Home Dưỡng Linh Ngày 23 – Tương Lai Của Các Con Trai Gia-Cốp (1)

Ngày 23 – Tương Lai Của Các Con Trai Gia-Cốp (1)

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 49:1-12

1 Gia-cốp gọi các con trai lại và nói: “Hãy tụ họp lại đây, cha sẽ nói những điều sẽ xảy đến cho các con trong tương lai. 2 Hỡi các con trai Gia-cốp, hãy tụ họp lại và nghe; lắng nghe Y-sơ-ra-ên, cha các con: 3 Hỡi Ru-bên! Con trưởng nam của cha, là sức mạnh của cha, và là bông trái đầu tiên của sinh lực cha, vốn có địa vị cao trọng và quyền hạn tột đỉnh; 4 Cuồn cuộn như nước lũ, nên con chẳng hơn ai, vì con đã lên giường cha làm cho giường cha ô uế! 5 Si-mê-ôn và Lê-vi là anh em. Thanh gươm của chúng là khí giới bạo tàn. 6 Cầu cho tâm hồn cha không thông đồng với chúng, linh hồn cha chẳng kết giao với chúng; vì trong cơn giận dữ chúng đã giết người, trong lúc ngông cuồng chúng cắt nhượng bò đực. 7 Đáng nguyền rủa cho cơn giận của chúng, vì nó quá hung hãn!  Đáng nguyền rủa cho cơn phẫn nộ của chúng, vì nó quá bạo tàn! Cha sẽ tách chúng ra trong nhà Gia-cốp, và phân tán chúng trong dân Y-sơ-ra-ên.8 Giu-đa! Các anh em sẽ ca tụng con, tay con sẽ nắm cổ quân thù, các con trai cha sẽ quỳ lạy trước mặt con.9 Giu-đa! Con là một sư tử tơ; con ơi! Săn được mồi con lại trở về. Nó quỳ xuống, nằm rình như sư tử đực, và giống sư tử cái. Ai dám quấy rầy nó? 10 Vương trượng chẳng rời xa Giu-đa, cây gậy chỉ huy không cách xa chân nó, cho đến khi Đấng Si-lô đến, và các dân vâng phục Đấng đó. 11 Người buộc lừa tơ mình vào gốc nho, và lừa con vào cành nho tươi tốt nhất. Người sẽ giặt y phục trong rượu nho, và áo mình trong huyết nho.12 Mắt người đỏ hơn rượu, răng người trắng hơn sữa.

Suy ngẫm và hiểu

Gia-cốp nói với các con trai mình về tương lai của họ. Ru-bên, con trưởng nam, đã bị tước quyền vì trong lúc yếu đuối, chàng đã nằm với người hầu thiếp của cha mình (35:22). Si-mê-ôn và Lê-vi đã thảm sát bộ tộc Si-chem một cách hung hãn, bị rủa sả, và sẽ bị phân tán khắp các bộ tộc. Vì điều này, những người Lê-vi sống trong 48 thành được cai trị bởi các chi phái khác (Dân Số Ký 21:41), và người Si-mê-ôn bị tản lạc khi dân Y-sơ-ra-ên bị phân chia miền Bắc và miền Nam. Giu-đa, người sẵn sàng hy sinh bản thân vì Bên-gia-min, đã nhận được lời tiên tri là các con của chàng sẽ là những lãnh đạo cai trị dân Y-sơ-ra-ên (c.3-12).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.3-4 Ru-bên, con trưởng nam là sức mạnh và danh dự lớn, nhưng chàng đã không thể kìm nén thú tính của mình, vì thế ăn nằm với người hầu thiếp Bi-la của cha mình. Vì điều này, chàng đã mất quyền thừa kế và trở thành một bộ tộc có nguy cơ bị diệt vong (Phục Truyền 33:6). Nếu chúng ta dùng địa vị, khả năng và các ân tứ của mình để kiếm tư lợi, thì hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời có thể cất chúng đi.

C.8-12 Giu-đa, người sẵn sàng hy sinh bản thân vì các anh em mình, sẽ là người mạnh nhất trong tất cả các anh em, và sẽ đánh bại kẻ thù mình để trở thành vua lãnh đạo một nước. Thực tế, đây là lời tiên tri về Đấng Mê-si-a, điều đã được thực hiện qua vua Đa-vít, hậu tự của Giu-đa, và được hoàn thành thông qua Đức Chúa Jêsus Christ, hậu tự của Đa-vít.

Tham khảo   

49:1–2 Sau khi chúc phước cho Giô-sép và hai con trai của chàng, Gia-cốp gọi tất cả các con trai đến để nói về những điều sẽ xảy đến cho tương lai của họ. Những lời của Gia-cốp được người thuật lại coi hơn cả lời chúc phước đơn thuần. Trong đó có cả yếu tố tiên tri, vì họ quan tâm về những ngày sắp đến, đó là “trong tương lai gần” (thỉnh thoảng được dịch thành những ngày cuối cùng, xem Ê-sai 2:2)  

49:3-4 Lẽ ra Ru-bên với cương vị là con trưởng nam phải trổi hơn tất cả, song ông đã đánh mất địa vị đặc biệt đó trong gia đình vì cách cư xử gây sốc của mình với Bi-la, người hầu thiếp của Gia-cốp. 

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, dù chúng con có yếu đuối và vô giá trị, nhưng chúng con vẫn cảm tạ Ngài vì ân điển của Ngài dẫn dắt chúng con đến con đường phước hạnh.

Đọc Kinh Thánh trong năm: I Cô-rinh-tô 4-6

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

Bình Luận:

You may also like