Home Dưỡng Linh Ngày 24 – Một Ô-Me Cho Mỗi Người

Ngày 24 – Một Ô-Me Cho Mỗi Người

by Ban Biên Tập
30 đọc

Xuất Ai Cập Ký 16:13-20

13 Vậy, chiều lại, có chim cút bay lên phủ trên trại quân; đến sáng mai lại có một lớp sương ở chung quanh trại quân. 14 Lớp sương đó tan đi, trên mặt đồng vắng thấy có vật chi nhỏ, tròn, như hột sương đóng trên mặt đất. 15 Khi dân Y-sơ-ra-ên thấy, bèn hỏi nhau rằng: Cái chi vậy? Vì chẳng biết vật đó là gì. Môi-se bèn nói cùng dân sự rằng: Ấy là bánh mà Đức Giê-hô-va ban cho các ngươi làm lương thực đó.16 Nầy là lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn: Hãy tùy sức ăn của mỗi người, và tùy số người trong trại mà góp cho mỗi tên một ô-me.17 Dân Y-sơ-ra-ên bèn làm như vậy, kẻ thì lượm nhiều, người thì lượm ít, 18 cứ lường từ ô-me; ai lượm nhiều chẳng được trội, ai lượm ít cũng chẳng thiếu; mỗi người lượm vừa đủ sức mình ăn. 19 Môi-se nói cùng dân sự rằng: Đừng ai để dư lại cho đến sáng mai. 20 Nhưng dân sự chẳng nghe theo lời Môi-se, một vài người để dư lại đến sáng mai; thì sâu hóa ở trong, vật sanh mùi hôi hám. Môi-se bèn nổi giận cùng họ.

Suy ngẫm và hiểu

Như đã phán hứa, Đức Chúa Trời ban thịt (chim cút) cho dân Y-sơ-ra-ên. Ngài cũng ban bánh hàng ngày (ma-na). Tất cả dân Y-sơ-ra-ên có thể lượm một ô-me cho mỗi người không có sự phân biệt đối xử. Cho dù Môi-se đã ra lệnh cho dân sự không được giữ chút ma-na nào thừa đến sáng, một số người đã không nghe ông. Kết quả là, sâu đã xuất hiện trên ma-na còn thừa lại, và Môi-se đã tức giận với dân sự (c.16:20).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.16-18 Đức Chúa Trời ban cho ma-na hàng ngày và ra lệnh rằng mỗi người chỉ được lấy một ô-me cho mình. Để làm việc này, Đức Chúa Trời khiến dân sự nhận thức được rằng ma-na không phải là một phần thưởng cho công việc nặng nhọc của họ, nhưng mà là một món quà từ Ngài. Ngài làm điều này để đảm bảo rằng không một người nào trong dân Y-sơ-ra-ên có thể có được sức mạnh nhờ việc lượm hơn số ma-na và vì thế cai trị và bóc lột những người khác. Đức Chúa Trời không đẹp lòng với một thế giới, trong đó sự giàu có về vật chất tạo ra quyền lực và sự phân biệt đối xử; thế giới mà chúng ta đang sống ngày nay là như vậy. Vì thế, Hội Thánh, một cộng đồng của dân Đức Chúa Trời, cần phải cải tổ những hệ thống đầy định kiến và theo đuổi việc ban cho và chia sẻ, để xã hội của chúng ta có thể là một cộng đồng không quá độ,  nhưng cũng không thiếu thốn.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.19-20 Đã có những người vi phạm mạng lệnh của Đức Chúa Trời và giữ một số ma-na cho đến sáng. Những người này tin rằng đời sống của họ được đảm bảo bởi ‘ma-na’, chứ không phải bởi Đức Chúa Trời. Liệu có phải chúng ta cũng tin rằng của cải đầy đủ của chúng ta, chứ không phải Đức Chúa Trời, đảm bảo cho chúng ta một tương lai chắc chắn, hay không?

Tham khảo

16:18lượm nhiều…, lượm ít. Phao-lô trích dẫn đoạn này trong 2Cô-rinh-tô 8:15 để khích lệ các Cơ Đốc nhân người Cô-rinh-tô ban ra rộng rãi cho các Cơ Đốc nhân người Giu-đa ở Giu-đê; việc cất giữ những món quà tặng của Đức Chúa Trời là vô ích.

16:20 Một khía cạnh quan trọng đối với Y-sơ-ra-ên chỉ ra rằng họ sẽ đi trong luật pháp của Chúa (c.4) là liệu họ sẽ nghe theo Môi-se, người Chúa đã lựa chọn để dẫn dắt họ hay không.

Cầu nguyện: Chúng con sẽ trông cậy nơi Chúa, Đấng ban cho chúng con đầy đủ, không quá mức mà cũng chẳng thiếu thốn.

Đọc KinhThánhtrong năm: Phục Truyền Luật Lệ Ký 24-27

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

 

 

Bình Luận:

You may also like