Home Dưỡng Linh Ngày 12 – Những Sự Cám Dỗ Gây Vấp Phạm

Ngày 12 – Những Sự Cám Dỗ Gây Vấp Phạm

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mác 9:38-50

38 Bấy giờ Giăng lên tiếng, “Thưa thầy, chúng con thấy có người nhân danh thầy để đuổi quỉ ra. Chúng con cấm ngay vì người ấy không cùng nhóm với chúng ta.”

39 Nhưng Chúa Giê-xu bảo, “Đừng cấm làm gì, vì không ai có thể vừa nhân danh ta làm phép lạ vừa nói xấu ta được. 40 Ai không chống chúng ta tức là về phía chúng ta. 41 Ta bảo thật, ‘Người nào cho các con một ly nước uống vì các con là người của Chúa Cứu Thế, người ấy chắc chắn không mất phần thưởng của mình đâu.42 Nếu ai gây cho một trong các em nhỏ nầy, đã tin ta mà phạm tội thì nên lấy tảng đá lớn buộc vào cổ người ấy, quăng xuống biển cho chết chìm còn hơn.43 Nếu tay xui cho các con phạm tội, hãy chặt nó đi! Chẳng thà mất một phần thân thể mà được sống đời đời còn hơn đủ cả hai tay mà bị ném vào hỏa ngục, là nơi lửa không hề tắt. 44 [c] 45 Còn nếu chân xui cho các con phạm tội, hãy chặt nó đi! Vì chẳng thà mất một phần thân thể mà được sống đời đời còn hơn đủ cả hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. 46[d] 47 Nếu mắt xui cho các con phạm tội, hãy móc nó đi! Chẳng thà mất một mắt mà được vào Nước Trời, còn hơn đủ cả hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục. 48 Hỏa ngục là nơi sâu bọ không hề chết, lửa không hề tắt. 49 Mọi người sẽ bị muối bằng lửa [e].

50 Muối dùng được nhiều việc, nhưng nếu nó mất vị mặn đi thì làm sao cho nó mặn lại được? Cho nên các con phải có bản chất như muối và phải ăn ở hòa thuận với nhau.

Suy ngẫm và hiểu

Sứ đồ Giăng nói với Đức Chúa Jêsusrằng ông thấy một người đuổi quỷ trong Danh của Đức Chúa Jêsus và cố ngăn cản người đó. Tuy nhiên, Đức Chúa Jêsus phán rằng đừng ngăn cản người đó vì những người không chống nghịch lại Ngài là ủng hộ Ngài (c.38-41).

Đức Chúa Jêsuscảnh báo rằng việc gây cho người khác phạm tội là phạm trọng tội. Ngài cũng phán thêm rằng tội lỗi là vẫn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến sự sống đời đời của người ta sau khi chết. Cho nên, tội lỗi phải được nhìn nhận một cách nghiêm túc và xử lý triệt để (c.42-49). Đức Chúa Jêsuscũng phán với các môn đồ Ngài rằng họ phải sống hòa thuận với nhau và phải có muối ở trong mình(c.50).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.43-48 Không ai có thể vào được nước của sự sống đời đời mà không giải quyết vấn đề tội lỗi. Vì thế, nếu chúng ta muốn biết sự sống đời đời, thì chúng ta phải có quyết tâm quăng xa tội lỗi trong đời sống của mình – thậm chí đến mức chúng ta có thể mất tay, chân và mắt của mình nữa.

C.49-50 Các môn đồ, những người đã từng được muối bằng lửa, sẽ đầy vị mặn. Họ sẽ chịu hy sinh và trả giá vì đây là con đường của một sứ đồ đi theo các nguyên tắc của Nước Trời. Điều này sẽ cho phép cộng đồng được bình an. Cho nên, chịu khổ có thể không dễ chịu chút nào, nhưng đó cũng là một điều mà chúng ta không thể bỏ qua được.

Tham khảo

9:40 ai không chống chúng ta là ủng hộ chúng ta. Phao-lô đã có một lập luận tương tự trong Phi-líp 1:17-18. Các môn đồ phải tập trung vào nhiệm vụ của họ và để phần còn lại cho Đức Chúa Trời, chứ không được vội vàng chỉ trích những người khác cũng theo Đấng Christ nhưng không thuộc về nhóm của mình. (Tuy nhiên, sự chấp nhận hào phóng như thế không áp dụng cho những người hoàn toàn không theo Đấng Christ; xem Ma-thi-ơ 12:30). 

9:42 Đức Chúa Jêsus đã nhấn mạnh rằng việc tiếp những người thấp kém trong danh của Đấng Christ có nghĩa là tiếp Ngài (c.37). Bấy giờ, Ngài cảnh báo chống lại việc khiến cho những người như thế tin Ta sa vào phạm tội, đó là dẫn dắt họ đến sự vô tín hoặc vi phạm luật đạo đức của Đức Chúa Trời. Hễ ai làm điều này sẽ nhận hình phạt kinh khiếp từ Chúa (ném xuống biển). Lời cảnh báo này áp dụng cho bất cứ ai sẽ tìm cách hủy diệt đức tin của một đứa trẻ hoặc một Cơ Đốc nhân mới.

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, với một niềm tin xác quyết mạnh mẽ từ Ngài, xin hãy giúp chúng con quăng xa những thói quen phạm tội xấu xa của chúng con.

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

Bình Luận:

You may also like