Home Dưỡng Linh Ngày 15 – Cất Đi Tội Lỗi Của Nhiều Người

Ngày 15 – Cất Đi Tội Lỗi Của Nhiều Người

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hê-bơ-rơ 9:23-28 

23 Vậy, nếu những mô phỏng về các vật trên trời cần phải nhờ các sinh tế ấy mà được sạch, thì chính các vật trên trời phải nhờ sinh tế tốt hơn để được sạch. 24 Vì Đấng Christ không vào nơi thánh bởi tay người làm ra, là bản sao của nơi thánh thật, nhưng vào chính thiên đàng, để bây giờ Ngài thay cho chúng ta đến trước mặt Đức Chúa Trời. 25 Ngài cũng không dâng chính mình nhiều lần như thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm vào Nơi Chí Thánh dâng máu không phải là máu của mình. 26 Vì nếu vậy, từ buổi sáng thế đến nay, Ngài đã phải chịu khổ nhiều lần rồi. Nhưng bây giờ, Ngài đã hiện ra một lần đủ cả vào cuối các thời đại để dâng mình làm sinh tế cất tội lỗi đi. 27 Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét. 28 Cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần để xóa bỏ tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban ơn cứu rỗi cho những người trông đợi Ngài.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus đã vào nơi tôn nghiêm trên trời và thờ phượng Đức Chúa Trời, không phải bằng huyết các con vật, nhưng bằng chính huyết của Ngài đã phải đổ ra trên thập tự giá. Ngài đã làm sạch tất cả mọi tội lỗi của chúng ta. Bởi vì điều này, những của lễ thực hiện trong các đền tạm trên đất trở nên không cần thiết (c.23-26).

Mỗi người sau khi chết sẽ phải đối diện với sự phán xét của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, những người tin nơi Đức Chúa Trời không có lý do gì phải sợ hãi sự phán xét. Điều này là bởi vì Đức Chúa Jêsus đã dâng chính mình Ngài một lần đủ cả và đã tha thứ tội lỗi của chúng ta. 

 Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.23-24 Đấng Christ, để có thể đến trước Đức Chúa Trời thay cho chúng ta, đã đi thẳng lên thiên đàng. Điều này nhằm nói rằng Đấng Christ đã dâng chính mình Ngài làm một sinh tế để cho phép chúng ta đến trước Đức Chúa Trời. Dẫu rằng đền tạm của Cựu Ước, điều mô tả trước công việc của Đức Chúa Jêsus, được làm cho thanh sạch qua huyết của các con vật, nơi tôn nghiêm trên trời là một nơi tất cả mọi trở ngại đối với mối quan hệ của một người với   Đức Chúa Trời đã bị cất đi. Việc này là qua huyết của Đấng Christ, một sinh tế ưu việt hơn. Nhờ việc này, ngày nay chúng ta, qua món nợ của chúng ta với Đấng Christ, có khả năng dạn dĩ đến trước Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.27 Tất cả mọi người đều đã được định phải chết và sẽ đứng trước Đức Chúa Trời sau khi chết. Có phải hy vọng của bạn về sự sống đời đời chắc chắn như việc bạn không có khả năng dạn dĩ phủ nhận cái chết hay không? 

Tham khảo

9:23 Cấu trúc của giao ước, và nhu cầu được thánh hóa, đòi hỏi một sự hy sinh hiến dâng. Ở đây trọng tâm là ở sự thanh tẩy nơi thờ phượng thánh khiết. Những bản sao nhỏ hơn được làm mẫu cho những thực thể thiên đàng lớn hơn, và những thực thể thiên đàng này đòi hỏi một của lễ hy sinh để thanh tẩy lớn hơn (huyết của Đức Chúa Jêsus).

9:25–26 Sự hy sinh của Đấng Christ ưu việt hơn bởi vì chỉ sự dâng của chính mình Ngài là đủ cho tất cả những người đi theo Ngài mọi thời đại. Do nền tảng của thế giới ám chỉ nhu cầu của lễ chuộc tội kể từ sự sa ngã của nhân loại (Sáng Thế Ký 3).Trước giả hiểu thời hiện tại là một kỷ nguyên khi sự cuối cùng các thời đại đã được bắt đầu bởi sự chết hy sinh của Đấng Christ, cho dù nó vẫn chờ đợi sự hoàn thành của nó khi Đấng Christ trở lại (xem 9:28).

Đọc Kinh Thánh trong năm: Hê-bơ-rơ 5-7

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

Bình Luận:

You may also like