Home Dưỡng Linh Ngày 21 – Thế Giới Này Không Xứng Đáng Với Ai

Ngày 21 – Thế Giới Này Không Xứng Đáng Với Ai

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hê-bơ-rơ 11:27-40

27 Bởi đức tin, ông lìa Ai Cập không sợ vua giận; vì ông kiên trì như thể thấy Đấng không thấy được. 28 Bởi đức tin, ông giữ lễ Vượt Qua và rưới máu, để thiên sứ hủy diệt không đụng đến con đầu lòng dân Y-sơ-ra-ên. 29 Bởi đức tin, dân Y-sơ-ra-ên vượt qua Biển Đỏ như đi trên đất khô, còn người Ai Cập cố đi qua, thì bị nhận chìm. 30 Bởi đức tin, các tường thành Giê-ri-cô đổ xuống sau khi dân Y-sơ-ra-ên đi vòng quanh bảy ngày. 31 Bởi đức tin, kỹ nữ Ra-háp không chết với kẻ chẳng tin, vì nàng đã tiếp rước các thám tử một cách hòa nhã. 32 Tôi còn nói gì nữa? Vì nếu tôi muốn nói về Ghi-đê-ôn, Ba-rác, Sam-sôn, Giép-thê, Đa-vít, Sa-mu-ên và các nhà tiên tri thì không đủ thì giờ. 33 Những người ấy bởi đức tin đã chinh phục các vương quốc, thực thi công lý, nhận được những lời hứa, bịt mồm sư tử, 34 tắt ngọn lửa hừng, thoát khỏi lưỡi gươm, thắng bệnh tật, trở nên dũng cảm trong chiến trận, khiến quân ngoại xâm chạy trốn. 35 Có các phụ nữ nhận lại thân nhân mình từ cõi chết sống lại; có kẻ thà bị tra tấn mà không chịu giải cứu để được sự sống lại tốt hơn. 36 Có những người khác bị chế giễu, đánh đập, lại còn bị xiềng xích và lao tù nữa. 37 Họ đã bị ném đá, bị cưa đôi, bị giết bằng gươm; lưu lạc rày đây mai đó, mặc bằng da chiên, da dê, bị thiếu thốn, bị hà hiếp và ngược đãi. 38 Thế gian không xứng đáng cho họ ở. Họ phải lưu lạc trong hoang mạc, trên núi cao, trong hang động, trong những hầm hố dưới đất. 39 Tất cả những người ấy dù đã được chứng nhận tốt nhờ đức tin, nhưng chưa nhận lãnh điều đã hứa cho mình. 40 Vì Đức Chúa Trời đã cung cấp điều tốt hơn cho chúng ta, để ngoài chúng ta ra, họ không đạt đến sự toàn hảo được.

Suy ngẫm và hiểu

Môi-se, kính sợ Đức Chúa Trời không nhìn thấy được hơn cả biển cả thấy được, chỉ huy ở tuyến đầu. Dân Y-sơ-ra-ên, bởi đức tin, kinh nghiệm sự giải cứu của Sự Vượt Qua. Bởi đức tin, họ rời Ai Cập và rẽ ngang Biển Đỏ, như thể nó là đất khô. Bởi đức tin họ được tan vỡ hơn những bức tường thành Giê-ri-cô. Những người của đức tin, những người xuất hiện sau điều này, tất cả đã vâng theo trước khi lời hứa của Đức Chúa Trời được làm thành. Bởi đức tin họ tin rằng lời hứa sẽ được làm thành. Họ chịu đựng sự khổ sở quá mức bởi đức tin của mình, thậm chí cho đến chết. Tuy vậy, thế giới không thể chiến thắng được đức tin của họ (c.27-40).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.32-38 Những người của đức tin từ Cựu Ước vâng Lời Đức Chúa Trời ban cho họ từng cơ hội một. Thậm chí trong những tình huống khi họ không thể thấy hoặc rờ đụng được thực thể của lời hứa của Đức Chúa Trời, bởi vì nó chưa được tạo ra, họ có đức tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm thành lời hứa đó. Họ hướng đến Đức Chúa Trời, Đấng làm việc trong suốt lịch sử và sống đời sống đức tin tích cực. Mặc dù đôi lúc họ phải đối diện với sự khốn khổ không chịu đựng được và gặp phải sự chết, với niềm tin vững chắc vào sự phục sinh (trong tương lai) họ chấp nhận tất cả mọi sự chịu khổ. Liệu tôi sẽ tiếp tục chịu đựng được nỗi đau này mà tôi đang trải nghiệm để có đức tin nơi Đức Chúa Trời và tin cậy vào Lời Ngài hay không?

C.39-40 Chúng ta đã nhận được sự thể hiện sự chắc chắn nhiều hơn về lời hứa so với những người của Cựu Ước, vì thế chúng ta phải dẫn dắt thậm chí nhiều cuộc đời vâng lời xuất sắc hơn họ đã làm. 

Tham khảo

11:36 nhạo cười…lao tù. Rất giống một số độc giả của sách Hê-bơ-rơ (10:32–34; 13:3). Câu này đặc biệt gợi lại sự đối xử với Giê-rê-mi (xem Giê-rê-mi 20:2; 37:4, 15–21), mặc dù những người khác cũng bị lạm dụng tương tự (ví dụ, 2 Sử Ký 36:15–16; 1 Vua 22:26–27; 2 Sử Ký 16:7–10).

11:38 thế gian không xứng đáng. Xem c.7. Sự hiện diện của họ trong thế gian này là bằng chứng sự ân điển của Đức Chúa Trời, vì sự công bố lời Đức Chúa Trời của họ đối với những người tội lỗi là một đặc quyền lớn hơn người ta xứng đáng. hầm và hang. Đặc biệt liên quan đến các đấng tiên tri trong việc ẩn trốn (1 Vua 18:4, 13; 19:9).

Cầu nguyện:  Xin hãy giúp chúng con sống chỉ bằng đức tin, với sự biết ơn vì nhận được lời hứa thậm chí tốt hơn so với những tín hữu của thời Cựu Ước.

Đọc Kinh Thánh trong năm: II Phi-e-rơ 1-3

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

Bình Luận:

You may also like