Home Dưỡng Linh Ngày 09 – Vua Công Bình, Vị Vua Bình An

Ngày 09 – Vua Công Bình, Vị Vua Bình An

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hê-bơ-rơ 7:1-10

1 Mên-chi-xê-đéc nầy là vua của Sa-lem, thầy tế lễ của Đức Chúa Trời chí cao, đã đón và chúc phước cho Áp-ra-ham khi người chiến thắng các vua trở về; 2 Áp-ra-ham đã lấy một phần mười về mọi của cải mình có mà dâng cho vua. Tên vua ấy, trước hết có nghĩa là “vua công chính”, và cũng là vua của Sa-lem, nghĩa là “vua hòa bình”. 3 Người không cha, không mẹ, không gia phả, không có ngày sinh ra, cũng không có ngày qua đời, nhưng giống Con Đức Chúa Trời, làm thầy tế lễ đời đời.  4 Thử nghĩ xem, chính tổ phụ Áp-ra-ham đã lấy một phần mười chiến lợi phẩm mà dâng cho vua, thì vua ấy vĩ đại biết bao! 5 Theo một mệnh lệnh trong luật pháp, con cháu Lê-vi chịu chức tế lễ thì được nhận một phần mười từ trong dân chúng, tức là từ các anh em mình, dù chính họ cũng từ Áp-ra-ham mà ra. 6 Nhưng vua vốn không phải là dòng dõi Lê-vi, cũng nhận một phần mười của Áp-ra-ham và chúc phước cho ông là người có lời hứa. 7 Người bậc cao chúc phước cho người bậc thấp, đó là điều không chối cãi được. 8 Trong trường hợp nầy, những người nhận một phần mười là người phàm phải chết; trong trường hợp kia, người ấy được chứng nhận là đang sống. 9 Có thể nói rằng Lê-vi là người nhận một phần mười, cũng qua Áp-ra-ham mà dâng một phần mười, 10 vì lúc Mên-chi-xê-đéc đi đón Áp-ra-ham, thì Lê-vi còn ở trong lòng tổ phụ.

Suy ngẫm và hiểu

Mên-chi-xê-đéc, vua của Sa-lem và Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Đức Chúa Trời Chí Cao, là một người bí ẩn không có gia phả. Ông là một thầy tế lễ đời đời, giống như Con của Đức Chúa Trời. Khi Áp-ra-ham gặp Mên-chi-xê-đéc, ông dâng cho Mên-chi-xê-đéc một phần mười mọi thứ, và Mên-chi-xê-đéc đã chúc phước cho Áp-ra-ham. Bởi vì người cao hơn chúc phước cho người thấp hơn, điều này chứng tỏ rằng Mên-chi-xê-đéc cao hơn Áp-ra-ham, và là một người lớn hơn những thầy tế lễ người Lê-vi, những người sẽ chết (c.1-10).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.4-10 Đức Chúa Jêsus Christ cao trọng hơn tất cả các thầy tế lễ khác của Y-sơ-ra-ên. Khi Mên-chi-xê-đéc chúc phước cho Áp-ra-ham, ông chúc phước cho người thấp hơn. Chức thầy tế lễ của Đức Chúa Jêsus theo ban Mên-chi-xê-đéc, và vì thế lớn hơn nhiều so với chúc thầy tế lễ của người Lê-vi, những người là hậu duệ của Áp-ra-ham. Đức Chúa Jêsus có thể cao hơn và lớn hơn bất kỳ thầy tế lễ nào khác, nhưng Ngài đã trở nên thấp đi để cứu chúng ta. Chúng ta hãy suy ngẫm về Đức Chúa Jêsus này.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-4 Việc thừa nhận của Áp-ra-ham về sự vĩ đại của Mên-chi-xê-đéc là một sự nhiệm màu bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Tương tự, đức tin của chúng ta rằng Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa của chúng ta cũng là một sự nhiệm màu bởi ân điển của Đức Chúa Trời.

Tham khảo

7:5–6 Trong luật của Môi-se, Đức Chúa Trời ra lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên dâng một phần mười cho chức vụ thầy tế lễ người Lê-vi (ví dụ,  Dân Số Ký 18:21–24), những người chính mình là hậu duệ của Gia-cốp/ Y-sơ-ra-ên và của Áp-ra-ham. Áp-ra-ham có được những lời hứa (xem 6:13–15) – những lời hứa này cũng thực hiện với hậu duệ của Áp-ra-ham.

7:9–10 Chính Lê-vi … dâng một phần mười (cho Mên-chi-xê-đéc) qua Áp-ra-ham. Sự lập luận của trước giả là hậu duệ của Áp-ra-ham (đặc biệt là Lê-vi), người dự phần những lời hứa của Áp-ra-ham, cũng chia sẻ trong việc dâng một phần mười của Áp-ra-ham cho Mên-chi-xê-đéc, và vì thế chức vụ thầy tế lễ người Lê-vi thấp hơn chức thầy tế lễ của Mên-chi-xê-đéc. 

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con bày tỏ bản tính của Ngài, hỡi Chúa, bởi vì chúng con là một cộng đồng hầu việc Ngài, vị Vua công bình và vị Vua bình an của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: I Ti-mô-thê 1-3

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

Bình Luận:

You may also like