ được sống.28 Lòng người công chính suy nghĩ cách trả lời, nhưng miệng kẻ gian ác buông ra điều dữ.29 Đức Giê-hô-va ở xa kẻ ác, nhưng Ngài nghe lời cầu nguyện của người công chính.30 Ánh sáng của mắt khiến lòng vui vẻ, tin tốt lành làm xương cốt cứng mạnh.31 Người nào lắng nghe lời quở trách của sự sống sẽ được ở giữa những người khôn ngoan.32 Ai khước từ lời khuyên dạy là khinh bỉ linh hồn mình, nhưng ai nghe lời quở trách đạt được sự thông sáng.33 Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dạy điều khôn ngoan, và sự khiêm nhường đi trước sự tôn trọng.

Suy ngẫm và hiểu 

Người khôn ngoan làm vui lòng cha mình và đem lại niềm vui cho những người mà người ấy nói chuyện với. Người ấy chấp nhận lời khuyên của người khác một cách vui mừng. Mặt khác, kẻ dại tránh xa những người cho nó lời khuyên và vì thế bị thất bại trong đời sống của mình (c.19-24).

Mặc dù mọi người đều có thể muốn có vinh quang, nhưng không phải tất cả mọi người đều có được nó. Chỉ những người có thể chấp nhận một cách khiêm nhường sự quở trách và những lời nói nghiêm túc và học biết như thế nào là kính sợ Đức Chúa Trời, thì mới có thể nhận được sự vinh quang mà thôi (c.25-33).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.25-29 Đức Chúa Trời phá hủy sự thành công của kẻ kiêu ngạo, những kẻ áp bức người yếu đuối và Ngài xem thường những kẻ gian tà lập mưu để làm điều ác. Ngược lại, Đức Chúa Trời bảo vệ tài sản của người yếu đuối (người góa bụa). Ngài đẹp lòng với những lời lành giúp đỡ người khác, và đáp lời cầu nguyện của người công chính. Thế gian này liên tục coi thường trật tự của Đức Chúa Trời, nhưng nó không bao giờ có thể chiến thắng được sự công chính của Đức Chúa Trời, Đấng đoán xét kẻ kiêu ngạo và nâng người công chính lên. Chúng ta có cầu nguyện cho người yếu đuối không? Có phải kế hoạch của chúng ta là để giúp đỡ và bảo vệ những người khác, chứ không phải là lập mưu ác, phải không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.27 Của hối lộ là một điều ác hủy phá trật tự của một cộng đồng vững chắc. Tài sản có được qua của hối lộ không giúp được ai cả; thực tế, chúng chỉ là điểm khởi đầu đến sự hủy diệt mà thôi.

Tham khảo

15:19 Bởi vì những hành động trong quá khứ của anh ta và kết quả không được phước từ Đức Chúa Trời, đời sống của người biếng nhác đã trở nên giống như bụi gai, có thể được đi qua với sự rất đau đớn và cố gắng.

15:20 Về người ngu dại, người ghét mẹ mình, hãy xem câu châm ngôn bổ trợ trong c.5.

15:21 Danh từ tiếng Hê-bơ-rơ được dịch là sự vui mừng, được lặp lại trong c.23, đề cập tới một “câu trả lời thích hợp” và liên hệ đến động từ “khiến vui mừng” trong c.20. Từ ngữ liên quan lẫn nhau giúp chỉ ra điểm là “người con trai khôn ngoan” tìm thấy sự vui mừng trong lời đáp thích hợp (cho những tình thế căng thẳng, sự chỉ dẫn, và nhu cầu của người khác cần một lời lành) hơn là bằng cách ngu dốt (ghét sự chỉ dẫn khôn ngoan và lờ đi lời khuyên).

Cầu nguyệnLạy Đức Chúa Trời, chúng con sẽ khiêm nhường lắng nghe lời quở trách mang lại sự sống mà Ngài ban cho chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 10-12

Bình Luận:

You may also like