Home Dưỡng Linh Ngày 10 – Đức Chúa Jêsus Đòi Hỏi Đức Tin

Ngày 10 – Đức Chúa Jêsus Đòi Hỏi Đức Tin

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mác 9:14-29

14 Đức Chúa Jêsus với ba người đến cùng các môn đồ khác, thì thấy đoàn dân rất đông vây chung quanh, và mấy thầy thông giáo đang cãi lẽ với các môn đồ ấy. 15 Cả đoàn dân nầy vừa thấy Ngài, liền lấy làm lạ, thảy đều chạy đến chào Ngài. 16 Ngài bèn hỏi rằng: Các ngươi cãi lẽ với môn đồ về việc gì? 17 Một người trong đám đông thưa rằng: Lạy thầy, tôi đã đem con trai tôi tới cho thầy; nó bị quỉ câm ám, 18 không cứ chỗ nào quỉ ám vào thì làm cho nổi kinh phong, sôi bọt mồm, nghiến răng, rồi nó mòn mỏi đi; tôi đã xin môn đồ thầy đuổi quỉ ấy, song đuổi không được. 19 Đức Chúa Jêsus bèn đáp rằng: Hỡi dòng dõi chẳng tin kia, ta sẽ ở cùng các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ chịu các ngươi cho đến khi nào? Hãy đem con đến cho ta. 20 Chúng bèn đem đứa trẻ cho Ngài. Đứa trẻ vừa thấy Đức Chúa Jêsus, tức thì quỉ vật mạnh nó, nó ngã xuống đất, rồi lăn lóc sôi bọt miếng ra. 21 Đức Chúa Jêsus hỏi cha nó rằng: Điều đó xảy đến cho nó đã bao lâu? Người cha thưa rằng: Từ khi nó còn nhỏ. 22 Quỉ đã lắm phen quăng nó trong lửa và dưới nước, để giết nó đi; nhưng nếu thầy làm được việc gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho! 23 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Sao ngươi nói: Nếu thầy làm được? Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. 24 Tức thì cha đứa trẻ la lên rằng: Tôi tin; xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi! 25 Khi Đức Chúa Jêsus thấy dân chúng chạy đến đông, thì Ngài quở trách tà ma và phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ câm và điếc, ta biểu mầy phải ra khỏi đứa trẻ nầy, đừng ám nó nữa. 26 Quỉ bèn la lớn tiếng lên, vật đứa trẻ mạnh lắm mà ra khỏi; đứa trẻ trở như chết vậy, nên nỗi nhiều người nói rằng: Nó chết rồi.27 Nhưng Đức Chúa Jêsus nắm tay nó, nâng lên; thì nó đứng dậy. 28 Khi Đức Chúa Jêsus vào nhà rồi, môn đồ hỏi riêng Ngài rằng: Sao chúng tôi đuổi quỉ ấy không được? 29 Ngài đáp rằng: Nếu không cầu nguyện, thì chẳng ai đuổi thứ quỉ ấy ra được.

Suy ngẫm và hiểu

Trong khi Đức Chúa Jêsus và ba môn đồ lên núi, thì các môn đồ khác đang gặp rắc rối. Điều này là vì họ đã không chữa lành được cho cậu bé bị uế linh ám. Sau khi quở trách người ta thiếu đức tin, Đức Chúa Jêsus đã đuổi quỷ (c.14-27). Khi Đức Chúa Jêsus vào nhà, Ngài giải thích tại sao các môn đồ không thể đuổi được uế linh ra. Đó là vì các môn đồ chỉ tin vào kinh nghiệm đuổi quỷ (6:13). Họ đã không cầu nguyện với Đức Chúa Trời (c.28-29).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.23,27 Đức Chúa Jêsus đã không bỏ qua sự nghi ngờ của cha cậu bé; và Ngài đã đòi hỏi sự tin cậy hoàn toàn của ông. Sau khi xưng nhận sự thiếu đức tin của mình, ông cầu xin lòng thương xót của Đức Chúa Jêsus. Ngài đã cứu cậu bé khỏi chết. Chúng ta hãy chắc chắn nghe được tiếng Chúa, Đấng đã ban đức tin cho chúng ta và đòi hỏi đức tin, và ra lệnh cho chúng ta sống theo đức tin.

Ngài ban cho chúng ta bài học gì?

C.14-27 Không giống như ngọn núi đầy vinh quang, ở dưới đầy những nỗi đau đớn của cha mẹ cậu bé bị uế linh ám. Đây là thực trạng của thế gian. Tuy nhiên, có một cách để thay đổi nỗi đau buồn thành vinh quang. Chúng ta hãy cầu nguyện: “Con tin, xin hãy giúp cho sự vô tín của con” đúng như người cha đã tin khi Chúa yêu cầu đức tin của ông vậy.

Tham khảo

9:18 Cả “thầy thông giáo” (c.14) và cha của người con đều mong tìm được Đức Chúa Jêsus, và họ chuyển sự trông đợi này sang các môn đồ, những người đang học để đại diện cho Đức Chúa Jêsus (xem 6:7-13). Ác “linh” (9:17) tìm cách “tiêu diệt” cậu bé (c.20,22), và quỷ rú lên (c.26). Vì thiếu cầu nguyện, các môn đồ không thể chữa lành cho cậu bé (c.28-29). 

9:19 Vấn đề cơ bản của người ta (nhữngkẻ chống đối, những người bị áp bức thuộc linh và ngay cả các môn đồ) là ở chỗ họ không có đức tin (so sánh với 6:6; 9:23).Sự diễn tả gánh nặng của Đức Chúa Jêsus lặp lại điều của các tiên tri(ví dụ, Phục Truyền Luật Lệ Ký Luật Lệ Ký 32:5,20; Ê-sai 6:11; Giê-rê-mi 5:21-22). 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy thương xót sự thiếu đức tin và sợ hãi của xã hội chúng con đau lòng trước sự chết giống như những người có uế linh.

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

Bình Luận:

You may also like