Home Dưỡng Linh Ngày 14 – Huyết Của Giao Ước

Ngày 14 – Huyết Của Giao Ước

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hê-bơ-rơ 9:11-22

11 Nhưng khi Đấng Christ đã đến như một thầy tế lễ thượng phẩm của những điều tốt đẹp sau nầy, thì qua đền tạm lớn hơn và toàn hảo hơn — không do tay người làm nên, nghĩa là không thuộc về những vật của đời nầy — 12 Ngài đã bước vào nơi Chí Thánh một lần đủ cả, không dùng máu dê đực và bò con, nhưng dùng chính huyết mình để đem đến sự cứu chuộc đời đời cho chúng ta. 13 Vì nếu máu của dê đực và bò đực cùng tro của bò cái tơ mà người ta rảy trên kẻ bị ô uế còn thánh hóa họ để được thanh sạch về phần xác thịt, 14 thì huống chi huyết của Đấng Christ, là Đấng nhờ Thánh Linh đời đời, dâng chính mình không tì vết cho Đức Chúa Trời, sẽ tẩy sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, để phục vụ Đức Chúa Trời hằng sống bội phần hơn là dường nào!  15 Vì lý do đó, Ngài là Đấng Trung Gian của giao ước mới; nhờ đó, những người được kêu gọi có thể nhận lãnh cơ nghiệp đời đời đã hứa cho mình, vì Ngài lấy cái chết để chuộc tội lỗi họ đã phạm dưới giao ước thứ nhất. 16 Vì nơi nào có chúc thư thì cần phải chứng minh người lập chúc thư ấy đã qua đời. 17 Chúc thư chỉ có hiệu lực sau khi chết; vì nếu người lập chúc thư còn sống thì nó không có giá trị gì. 18 Do đó, ngay cả giao ước thứ nhất cũng không hiệu lực nếu không có máu. 19 Vì khi Môi-se công bố mọi điều răn của luật pháp cho dân chúng, ông lấy máu của bò con và dê đực, với nước, dây nhung đỏ tía và nhánh bài hương rảy trên cuộn sách cùng trên cả dân chúng 20 và nói: “Đây là máu của giao ước mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy các ngươi.” 21 Và cùng cách ấy, ông lấy máu đó rảy trên đền tạm cùng tất cả khí dụng thờ phượng. 22 Theo luật pháp, hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được tinh sạch; không đổ huyết thì không có sự tha thứ.

Suy ngẫm và hiểu

Mặc dù những thầy tế lễ người Lê-vi dâng sự thờ phượng trong đền tạm trên đất, do bàn tay con người làm ra, Đức Chúa Jêsus dâng sự thờ phượng trong nơi tôn nghiêm ở trên trời – không bởi tay người làm ra. Trong khi những thầy tế lễ thượng phẩm khác vào Nơi Chí Thánh bằng huyết các con vật, Đức Chúa Jêsus vào Nơi Chí Thánh trên trời bằng chính huyết của Ngài và dâng lên sự thờ phượng. Huyết của Đức Chúa Jêsus là “huyết của sự cứu chuộc”, điều không chỉ khiến thân thể chúng ta được sạch, nhưng cũng cả tấm lòng của chúng ta nữa. Huyết của Đức Chúa Jêsus không chỉ là “huyết của sự cứu chuộc”, nó cũng là “huyết của giao ước” nữa. Điều này là bởi vì, qua Đức Chúa Jêsus, Đức Chúa Trời ban lời hứa của giao ước mới tốt hơn cho những người tin và huyết của Đức Chúa Jêsus giữ gìn điều này.

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.15-17 Để có thể duy trì được hiệu lực của giao ước mới, Đức Chúa Jêsus đã chết làm Đấng Trung Bảo của giao ước mới. Do giao ước được lập bằng huyết, người nào vi phạm giao ước sẽ phải chết. Dầu vậy, thay cho các tội nhân (chúng ta), những người hành động chống nghịch lại giao ước, Đấng Christ đã chết và khiến giao ước của Đức Chúa Trời nên vững chắc. Qua điều này, chúng ta, những người tin nơi Đấng Christ đã có thể nhận được sự kế nghiệp đời đời đã hứa ban. Sự chết của Ngài đã khiến cho tôi được sống đời đời trước Đức Chúa Trời.

C.18-22 Bằng cách thiết lập giao ước mới thông qua sự đổ (tuôn) huyết của Ngài, Đức Chúa Jêsus Christ đã mở một con đường cho chúng ta nhận được được sự miễn xá (sự tha thứ) tội lỗi của chúng ta. Bạn có tin tưởng rằng tất cả mọi tội lỗi của bạn đã được miễn xá (tha thứ) qua huyết (sự sống) của Đức Chúa Jêsus, hay không? Thay vì bị trói buộc bởi tội lỗi trong quá khứ, hãy thờ phượng Chúa để xác quyết sự tha thứ tội lỗi của bạn.

Tham khảo

9:11 Cái lều lớn hơn và trọn vẹn hơn là khu vực trực tiếp bao quanh chính sự hiện diện của Đức Chúa Trời trên trời, và hoàn toàn không phải một đền tạm theo nghĩa đen (so sánh 8:2, 5; 13:10). Đền tạm này ưu việt hơn đền tạm của Môi-se do nó không phải được làm bởi những bàn tay hay chết và không thuộc cõi vạn vật này –  có nghĩa là, nó không thuộc về đất (9:1), nhưng thuộc về trời (8:5; 9:23).

9:13 rưới lên những kẻ ô uế. Qua những sinh tế và nghi thức tẩy sạch của Cựu Ước. tro bò cái tơ. Trong Dân Số Ký 19:1–22 (đặc biệt c. 9, 17–19) những tro này giữ ngoài trại, trộn với nước, và vẩy lên mọi người để làm sạch sự ô uế do gần một xác chết. phần xác thịt. Ngược lại với lương tâm ở bên trong trong Hê-bơ-rơ 9:14.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con biết ơn vì ân điển đã khiến chúng con được sạch qua huyết quý giá của Đấng Christ và quăng đi những cách hành xử và thái độ phạm tội.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Hê-bơ-rơ 3-4

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

Bình Luận:

You may also like