Home Dưỡng Linh Ngày 01 – Đức Chúa Trời Phán Qua Con Ngài

Ngày 01 – Đức Chúa Trời Phán Qua Con Ngài

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hê-bơ-rơ  1:1-14

1 Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các nhà tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần, nhiều cách. 2 Nhưng trong những ngày cuối cùng nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên làm Đấng thừa kế muôn vật; cũng qua Con ấy, Ngài đã sáng tạo vũ trụ. 3 Con là ánh sáng rực rỡ của vinh quang Đức Chúa Trời và là hình ảnh trung thực của bản thể Ngài. Con dùng lời quyền năng của Ngài mà nâng đỡ muôn vật. Sau khi tẩy sạch tội lỗi, Ngài ngồi bên phải Đấng Tôn Nghiêm ở trên trời. 4 Ngài được tôn cao hơn các thiên sứ bao nhiêu thì danh Ngài trở nên cao trọng hơn danh các thiên sứ bấy nhiêu. 5 Vì Đức Chúa Trời có bao giờ phán với thiên sứ nào rằng: “Ngươi là Con Ta, ngày nay Ta đã sinh ngươi”? Hoặc có khi nào phán: “Ta sẽ làm Cha người, Người sẽ làm Con Ta” 6 Nhưng khi đưa Con đầu lòng vào trần gian, Ngài phán: “Tất cả các thiên sứ của Đức Chúa Trời phải thờ phượng Con.”7 Về các thiên sứ thì Ngài phán:  “Đức Chúa Trời làm cho các thiên sứ Ngài như gió, và các đầy tớ Ngài như ngọn lửa.”8 Nhưng nói về Con thì có lời phán:“Lạy Đức Chúa Trời, ngôi Ngài trường tồn vĩnh cửu, quyền bính của vương quốc Chúa là quyền bính chính trực. 9 Người yêu sự công chính, ghét điều gian ác; cho nên, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Người, đã xức dầu vui mừng cho Người, khiến Người vượt trội hơn các bạn hữu mình.”10 Lại có lời phán: “Lạy Chúa, ban đầu Chúa lập nền trái đất, và các tầng trời là công việc của tay Chúa.11 Trời đất sẽ tiêu tan, nhưng Chúa vẫn trường tồn; trời đất sẽ cũ mòn như chiếc áo.12 Ngài sẽ cuốn chúng lại như áo choàng, và chúng sẽ đổi thay như chiếc áo. Nhưng Chúa vẫn y nguyên, và các năm của Chúa không bao giờ cùng.” 13 Đức Chúa Trời có bao giờ phán với thiên sứ nào rằng: “Hãy ngồi bên phải Ta, cho đến khi Ta đặt các kẻ thù làm bệ cho chân ngươi”? 14 Không phải tất cả thiên sứ là các thần phục vụ, được sai xuống để phục vụ những người thừa hưởng sự cứu rỗi hay sao?

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus là Đấng cuối cùng nói cho chúng ta về kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời (Đấng tiên tri). Hơn nữa, là Con Đức Chúa Trời, Ngài đã tạo ra và tể trị cõi vũ trụ (Vua). Ngoài ra, Ngài làm sạch tội lỗi của con người (Thầy Tế Lễ) (c.1-3). Và Đức Chúa Jêsus luôn luôn vĩ đại hơn tất cả các thiên sứ. Các thiên sứ là những đầy tớ Đức Chúa Trời sai xuống để giúp đỡ những người sẽ hưởng sự cứu chuộc, trong khi đó Đức Chúa Jêsus là Đấng Tạo Hóa, Con của Đức Chúa Trời, Đấng mà các thiên sứ hầu việc. Vì thế, chính Đức Chúa Jêsus là Đấng chúng ta phải tôn vinh và hầu việc (c.4-14).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.2b-3 Đức Chúa Jêsus đã chuộc lại những tội lỗi của chúng ta và sau đó ngồi bên hữu ngai của Đức Chúa Trời. Quyền năng của Đấng Christ, Đấng tạo nên cõi vũ trụ và điều khiển nó, đã làm sạch hoàn toàn các tội lỗi của chúng ta. Do vậy, cho dù tội lỗi của chúng ta có lớn đến đâu, Chúa vẫn có thể tha thứ chúng. Có phải chúng ta đau khổ do hổ thẹn vì tội lỗi của chúng ta? Chúng ta hãy xưng nhận và tìm kiếm sự tha thứ từ nơi Chúa của chúng ta.

C.10-12 Đức Chúa Jêsus là đời đời. Dẫu rằng tất cả cõi vạn vật có thể thay đổi, Đức Chúa Jêsus, Đấng Tạo Hóa, không thay đổi. Ngài yêu chúng ta. Vì vậy, tình yêu thương chúng ta nhận được sẽ không bao giờ thay đổi.  

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.12-14 Người đầy tớ của Áp-ra-ham, người nhớ rằng ‘Chúa sẽ sai thiên sứ của Ngài” (c.7), đã cầu xin một dấu hiệu cụ thể để ông ấy có thể nhận ra người vợ tương lai của Y-sác. Ông cầu nguyện rằng ông có thể thành công tìm được một người phụ nữ hào phóng, người sẽ không chỉ cho ông, nhưng cho cả lạc đà của ông uống nước nữa. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện rằng chúng ta cũng có thể nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời một cách chắc chắn qua Lời hàng ngày Ngài ban cho chúng ta.

Tham khảo

1:10–12 Dưới ánh sáng của sự định danh rõ ràng về thần tính trong c.8–9 và sự đời đời tiếp sau đó của Con (c.8, “đời đời”), trước giả liên hệ Con Đức Chúa Trời với Thi Thiên 102:25–27. Điều này nhấn mạnh vai trò của Con trong sự sáng tạo (Hê-bơ-rơ 1:10; so sánh c.2–3) và sự đời đời của Ngài (c.11–12).

1:14 các thần hầu việc. Các thiên sứ được gọi là “các thần hầu việc” trong c.7. Vai trò đặc biệt của họ là để phục vụ những người sẽ được thừa hưởng sự cứu rỗi, có nghĩa là, các tín hữu Cơ Đốc (về việc thừa kế xem 6:12, 17; 9:15).

Sự cứu chuộc (xem 2:3; 6:9) có thể có được chỉ qua công việc của Đức Chúa Jêsus (2:10; 5:9; 9:28).Vai trò quan trọng của các thiên sứ đã mờ nhạt đi khi so sánh với thẩm quyền của Đức Chúa Jêsus, với tư cách là Con Đức Chúa Trời được tôn cao ở “bên hữu của Đức Chúa Trời” (1:3, 13).

Cầu nguyện: Chúng con cám ơn Ngài vì ân điển của Ngài, hỡi Đức Chúa Trời, Đấng phán với chúng con qua Đấng Christ, tha thứ cho tội lỗi của chúng con, và cho phép chúng con kế nghiệp Vương quốc đời đời.Xin hãy giúp đỡ cho chúng con!

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ga-la-ti 1-3

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

Bình Luận:

You may also like