Home Dưỡng Linh Ngày 27 – Đức Giê-Hô-Va Lớn Hơn Tất Cả Các Thần

Ngày 27 – Đức Giê-Hô-Va Lớn Hơn Tất Cả Các Thần

by Ban Biên Tập
30 đọc

Xuất Ai Cập Ký 18:1-12

1 Giê-trô, thầy tế lễ xứ Ma-đi-an, ông gia của Môi-se, hay được mọi điều Đức Chúa Trời đã làm cho Môi-se cùng Y-sơ-ra-ên, là dân sự Ngài, và nghe Ngài đã dẫn dân ấy ra khỏi xứ Ê-díp-tô. 2 Người bèn dẫn Sê-phô-ra, vợ Môi-se, đã cho trở về nhà cha, 3 cùng hai con trai, một tên là Ghẹt-sôn,  vì Môi-se đã nói rằng: Tôi kiều ngụ nơi ngoại bang; 4 và một tên là Ê-li-ê-se, vì người lại có nói: Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi đã vùa giúp và giải cứu tôi khỏi gươm Pha-ra-ôn. 5 Vậy, Giê-trô, ông gia của Môi-se, đến với hai con trai và vợ Môi-se, thăm người nơi đồng vắng, chỗ đóng trại gần bên núi Đức Chúa Trời. 6 Người bèn sai báo cùng Môi-se rằng: Ta là Giê-trô, ông gia của ngươi, ta cùng vợ ngươi và hai con trai nàng đến thăm ngươi. 7 Môi-se ra đón rước ông gia mình, mọp xuống và hôn người, hỏi thăm nhau, rồi vào trại. 8 Môi-se liền thuật cho ông gia mình biết mọi điều Đức Giê-hô-va vì Y-sơ-ra-ên đã làm cho Pha-ra-ôn và người Ê-díp-tô, mọi điều khổ nhọc xảy đến cho mình dọc đường, và Đức Giê-hô-va đã giải thoát dân Y-sơ-ra-ên thế nào. 9 Giê-trô lấy làm vui mừng về các ơn mà Đức Giê-hô-va đã làm cho Y-sơ-ra-ên, giải cứu dân ấy khỏi tay người Ê-díp-tô. 10 Giê-trô nói rằng: Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay! là Đấng đã giải cứu các ngươi ra khỏi tay người Ê-díp-tô và tay Pha-ra-ôn, và giải cứu dân sự ra khỏi quyền của người Ê-díp-tô. 11 Bây giờ ta biết rằng Đức Giê-hô-va là lớn hơn hết các thần, vì khi người Ê-díp-tô cậy lòng kiêu ngạo dấy lên, thì Ngài thắng được chúng nó. 12 Giê-trô, ông gia của Môi-se, bèn bày một của lễ thiêu và các lễ vật mà dâng cho Đức Chúa Trời; rồi A-rôn và các trưởng lão Y-sơ-ra-ên đến ăn bánh cùng ông gia của Môi-se, trước mặt Đức Chúa Trời.

Suy ngẫm và hiểu

Giê-trô, ông gia của Môi-se, đến tìm Môi-se, và dẫn theo Sê-phô-ra, vợ của Môi-se và hai con trai của họ, Ghẹt-sôm và Ê-li-ê-se. Môi-se hôn ông gia mình và chào hỏi ông một cách vui mừng. Sau đó ông kể lại cho ông gia mình một cách chi tiết, những việc Đức Chúa Trời đã làm ở Ai Cập để cứu dân Y-sơ-ra-ên, và tất cả những điều Đức Chúa Trời đã làm trên đường đi của họ cho đến lúc đó. Sau khi nghe câu chuyện của Môi-se, Giê-trô xưng nhận rằng Đức Chúa Trời ‘lớn hơn tất cả các thần’, và vì thế dâng một của lễ cho Đức Chúa Trời và cùng ăn uống với các trưởng lão (c.1-12).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.11 Đức Chúa Trời lớn hơn tất cả các thần. Vào thời cổ đại, những cuộc chiến giữa các nước làm nảy sinh các cuộc chiến giữa các thần mà mỗi nước thờ lạy. Đức Chúa Trời, thay mặt Y-sơ-ra-ên, tiêu diệt tất cả các nước hành động chống nghịch Y-sơ-ra-ênmột cách kiêu ngạo. Là Cơ Đốc nhân, khi chúng ta sống với niềm hy vọng chỉ nơi Vương quốc Đức Chúa Trời, chúng ta dường như có thể là những người không có sự khác biệt nào. Tuy vậy, Đức Chúa Trời, Đấng đứng đằng sau chúng ta, khiến cho sự kiêu ngạo của thế gian bị chế nhạo.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.9-12 Sau khi nghe về việc giải cứu của Đức Chúa Trời từ Môi-se, Giê-trô, là một thầy tế lễ của dân ngoại, đã dâng một của lễ cho Đức Chúa Trời, xưng nhận rằng ‘Đức Chúa Trời lớn hơn tất cả các thần’. Mặc dù các dân ngoại khác, Ai Cập và A-ma-léc, chống nghịch Đức Chúa Trời và đã bị tiêu diệt, thầy tế lễ người Ma-đi-an nhìn nhận Đức Chúa Trời và, khi làm điều này, đã tham gia vào cộng đồng của sự sống và sự cứu chuộc.

Tham khảo

18:5 Do sự cung ứng nước từ tảng đá diễn ra tại Hô-rếp (xem 17:6) khi dân Y-sơ-ra-ên đóng trại tại Rê-phi-đim (17:1, 8), việc đề cập đến Môi-se được đóng trại tại núi Đức Chúa Trời dường như chỉ ra rằng các sự kiện của chương này xảy ra tại cùng một địa điểm. Chính từ đây mà dân Y-sơ-ra-ên sẽ đi một chuyến đi ngắn đến căn cứ núi Si-nai (19:2).

Cầu nguyện: Thưa Chúa, chúng con tin rằng Ngài không thất hứa; rằng Ngài luôn luôn giữ những lời hứa của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giô-suê 1-4

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

 

 

Bình Luận:

You may also like