Home Dưỡng Linh Ngày 04 – Hãy Tìm Kiếm Sự Khôn Ngoan

Ngày 04 – Hãy Tìm Kiếm Sự Khôn Ngoan

by SU Việt Nam
30 đọc

Bằng giọng của một người cha, Sa-lô-môn khuyên hãy sốt sắng tìm kiếm sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, và hứa rằng sự khôn ngoan này sẽ mang đến phước hạnh của Đức Chúa Trời và những lợi ích về đạo đức.

Châm Ngôn 2:1-15 

1 Hỡi con ta, nếu con tiếp nhận lời ta dạy và trân trọng tuân giữ các điều răn của ta,2 lắng tai nghe điều khôn ngoan, hướng lòng con về sự thông sáng;3 phải, nếu con cầu xin sự thông sáng và cất tiếng khẩn nài sự hiểu biết,4 nếu con tìm nó như tìm tiền bạc, kiếm nó như kiếm báu vật kín giấu,5 bấy giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va và tìm được tri thức về Đức Chúa Trời.6 Vì Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan; từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng.7 Ngài dành sự khôn ngoan thật cho người ngay thẳng;Ngài là thuẫn đỡ cho người sống chính trực,8 để bảo vệ con đường của người công chính và giữ gìn các lối của thánh đồ Ngài.9 Bấy giờ con sẽ hiểu biết sự công chính và công minh, sự chính trực và mọi đường lối tốt đẹp.10 Vì sự khôn ngoan sẽ vào lòng con, tri thức sẽ làm linh hồn con vui thích.11 Tính thận trọng sẽ canh giữ con, sự thông sáng sẽ luôn bảo vệ con,12 để giải thoát con khỏi đường kẻ ác, cứu con khỏi kẻ nói lời gian tà,13 và khỏi kẻ từ bỏ con đường ngay thẳng mà đi theo các lối tối tăm;14 là kẻ vui sướng khi làm điều ác, thích thú sự đồi trụy của kẻ ác.15 Chúng quanh co trong các lối đi, và lầm lạc trong các nẻo đường mình.

Suy ngẫm và hiểu

Để nhận được sự khôn ngoan, chúng ta phải sốt sắng và tích cực tìm kiếm nó giống như một người tìm ai đó, hoặc tìm kiếm kho báu giấu kín. Chỉ khi đó chúng ta sẽ hiểu được kính sợ Đức Chúa Trời là gì, và chúng ta sẽ nhận lãnh được ‘‘tri thức của việc nhận biết Đức Chúa Trời’’ (sự khôn ngoan; c.1-6).

Những người nhận được sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời sẽ không bước theo đường lối của kẻ ác và đường lối của sự tối tăm; họ sẽ bước trên con đường công chính, công lý và công bằng (c.7-15)

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.5-6 Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan cho những người sốt sắng tìm kiếm và lắng nghe Ngài. Tuy nhiên, nhiều người đang bận tìm kiếm tri thức, những kỹ năng và các nguồn lực mà họ cần ngay bây giờ, chứ không phải là Đấng Tạo Hóa xứng đáng ngợi khen. Cho nên, đường lối của họ sẽ tăm tối và đời sống họ sẽ hỗn loạn. Chúng ta hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời, Đấng ban cho và không quở trách chúng ta (Gia-cơ 1:5). Và chúng ta hãy tìm kiếm một cách sốt sắng. Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ cho chúng ta con đường mà chúng ta phải đi.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.8-11 Sự khôn ngoan là một người đầy tớ trung tín của Đức Chúa Trời, và sẽ ngự vào lòng chúng ta để linh hồn của chúng ta đầy dẫy sự vui mừng. Sự khôn ngoan cũng sẽ bảo vệ chúng ta. Vì thế, đừng giao phó sự an nguy của bạn cho đời này, của cải hoặc những người khác, mà hãy chỉ trông đợi vào sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời mà thôi (Công Vụ 20:32).

Tham khảo   

2:1-4 Mệnh đề điều kiện (mệnh đề nếu của câu điều kiện) được đặt trong những câu này và kêu gọi thính giả hoặc độc giả tìm kiếm sự khôn ngoan một cách cần mẫn. Nơi Sự khôn ngoan được mô tả kêu to ngoài đường phố trong 1:20-21, những câu này chỉ ra rằng sự khôn ngoan là một điều gì đó có thể tìm được (nếu bạn kêu to vì sự thấu hiểu và lên giọng vì sự hiểu biết, 2:3).

2:12-20 Tiếp theo sự mô tả về sự khôn ngoan mà Chúa ban cho (c. 9-11), phần này cho ba lời công bố với mục đích của nó: nó giải phóng khỏi sự nói dối của những người trên đường lối gian ác (c. 12-15), nó giải phóng khỏi bị xu nịnh đến chỗ không trung tín (c. 16-19), và thay vào đó nó hướng dẫn một người đi trong  đường lối, vừa chân thật, vừa tốt đẹp  (c.20).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con khát khao sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, hơn là bất cứ điều gì mà thế gian mang lại.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-xơ-ra 1-4

Bình Luận:

You may also like